Nøkkeltall

alt

Ferd AS konsern

Tall i NOK mill. 2012 2011 2010 2009 2008
           
Soliditet          
Ferds samlede verdijusterte egenkapital 19 600 16 100 17 000 15 000 11 500
Egenkapitalandel ( % ) verdijustert 91% 89% 92% 99% 100%
           
Likviditet          
Kontanter og noterte aksjer og andeler 5 161 4 528 6 269 4 616 3 906
           
Avkastning          
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) 23% - 4% 15% 27% - 30%
           

Ferd AS selskapsregnskap

         
Resultat          
Driftsinntekter 3 937 -281      
Driftsresultat 3 740 -459      
Årsresultat 3 629 -380      
Effektiv skattesats 1,0% 1,8%      
           
Kontantstrøm          
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - 203 668      
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 855 - 1 448      

 

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern