Eiendom

Første delfelt med 199 boenheter i boligprosjektet Tiedemannsbyen utsolgt

Hovedpunkter 2012

  • Første delfelt med 199 boenheter i boligprosjektet Tiedemannsbyen utsolgt, og siste enhet ferdigstilt og overlevert kjøper i mars 2013
  • Leiekontrakt og byggestart for nytt kontorbygg for Aibel på Kokstad i Bergen
  • Ferdigstilt nytt kontorbygg for Aibel i Kraglund Kontorpark, Asker  
  • Kjøp av boligtomt Bråtejordet Strømmen, Skedsmo kommune
  • Svært lav ledighet i utleieporteføljen ved inngangen til 2013

Leiekontrakt og byggestart for nytt kontorbygg for Aibel på Kokstad i Bergen

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med virksomhet innen eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning med fokus på segmentene boligutvikling, kontor- og lager/logistikkbygg.  I 2012 fortsatte forretningsområdet prosessen med gradvis å øke Ferds eksponering innen eiendom, inkludert kjøp av to større utviklingsprosjekter; tomt for boligbygging på Bråtejordet i Skedsmo og kjøp av tomt og byggestart for nytt kontorbygg for Aibel på Kokstad i Bergen.
 

Verdiutvikling og drift
Ved utgangen av 2012 porteføljens egenkapitalverdi verdsatt til NOK 1,5 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2012 var på minus 0,8%. Den negative avkastningen skyldes i hovedsak nedjustering av tomteverdier innen lager/logistikk da planprosesser tar noe lenger tid samt markedsmulighetene for tiden noe lavere enn forutsatt på investeringstidspunktet.

Alle våre eksisterende kontor- og lagerbygg for tiden tilnærmet fullt utleid.

Marked
Utleie næringsbygg: Til tross for mange ferdigstilte kontorbygg medførte kombinasjonen  av et godt arbeidsmarked, kontorbygg som konverteres til boligprosjekt eller midlertidig tatt ut av markedet for rehabilitering, til fallende ledighetsnivå i Oslo-området og stigende utleiepriser, spesielt for sentralt beliggende kontorbygg.

Ferdigstilt nytt kontorbygg for Aibel i Kraglund Kontorpark, Asker

Leieprisene i lager- og logistikksegmentet har holdt seg stabile i 2012.  Det ble også i 2012 igangsatt relativt få nye større lagerbygg.

Kjøp og salg av næringseiendom: Året 2012 endte opp med høy transaksjonsaktivitet, vesentlig høyere enn i 2011, til tross for et mer krevende lånemarked. Høyere lånemarginer ble til dels oppveiet av fallende lange renter. Transaksjonsyieldene var tilnærmet flate gjennom året for de mest sentrale eiendommene, men nok noe stigende for mindre sentralt beliggende eiendommer.

Boligmarkedet: Boligprisene steg også i 2012 med en prisvekst i Oslo på rundt 9% for leiligheter.  Det er fortsatt et misforhold mellom boligbyggingen og etterspørselen, og følgelig god fart i nyboligsalget. Det er knapphet på sentralt beliggende boligtomter, og disse har steget betraktelig i pris de siste par år.

Organisasjonen 
Ferd Eiendom består av 7 ansatte og er dekket opp på de sentrale fagområdene utvikling/prosjekt, drift/forvaltning, marked/utleie og investerings/finans. Økende prosjektmengde gjør av vi i løpet av 2013 planlegger å øke kapasiteten på prosjektsiden.

Portefølje boligprosjekter
Tiedemannsbyen, Ensjø: Tidemannsbyen DA lanserte sitt første salgtrinn våren 2010. I løpet av 2012 ble første delfelt (Hagekvartalet) i Tiedemannsbyen med totalt 199 rekkehus og blokkleiligheter utsolgt. Gjennom året ble til sammen 123 boenheter overlevert til nye boligkjøpere, og de siste 76 enhetene i Hagekvartalet ble overlevert vinteren 2013.   I løpet av året solgte vi i alt 57 enheter til en samlet verdi på ca. 220 mill. kroner.  I takt med at Ensjøbyen nå utvikles som boligby, registrerer vi økende interesse for Ensjø og Tiedemannsbyen.  Vi forventer å lansere nytt byggetrinn i løpet av 2013.

De tre første utbyggingsfeltene som består av i alt rundt 600 boliger gjennomføres i samarbeid med Skanska Bolig AS via selskapet Tiedemannsbyen DA på 50/50 basis.  Tiedemannsbyen omfatter totalt rundt 1200 leiligheter, og skal gjennomføres over en periode på fra ti til femten år.

Ferd Energi AS fikk Fylkesmannens endelige stadfestelse av Oslo kommune sitt vedtak fra 2011 om fritak fra tilknytningsplikten til fjernvarme, og startet i 2012 opp leveransen av biovarme basert på pellets til beboerne i Tiedemannsbyen.

Bråtejordet: Ferd Eiendom inngikk i 2012 sammen med Mestergruppen v/MG Prosjekt AS avtale om kjøp av boligtomt på Bråtejordet like ved Strømmen stasjon. Prosjektet vil omfatte ca 350 rekkehus/småhus. Detaljregulering pågår nå i 2013, og salgs- og byggestart for de første enhetene forventes i løpet av 2014.

Portefølje Næringseiendom
Eiendomsutvikling: Ferd Eiendom signerte høsten 2012 leiekontrakt med oljeserviceselskapet Aibel for oppføring av nytt kontorbygg på Kokstadvegen 23 i Bergen. Bygget vil bli på ca 25.000 kvm inklusiv parkering.

alt
Illustrasjon av fremtidig nybygg for Aibel på Kokstad

Bygget er et nytt og fremtidsrettet kontorbygg med vekt på flere miljø- og energieffektive løsninger.  Bygget vil få energiklasse B og Breeam score ”very good”. Bygget blir første trinn i det som etter hvert skal utvikles til en moderne kontorpark på Kokstad (Kokstad Business Park), og vil bli liggende helt inntil fremtid bybanestopp. Byggestart var i oktober 2012, og ferdigstilles i løpet av våren 2015. Entreprenør er Skanska Norge.

I mai 2012 overleverte vi siste byggetrinn i Aibelbygget i Hagaløkkveien 28, Kraglund kontorpark i Asker til leietaker Aibel. Bygget er oppført av Ferd Eiendom som byggherre og ble ferdigstilt i to etapper med overtakelse desember 2011 og mai 2012.

alt
Aibelbygget, Hagaløkkveien 28

Totalt er bygget på til sammen ca. 28.000 kvm med kontor/lager/parkering Første byggetrinn har energiklasse B og siste byggetrinn energiklasse A. Byggetrinn 1 er BREEAM-sertifisert med score "Very Good".

Lager/Logistikk:
Ferd Eiendom har tre tomter beregnet for lager- og logistikkbygg på Gardermoen, Vestby og Mastemyr.  I 2012 kjøpte vi i tillegg 50% av Frogn Næringspark AS som eier en lagertomt på 95 mål på Måna, rett ved innkjøringen til Oslofjordtunnelen. Til sammen har tomtene et utbyggingspotensial på rundt 180.000 kvm.

Utleie: Alle disponible arealer er tilnærmet fult utleid ved inngangen til 2013, både kontoreiendommene på Ensjø og fabrikkbyggene med leieutløp tilpasset planlagt riving.

Ferd Eiendoms portefølje utgjorde ved årets slutt ca. 125.000 kvadratmeter. Av det totale utleiearealet utgjør den tidligere tobakksfabrikken på Ensjø ca 30.000 kvadratmeter som leies ut frem til den rives i takt med utbyggingen av boligprosjektet Tiedemannsbyen.  Lokalene er i det alt vesentlige utleid til lagervirksomhet.

Portefølje Utenlands
Ferd Eiendom har kommitert 50 millioner euro – tilsvarende litt over 400 millioner kroner – i Harbert Europe Real Estate Fund II og III, som har investert i eiendom i Vest-Europa. Utviklingen i fondene har vært god med relativt gunstige investeringstidspunkt.

Fremtidsutsikter
Utleie næringseiendom: Det vil i Oslo-området fremover ferdigstilles færre nye kontorbygg enn i 2012. Fortsatt god makroøkonomi og fallende kontorledighet, spesielt i sentrale strøk, gjør at vi tror på fortsatt stigende leiepriser utover i 2013.

Kjøp og salg av næringseiendom: Stabile utsikter for norsk økonomi gjør at interessen for norsk eiendomssektor vil opprettholdes. Ferd Eiendom arbeider løpende med å finne interessante investeringsmuligheter som faller innenfor strategien og tilfredsstiller vårt avkastningskrav.

Bolig: Vi forventer et fortsatt sterkt boligmarked i Oslo de kommende årene, men det er også stigende tomt- og byggekostnader som setter et press på fortjenestemarginen. For Ferd Eiendom vil utviklingen av Tiedemannsbyen (sammen med Skanska Bolig), og Bråtejordet (sammen med Mestergruppen) være viktige oppgaver også i 2013 og årene fremover.

 

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern