Invest

Gode børser i 2012

Hovedpunkter 2012

  • Gode børser i 2012
  • Meget godt år for Ferd Invest, 8,7 prosent stigning sammenlignet med referanseindeksen
  • Stor grad av optimisme inn i 2013

 

Marked
2012 var et sterkt børsår for de nordiske børsene. Børsen i København var den beste av de nordiske børsene med en oppgang på 20,1 prosent, mens Helsinki var den svakeste med en oppgang på 7,8 prosent (målt i norske kroner). Ved inngangen til 2012 var det en generell bekymring i markedet for både makroøkonomi, eurosamarbeid og selskapenes videre inntjeningsvekst. Til tross for at disse utfordringene på ingen måte er løst, registrerte vi i løpet av året at frykten rundt disse temaene gradvis ble redusert. Vår oppfatning er at det var den økte risikovilligheten som var den viktigste drivkraften bak den gode kursutviklingen vi opplevde i 2012.

 

alt

Meget godt år for Ferd Invest, 8,7 prosent stigning sammenlignet med referanseindeksen

Avkastning
Markedsverdien til Ferd Invests portefølje steg i løpet av 2012 med 22,4 prosent, noe som var hele 8,7 prosent bedre enn vår referanseindeks. Den gode avkastningen ble først og fremst oppnådd gjennom at vi unngikk å gjøre veldig dårlige investeringer i 2012. Millicom og Statoil var de to svakeste investeringene våre. Isolert sett reduserte disse avkastningen vår med ca 2 prosentpoeng. Våre beste investeringer i 2012 var Swedish Orphan, Electrolux, Wärtsila og Wilh. Wilhelmsen som ga et positivt bidrag på til sammen 8,2 prosent.     

Den gode avkastningshistorikken til Ferd Invest ble ytterligere forsterket gjennom 2012. De siste seks årene har porteføljen oppnådd en betydelig meravkastning i forhold til gjeldende referanseindekser. Vår portefølje har slått markedet med hele 34,7 prosent siden 31.12.06.

Porteføljen
Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på 3,5 milliarder kroner. Investeringene er fordelt på de tre Skandinaviske børsene, i tillegg til Helsinki børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Autoliv, Subsea 7, Nokian Tyres, Carlsberg og Opera, og disse utgjorde ca 39 prosent av porteføljen som totalt teller 19 aksjeposter. Vår referanseindeks er MSCI Nordic Mid Cap Index.  

Stor grad av optimisme inn i 2013

Organisasjonen
Det er i dag tre ansatte i Ferd Invest. Det har ikke vært noen endringer i organisasjonen i Ferd Invest i løpet av 2012.

Fremtidsutsikter
Vi registrerer at aktørene i markedet er blitt langt mindre bekymret enn hva tilfellet var ved inngangen til 2012.  Verdensøkonomien er fortsatt ikke friskmeldt, noe de historiske lave rentene gir oss en daglig påminnelse på. Til tross for dette, har aksjemarkedene steget mye de siste årene. I tillegg synes å være en bred oppfatning om at også 2013 blir et godt år i aksjemarkedet. Dette gjør oss noe bekymret.

Uavhengig av utviklingen på børsen, skal Ferd Invest skape meravkastning gjennom valg av enkeltaksjer. Ved inngangen til 2013 har vi lagt et bestemt markedssyn til grunn for våre aksjeinvesteringer.  Vi håper på et klima hvor man i større grad for betalt får å plukke de selskapene som viser en positiv utvikling. Vi går inn i en fase nå hvor det blir stadig vanskeligere for selskapene å tilfredsstille de inntjeningsforventningene som ligger til grunn. Har man evne til å finne de selskapene som klarer dette, tror vi også 2013 kan bli et hyggelig for Ferd Invest.    

 

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern