Hedgefond

Hedgefond ble i 2012 etablert som et eget forretningsområde i Ferd

Hovedpunkter 2012

  • Hedgefond ble i 2012 etablert som et eget forretningsområde i Ferd
  • Hedgefondporteføljen haddet et meget godt år sammenliknet mot porteføljens referanseindeks, med vesentlig bidrag fra forvalterseleksjon

Marked
Politiske uttalelser, intervensjoner og stimulitiltak fortsatte å prege markedene også i 2012, med mindre fokus på fundamentale verdier. Sentimentet endret seg signifikant i flere omganger gjennom året, men 2012 ble et godt år for risikable aktive. MSCI World og Oslo Børs endte begge opp i overkant av 15 prosent og i kredittmarkedet ble investorene rikelig betalt i form av lavere spreader gjennom året.

Hedgefondporteføljen haddet et meget godt år sammenliknet mot porteføljens referanseindeks, med vesentlig bidrag fra forvalterseleksjon

Hedgefondmarkedet, representert ved HFRI Composite indeksen, endte opp 6,4% i 2012. Det var flere hedgefondstrategier som skilte seg ut i både negativ og positiv retning gjennom året. Generelt var det, som i 2011, et vanskelig år for systematiske strategier (herunder trendfølger/CTA fond), uavhengig av tidshorisont. Indeksen for denne gruppen var en av relativt få delindekser med negativ avkastning for året.  Makrofond hadde også svak avkastning, men her har vi, ikke uventet, observert store forskjeller mellom fond.  Kredittrelaterte strategier ble vinnerne blant hedgefond i 2012, og da spesielt forvaltere som investerte i strukturert kreditt, men også forvaltere med fokus på vanlig long/short kreditt samt "distressed" forvaltere hadde et sterkt år.

Portefølje
Hedgefondporteføljen er denominert i USD, og valutasikres til norske kroner. For 2012 endte porteføljen opp 7,8 prosent i USD, og slo referanseindeksen porteføljen måles mot, HFRI FoF Conservative Index, med 3,6 prosent. Resultatet for 2012 i norske kroner var på 133 millioner kroner, og forvaltningskapitalen ved utgangen av året var på om lag 1,7 milliarder kroner.

I 2012 var omløpshastigheten på porteføljen noe høyere enn gjennomsnittet historisk sett, og det er tilfredsstillende å merke seg at summen av endringene i 2012 har hatt et signifikant positivt bidrag til det totale resultatet.  I investeringsprosessen er hovedfokuset først og fremst på å finne dyktige forvaltere, men porteføljens eksponering på strateginivå ble også vesentlig endret på et par områder i løpet av første halvår, blant annet ved økt eksponering mot global diskresjonær makro og redusert eksponering mot systematiske strategier.

Ferd har etter 7 år gode erfaringer som investor i hedgefond.  Hundre kroner investert i porteføljen ved inngangen til 2006 har vokst til 141 kroner ved utgangen av 2012, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 5 prosent.  Tilsvarende beløp investert i markedene i henhold til vår referanseindeks for hedgefond ville ha vokst til 110 kroner.  Den samlede meravkastningen på de hundre kronene er følgelig 31 kroner, tilsvarende 3,7 prosent på årlig basis. Til sammenligning ville hver hundrelapp investert i verdensindeksen for aksjer og på Oslo Børs ha steget til henholdsvis 123 og 134 kroner.  Dersom man korrigerer for at Ferds portefølje har hatt lavere verdisvingninger enn hedgefondmarkedet, og bare rundt en fjerdedel av verdisvingningene i aksjemarkedene, fremstår den risikojusterte meravkastningen som meget god.

Organisasjon
I løpet av 2012 ble Hedgefond etablert som et eget forretningsområde i Ferd. Tidligere lå dette under Ferd Alternative Investeringer. Det er én ansatt i Ferd Hedgefond.

Fremtidsutsikter
Faren for ekstreme utfall i forhold til EU og Euroen synes å ha avtatt. Imidlertid har tiltakene som ble iverksatt i 2012 i all hovedsak hjulpet på likviditeten, og ikke på landenes solvens, og det er høy usikkerhet knyttet til fremtidig vekst gitt de innstrammingstiltak som er gjort. USA står dessuten ovenfor viktig politiske prosesser i forhold til gjeldstaket og utgiftssiden sin. Det er derfor rimelig å anta at politiske hendelser vil prege markedene også i 2013.

Forvaltningen av hedgefondporteføljen baserer seg i liten grad på et overordnet markedssyn. Vi søker primært etter forvaltere som genererer resultater som hovedsakelig kan tilskrives deres dyktighet, og som ikke domineres for mye av enkeltfaktorer. Samvariasjon mot risikable aktiva, særlig aksjemarkedet, er også et viktig aspekt som vurderes. Gitt den relativt høye omløpshastigheten i porteføljen i 2012, forventes det noe lavere utskiftning i 2013.

 

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern