Konsernsjefen har ordet

Ferds verdijusterte avkastning i 2012 ble 23%, den tredje beste siden Ferd ble etablert i 2001, og vesentlig bedre enn alle de indekser det er naturlig å sammenligne med. Selskapets soliditet og likviditet har aldri vært bedre og alle virksomhetene gir gode resultatbidrag.

I 2012 gjennomførte vi en tilpasning av Ferds organisering for å legge forholdene enda bedre til rette for å styrke det interne lagspillet, ett av Ferds viktigste fortrinn.

Høsten 2012 valgte Johan å gå over i rollen som Ferds styreleder.  Samtidig ble jeg tilsatt som konsernsjef, den første utenfor familien i den stillingen.

Ferd har under Johans ledelse de siste 15 årene utviklet seg til å bli et stort og veldiversifisert selskap med store eierandeler i mange selskaper og betydelige finansielle investeringer.  At familiens eierskap fremover vil utøves gjennom styreledervervet, og ikke gjennom styring av den daglige driften av selskapet, er på mange måter en naturlig følge av der Ferd i dag.

Det utgangspunktet jeg har fått som konsernsjef kunne knapt vært bedre.  Ferds verdijusterte avkastning i 2012 ble 23%, den tredje beste siden Ferd ble etablert i 2001, og vesentlig bedre enn alle de indekser det er naturlig å sammenligne med. Selskapets soliditet og likviditet har aldri vært bedre og alle virksomhetene gir gode resultatbidrag.  

Et meget bevisst forhold til hvor mye og hvilken risiko vi tar i virksomhetene er et kjennetegn ved hvordan vi tenker i Ferd. Ferds risiko er til enhver tid tilpasset eiers ønsker.  En styrke vi har er at Johan har klart å uttrykke sin holdning til risiko på en god måte og at den har vært konsistent over tid.  Våre risikomål er således godt forankret og vi er forberedt på store endringer i de markedene vi er aktive i.  Vi har gjennom 2012 utnyttet vår risikokapasitet godt, og betydelige realisasjoner mot slutten av 2012 og begynnelsen av 2013 har gitt oss ny investeringskapasitet.

Et høydepunkt i 2012 er det partnerskapet i Aibel vi har påbegynt med det svenske investeringsselskapet Ratos.

I tillegg til god risikostyring er Ferd avhengig av en kompetent organisasjon som arbeider godt sammen der det som er i Ferds samlede interesse er det styrende.   Jeg mener vi over de senere årene har utviklet en organisasjon av meget kompetente medarbeidere.  I 2012 gjennomførte vi en tilpasning av Ferds organisering for å legge forholdene enda bedre til rette for å styrke det interne lagspillet, ett av Ferds viktigste fortrinn.

Et høydepunkt i 2012 er det partnerskapet i Aibel vi har påbegynt med det svenske investeringsselskapet Ratos.  Ferds eierskap i Aibel, som ble innledet i 2007, illustrerer på en god måte viktige sider ved hva vi mener med aktivt og langsiktig eierskap. Da Aibel fikk behov for tilførsel av kapital høsten 2008 hadde Ferd både vilje og evne til å rekapitalisere selskapet, i den særdeles vanskelige markedssituasjonen som da rådet.  Gjennom den helt nødvendige snuoperasjonen Aibel måtte gjennomføre i 2008/2009, støttet Ferd Aibel med ledelsesressurser.  I den meget vellykkede utviklingen av Aibel de senere årene har Ferd vært en støttende og aktiv eier.  Høsten 2012 ledet Ferd arbeidet med å gi Aibel en eierstruktur som resulterte i at selskapet nå eies av Ratos og Ferd som likeverdige partnere.   En slik partnerskapsmodell tror jeg kan være god også for å realisere mange andre investeringsmuligheter fremover.


Med Ferds finansielle ressurser ved inngangen til 2013 og med medarbeidere med høy kompetanse, føler jeg meg trygg på at vi står foran mange interessante investeringsmuligheter.  En aktiv eier og et engasjert styre er avgjørende for at listen blir lagt på et riktig nivå og at vi har høy kvalitet i alle ledd av virksomheten.  Det er med store forventninger, men også med en god porsjon ydmykhet, jeg går til oppgaven med å være leder for Ferds utvikling de neste årene.

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern