Oppstilling over endring i egenkapitalen

                         
2011
                       
 
 
Beløp i NOK 1 000
   
Aksjekapital (se note 22)
Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Valuta-omregnings-reserve
Kontantstrøm-sikring
Opptjent egenkapital
Sum annen egenkapital
Ikke-
kontrollerende eierinteresser
Sum
egenkapital
                         
Egenkapital 31.12.2010
   
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
- 171 336
16 053
10 834 408
10 679 125
6 051
14 735 754
           
 
         
 
Totalresultat 2011
   
 
 
 
 
- 41 254
- 47 952
- 131 283
- 220 489
1 646
- 218 843
           
 
         
 
Eiertransaksjoner
         
 
         
 
Tilgang ikke-kontrollerende interesser
         
 
   
 
 
12 700
12 700
Avgang ikke-kontrollerende interesser
         
 
     
 
- 839
- 839
Utbetalt utbytte
         
 
   
- 12 924
- 12 924
 
- 12 924
Totalt eiertransaksjoner
   
 
 
 
 
 
 
- 12 924
- 12 924
11 861
- 1 063
Egenkapital 31.12.2011
   
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
- 212 590
- 31 899
10 690 201
10 445 712
19 558
14 515 848
                         
                         
2012
                       
 
 
Beløp i NOK 1 000
   
Aksjekapital (se note 22)
Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Valuta-omregnings-reserve
Kontantstrøm-sikring
Opptjent egenkapital
Sum annen egenkapital
Ikke-
kontrollerende eierinteresser
Sum
egenkapital
                         
Egenkapital 31.12.2011
   
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
- 212 590
- 31 899
10 690 201
10 445 712
19 558
14 515 848
           
 
         
 
Totalresultat 2012
   
 
 
 
 
- 81 247
- 3 931
3 394 052
3 308 874
7 135
3 316 009
           
 
         
 
Eiertransaksjoner
         
 
         
 
Tilgang ikke-kontrollerende interesser
         
 
   
 
 
1 454
1 454
Avgang ikke-kontrollerende interesser
         
 
   
3 254
3 254
 
3 254
Utbetalt utbytte
         
 
   
- 52 205
- 52 205
488
- 51 717
Totalt eiertransaksjoner
   
 
 
 
 
 
 
- 48 951
- 48 951
1 942
- 47 009
Egenkapital 31.12.2012
   
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
- 293 837
- 35 830
14 035 302
13 705 635
28 635
17 784 848
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
         
             
Generell informasjon
           
Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial,og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser.
             
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er selv styrets leder.
             
Selskapets regnskaper for 2012 ble vedtatt av styret 8. april 2013.
             
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
         
Ferd AS avlegger konsernregnskapet i samsvar med ”International Financial Reporting Standards (IFRS)” som er godkjent av EU. Det har ikke vært utarbeidet konsernregnskap for Ferd AS tidligere.
             
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
         
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder,dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
             
Konsolidering og konsernregnskap
         
Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Ferd AS og enheter hvor Ferd direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse eksisterer normalt der Ferd AS direkte eller via andre kontrollerte enheter har en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital.
             
Ikke-kontrollerende eierinteresser i datterselskaper vises som en del av egenkapitalen,men adskilt fra egenkapitalen som kan henføres til aksjonærene i Ferd AS. De ikke-kontrollerende eierinteressene måles enten til virkelig verdi eller til forholdsmessig andel av identifiserte netto eiendeler og gjeld. Prinsipp for måling av ikke-kontrollerende eierinteresser besluttes separat for hver transaksjon.
             
Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunkt konsernet oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører. Ved endring i eierandel i datterselskap uten tap av kontroll,regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Differansen mellom vederlag og regnskapsført verdi av de ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til aksjonærene i Ferd AS. Ved tap av kontroll fraregnes datterselskapets eiendeler,gjeld,ikke-kontrollerende eierinteresser og eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Eventuelle gjenværende eierinteresser på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap resultatføres.
             
Konserninterne transaksjoner,mellomværender og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Regnskap til datterselskaper omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.
             
Virksomhetssammenslutninger
           
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer identifisering av det overtakende foretak,fastsettelse av overtakelsestidspunktet,innregning og måling av de identifiserbare anskaffede eiendeler,de overtatte forpliktelser og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser i det overtatte foretaket,og innregning og måling av goodwill eller gevinst fra kjøp på gunstige vilkår.
             
Eiendeler,overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Goodwill innregnes til summen av virkelig verdi av vederlaget,innregnet beløp på de ikke-kontrollerende eierinteressene og virkelig verdi på tidligere eierandeler,fratrukket netto identifiserbare eiendeler i virksomhetssammenslutningen. Direkte kostnader forbundet med oppkjøpet resultatføres.
             
Betingede vederlag fra konsernet innregnes til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer i det betingede vederlaget,som anses å være en finansiell forpliktelse etter IAS 39,innregnes i resultatregnskapet løpende. Ved trinnvise virksomhetssammenslutninger måles konsernets tidligere eierandel til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Verdijusteringen resultatføres.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
         
Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig,men ikke bestemmende innflytelse. Betydelig innflytelse innebærer at konsernet tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital. Tilknyttede selskaper behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.
             
Felles kontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske,finansielle og operasjonelle beslutninger. Felleskontrollert virksomhet behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen.
             
Unntaket fra bruk av egenkapitalmetoden i henhold til IAS 28 for investeringer i tilknyttede selskap som eies av investeringsvirksomheter og tilsvarende unntak i henhold til IAS 31 for felles kontrollert virksomhet blir lagt til grunn for presentasjon av investeringene i forretningsområdet Ferd Capital. Disse investeringene innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultat og klassifiseres som omløpsmidler i balansen.
             
Øvrige investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollerte virksomheter innregnes etter egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden innebærer at konsernets andel av årets over- eller underskudd i tilknyttede selskaper presenteres på egen linje i resultatoppstillingen. Balanseført verdi av investeringen tillegges andel av totalresultat i det tilknyttede selskapet. Korreksjoner gjøres for å tilpasse regnskapsprinsippene til konsernets prinsipper. Balanseført verdi av investeringer i tilknyttede selskaper klassifiseres som ”Investeringer etter egenkapitalmetoden” og inkluderer goodwill identifisert på overtakelsestidspunktet,redusert ved eventuelle senere nedskrivninger.
             
Salgsinntekter
           
Inntekter regnskapsføres når de er opptjent. Konsernets konsoliderte salgsinntekter stammer i hovedsak fra salg av varer,leveranser av IT-tjenester og leveranser av emballasje og -systemer.
             
Inntekter fra varesalg regnskapsføres når gevinst- og tapspotensiale fra varen er overført til kunden,inntektene fra salget forventes å tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres,så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig. Dersom kontraktene inneholder flere elementer,inntektsføres inntekter fra hvert delelement separat så fremt overgang av risiko og kontroll kan vurderes separat for disse elementene. Kontrakter ved salg av fyllemaskiner og emballasje,henger kommersielt sammen og inntektsføring gjøres derfor for kontrakten samlet.
             
Salgsinntekter er vurdert til virkelig verdi og presenteres netto etter fradrag for rabatter,merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter.
             
Ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler beregnes gevinst eller tap ved salget ved å sammenholde salgssum med gjenværende innregnet verdi av det solgte driftsmiddelet. Beregnet gevinst/tap presenteres som del av henholdsvis andre driftsinntekter eller driftskostnader.
             
Omregning av utenlandsk valuta
         
Transaksjoner i utenlandsk valuta i de ulike enhetene i konsernet innregnes og måles i enhetens funksjonelle valuta på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatregnskapet med unntak av valutaeffekter på lån i utenlandsk valuta som er utpekt som sikring av nettoinvestering,samt konsernmellomværende som anses å være en del av nettoinvesteringen. Disse valutaeffektene innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil investeringen avhendes.
             
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til morselskapet. Ved konsolidering av datterselskap i utenlandsk valuta omregnes resultatposter til norske kroner etter en veid gjennomsnittskurs for året. For balansen,inklusiv merverdier og goodwill,benyttes valutakurs på balansedagen. Omregningseffekter som oppstår ved konsolidering av utenlandske enheter innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil datterselskapet avhendes.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter
         
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferd konsernets balanse og er av vesentlig betydning for konsernets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier,i samsvar med IAS 39,ved første gangs innregning:
1)    Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2)    Utlån og fordringer
3)    Finansielle forpliktelser
             
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1 dersom de primært er anskaffet for å oppnå fortjeneste fra kortsiktige kurssvingninger. Derivater klassifiseres til handelsformål,med mindre de er en del av sikring,en annen eiendel eller forpliktelse. Eiendelene i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet kan også gjøres i henhold til ”virkelig verdi opsjonen” i IAS 39. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
             
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer,andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
             
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser.
             
Innregning,måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet,som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når konsernet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
             
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder.
             
Utlån,fordringer og finansielle forpliktelser måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Tap ved verdifall på utlån og fordringer innregnes i resultatet.
             
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter,endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytte innregnes når konsernet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter og presenteres som ”Inntekter fra finansielle investeringer”.
             
Finansielle derivater og sikring
           
Konsernet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Finansielle derivater knyttet til en svært sannsynlig planlagt transaksjon (kontantstrømsikring) regnskapsføres i henhold til regelverket for sikringsbokføring når sikringsforholdet er dokumentert og oppfyller relevante krav til effektivitet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring av derivater anskaffet for sikring av risiko i en balanseført eiendel eller forpliktelse. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring,blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet.
             
Kontantstrømsikring presenteres ved at endring i virkelig verdi på det finansielle derivatet som benyttet som kontantstrømsikring innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil den underliggende transaksjonen blir regnskapsført. Den ineffektive delen av sikringen resultatføres løpende.
             
Når sikringsinstrumentet utløper eller selges,den planlagte transaksjonen resultatføres eller når sikringen ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring,resultatføres akkumulert effekt av sikringsforholdet.
             
Skatter
           
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot Andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (OCI) er også ført mot totalresultatet. Skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
             
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen.
             
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring i konsernregnskapet på balansedagen. Det er ikke balanseført utsatt skatt knyttet til førstegangsinnregning av goodwill ved virksomhetssammenslutninger. Det er heller ikke balanseført utsatt skatt på de investeringseiendommene som måles til virkelig verdi og som forventes at blir solgt som aksjeselskap og dermed ikke utløser skatt.
             
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser.
             
Goodwill
           
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap klassifiseres som immateriell eiendel. Goodwill testes årlig for verdifall,eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall,og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttet selskap er inkludert i investeringen i tilknyttet selskap,og testes for nedskrivning som en del av balanseført verdi på investeringen. Gevinst eller tap ved salg av en virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill vedrørende den solgte virksomheten. Ved testing av behov for nedskrivning av goodwill,blir denne allokert til aktuelle kontantstrømgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få økonomiske fordeler av oppkjøpet.
             
Immaterielle eiendeler
           
Immaterielle eiendeler som er kjøpt separat balanseføres ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning balanseføres til virkelig verdi på sammenslutningstidspunktet. I etterfølgende perioder regnskapsføres immaterielle eiendeler til kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over forventet utnyttbar levetid. Normalt benyttes lineære avskrivningsprofiler,da dette normalt best reflekterer bruken av eiendelene. Dette vil gjelde for immaterielle eiendeler som software,kunderelasjoner,patenter og rettigheter og aktiverte utviklingskostnader. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke,men testes for nedskrivning årlig. Enkelte av konsernets balanseførte varemerker har ubestemt levetid.
             
Forskning,utvikling og andre internt genererte immaterielle eiendeler
         
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler fra utvikling balanseføres dersom følgende kriterier er oppfylt:
· Eiendelen kan identifiseres
· Det er sannsynlig at eiendelen vil generere fremtidige kontantstrømmer
· Utviklingskostnadene kan måles pålitelig
             
Internt genererte immaterielle eiendeler avskrives over utnyttbar levetid fra det tidspunkt eiendelene er tilgjengelig for bruk. Når kravet til balanseføring ikke er til stede,kostnadsføres utgiftene i perioden de er påløpt.
             
Varige driftsmidler
           
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost,med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig,mens løpende vedlikehold resultatføres.
             
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid,normalt lineært. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi,blir driftsmidlet testet for nedskrivninger.
             
Nedskrivninger
           
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives,vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. Immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke,men vurderes årlig for verdifall.
             
Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter,med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
             
Leieavtaler
           
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker,klassifiseres som finansielle leieavtaler. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.
             
Leieobjekt og forpliktelse i finansielle leieavtaler hvor konsernet er leietaker blir ved leieperiodens begynnelse balanseført til det laveste av objektets virkelige verdi og minsteleiens nåverdi. Leiebetalingene blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Leieobjektet knyttet til finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid,forutsatt at konsernet ikke overtar eierskapet til objektet på tidspunkt for opphør av leieavtale.
             
Finansielle leieavtaler hvor konsernet er utleier innregnes ved leieperiodens begynnelse som fordring tilsvarende konsernets nettoinvestering i leiekontrakten. Leiebetalingene blir fordelt mellom tilbakebetaling av hovedstol og finansinntekt. Finansinntekten beregnes og innregnes som en konstant periodisk avkastning på nettoinvestering over leieperioden. Direkte kostnader pådratt i forbindelse med å opprette leiekontrakten er inkludert i fordringens verdi.
             
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
             
Investeringseiendommer
           
Investeringseiendom er anskaffet for å oppnå langsiktig avkastning på utleie eller for å oppnå verdistigning,eller begge deler. På kjøpstidspunktet verdsettes investeringseiendom til anskaffelseskost inkludert transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres investeringseiendom til virkelig verdi,basert på markedsverdier. Virkelig verdi av investeringseiendom reflekterer blant annet leieinntekter fra inngåtte leiekontrakter og forutsetning om fremtidig leienivå basert på markedssituasjonen på balansedagen.
             
Inntekter fra investeringseiendom består av periodens netto verdiendring på investeringseiendommer samt leieinntekter i regnskapsperioden fratrukket eiendomsrelaterte kostnader i samme periode. Inntekter fra investeringseiendom klassifiseres som andre driftsinntekter.
             
Varer
           
Varelager vurderes til laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost for beholdninger er basert på FIFO- metoden. For ferdigtilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming,materialforbruk,direkte lønnskostnader og andre direkte kostnader. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.
             
Kundefordringer og andre fordringer
         
Kortsiktige fordringer regnskapsføres ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved senere måling tas det hensyn til avsetninger for faktiske og mulige tap på krav. Konsernet gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
         
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd,andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
             
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
         
Ytelsesbaserte ordninger
           
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Konsernets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
             
Periodens netto pensjonskostnad inkluderes i lønnskostnader og består av summen av årets pensjonsopptjening,rentekostnad på pensjonsforpliktelsen,forventet avkastning på pensjonsmidlene,samt periodisert arbeidsgiveravgift. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet.
             
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner,fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatregnskapet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
             
Innskuddsbaserte ordninger
           
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
             
Avsetninger
           
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser,det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen,diskontert til nåverdi.
             
Kortsiktig gjeld
           
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser måles ved førstegangs balanseføring til virkelig verdi og deretter til amortisert kost. Leverandørgjeld og forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen.
             
Utbytte
           
Utbytte som foreslås av styret klassifiseres som egenkapital i regnskapet,og regnskapsføres som forpliktelse først når det er godkjent av aksjonærene i generalforsamling.
             
Segmenter
           
Konsernet rapporterer driftssegmenter i tråd med hvordan konsernledelsen fatter,følger opp og evaluerer sine beslutninger. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av den interne styringsinformasjonen som periodisk gjennomgås av ledelsen og benyttes til ressursallokering og måloppnåelse.
             
Kontantstrømoppstilling
           
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i konsernets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift,investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
             
Nærstående parter
           
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll,felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll,eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll,felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående part. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
             
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
         
             
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2012 eller tidligere.
             
Nye og reviderte standarder som ikke er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2012:
             
Endringer til IAS 1 Presentasjon av finansregnskap
         
Endringene gjelder ren presentasjonsteknikk,og innebærer blant annet et krav om å gruppere andre inntekter og kostnader i totalresultatet på grunnlag av om de potensielt kan bli reklassifisert til resultatet eller ikke. Endringene har fått konsekvenser for oppstilling over totalresultatet,samt oppstilling over endring i egenkapitalen.
             
Endring til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger
         
Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av finansielle eiendeler som konsernet fortsatt har en involvering i. Endringene har hatt ingen eller svært begrensede konsekvenser for Ferd.
             
Endringer til IAS 12 Inntektsskatt
         
Endringen i IAS 12 innebærer blant annet at utsatt skatt på investeringseiendommer målt til virkelig verdi under IAS 40 i utgangspunktet skal fastsettes basert på en forventning om at eiendelen vil bli gjenvunnet ved salg (og ikke bruk). Endringen har medført at Ferd ikke lenger innregner utsatt skatt på investeringseiendommene,da Ferd forutsetter at alle salg av investeringseiendommer gjøres som salg av aksjer og derfor ikke utløser skatt.
             
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
         
             
Endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte
         
I endret IAS 19 tillates ikke ”korridormetoden” brukt for regnskapsføring av estimatavvik. Estimatavvik skal med endringen regnskapsføres i sin helhet i andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de oppstår. Ferd benytter ikke korridormetoden,og denne endringen får derfor ingen konsekvenser for Ferd. Endret IAS 19 har dessuten en ny tilnærming til presentasjon av pensjoner. Pensjonsopptjeningen skal presenteres i resultatet som lønnskostnader,mens netto rente kan presenteres som del av finanspostene. Netto rente skal dessuten i fondsbaserte ordninger beregnes ved bruk av diskonteringsrenten på netto-forpliktelsen,altså pensjonsforpliktelsen fratrukket oppsparte midler. Dette betyr også at man ikke lenger skal beregne avkastning på midlene. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2013. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2013.
             
Endring til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger
         
Endringene innebærer at foretak plikter å gi en rekke kvantitative opplysninger knyttet til motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2013. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2013,men endringene forventes å ha ingen eller svært begrensede konsekvenser for Ferd.
             
Endringer til IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon
         
IAS 32 er endret for å klargjøre motregningsreglene i standarden. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014. Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2014,men endringene forventes å ha ingen eller svært begrensede konsekvenser for Ferd.
             
IFRS 9 Finansielle instrumenter
         
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase knyttet til klassifikasjons- og målereglene er ferdigstilt fra IASB. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak,med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdi-opsjon),hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader i totalresultatet. Fase 2 som omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter,og fase 3 som omhandler sikringsbokføring er enda ikke ferdigstilt av IASB. IFRS 9 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2015,men EU har ikke godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 9 fra og med 1.1.2015. De delene av IFRS 9 som så langt er ferdigstilt har relativt begrensede konsekvenser for Ferd.
             
IFRS 10 Konsernregnskap
           
IFRS 10 erstatter de delene av IAS 27 Konsernregnskap og separate finansregnskap som omhandler konsoliderte regnskaper,og SIC-12 Konsolidering – foretak med særskilt formål. IFRS 10 bygger på én enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter. Innholdet i kontrollbegrepet er noe endret fra IAS 27. IFRS 10 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse),og EU har godkjent standarden. IASB har dessuten utgitt et endringsforslag til IFRS 10 som omhandler konsolideringsunntak for investeringsselskaper. Endringene forventes også å få virkning fra 1.1.2014. Ferd forventer å anvende IFRS 10 fra og med 1. januar 2014. Endringene forventes å svært liten betydning for Ferd.
             
IFRS 11 Fellesordninger
           
Denne standarden erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet,samt SIC-13 Felleskontrollerte foretak - ikke-monetære overføringer fra deltakere.
IFRS 11 gjelder fellesordninger (joint arrangements) og gir retningslinjer for regnskapsføring av to ulike typer fellesordninger - felles aktiviteter (joint operations) og felles virksomhet (joint ventures). Det følger av IFRS 11 at felles virksomhet skal regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden i samsvar med IAS 28. IFRS 11 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse),og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 11 fra og med 1.1.2014. Ferd må analysere alle fellesordninger for å se om det kan foreligge noen ordninger som kvalifiserer som felles aktiviteter,men Ferd forventer at konsekvensene av bruk av IFRS 11 vil være begrensede.
             
IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
         
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i selskaper som konsolideres,og selskaper som ikke konsolideres,men som foretaket er involvert i. IFRS 12 forener opplysningskravene for dattervirksomheter,felles kontrollerte virksomheter,tilknyttede foretak og ikke-konsoliderte enheter,og samler kravene i én regnskapsstandard. IFRS 12 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse),og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 12 fra og med 1.1.2014,og implementeringen vil få konsekvenser for Ferds noter som følge av økt informasjonskrav.
             
IFRS 13 Måling av virkelig verdi
         
Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og forpliktelser. Hensikten med standarden har vært å samle reguleringen av virkelig verdimåling og opplysninger om virkelig verdi i en enkelt standard. På denne måten har man tatt sikte på å sikre en enhetlig definisjon av virkelig verdi på tvers av de øvrige standardene,samt en ensartet veiledning og like opplysninger om måling til virkelig verdi. IFRS 13 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse),og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 13 fra og med 1.1.2014,men forventer ikke at klargjøringene i IFRS 13 skal få vesentlige konsekvenser for Ferd.
             
Endringer til IAS 27 (Revidert) Separat finansregnskap
         
Som følge av introduksjonen av IFRS 10 og IFRS 12 ble det gjort endringer i IAS 27 som samordner standarden med de nye regnskapsstandardene. IFRS 10 erstattet de delene av IAS 27 som omhandler konsernregnskap. IAS 27 omhandler nå bare selskapsregnskapet,og vil derfor ikke være aktuell for konsernregnskapet etter ikrafttredelsen. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 og EU har godkjent standarden. Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar 2014.
             
Endringer til IAS 28 (Revidert) Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Virkeområdet til IAS 28 er utvidet til også å omfatte investeringer i felleskontrollert virksomhet (joint ventures) og beskriver prinsipper for regnskapsføring av slike investeringer, og angir hvordan egenkapitalmetoden skal anvendes. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere, og EU har godkjent endringene. Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2014, men konsekvensene forventes å være uvesentlige, da Ferd i dag benytter egenkapitalmetoden på felleskontrollert virksomhet.
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
         
             
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
         
Ferd konsernets balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Virkelig verdivurdering av finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
             
Noterte aksjer og andeler
         
Virkelig verdi av finansielle eiendeler med standard betingelser som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs).
             
Unoterte aksjer og andeler
         
Klassen Unoterte Aksjer og andeler består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi fastsettes ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Input til verdsettelsesmodellene er knyttet til fremtidsrettede estimater og vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
             
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
             
Hedgefond
           
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser.
             
Renteinvesteringer
           
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
             
Derivater
           
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på investeringseiendommer
         
Ferd konsernet har flere investeringseiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av estimert fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
             
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
             
Avkastningskravet fastsettes til risikofri rente tillagt risikopremie for eiendommen.
             
Risikopremien baseres på:
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
             
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
             
Nedskrivningsvurderinger goodwill
         
Goodwill testes årlig for verdifall. Verdifall testes ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer på den kontantgenererende enheten som goodwill er henført til. Dersom neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi, gjennomføres nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene bygger på forutsetninger om fremtidig forventet kontantstrøm og estimat på diskonteringsrente.
             
Det vises til note 8 for nærmere beskrivelse av nedskrivningsvurderinger for goodwill.
             
Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
         
Bokført verdi av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med begrenset levetid innregnes til anskaffelseskostnad. Anskaffelseskostnad fratrukket restverdi avskrives over forventet brukstid. De bokførte verdiene vil avhenge av konsernets estimater på brukstid og restverdi. Disse parameterne estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger. Estimatene justeres dersom det oppstår endringer i forventningene.
             
Ved identifisering av indikator på varig verdifall på varige driftsmidler eller immaterielle eiendeler foretas verdifalltest. Verdifalltestene vil basere seg på estimater og forutsetninger om fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrente.
             
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
         
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke økonomiske og demografiske forutsetninger. Det henvises til note 17 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Endringer i forutsetninger kan medføre betydelige endringer i balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
             
Utsatt skattefordel
           
Utsatt skattefordel av fremførbare underskudd og andre skattereduserende forskjeller balanseføres i den utstrekning det er sannsynlig at utsatt skattefordel vil kunne utnyttes mot framtidig skattepliktige inntekter. Vesentlig skjønn fra ledelsen er påkrevd for å bestemme størrelsen på balanseført utsatt skattefordel. Balanseført utsatt skattefordel baseres på forventning om størrelse på fremtidig skattepliktig inntekt, tidspunkt for forventet bruk av utsatt skattefordelen og fremtidige strategier for skatteplanlegging.
             
Avsetning for tap på fordringer
         
Avsetning for tap på fordringer estimeres på bakgrunn av sannsynligheten for at de utestående fordringene ikke vil bli gjort opp. Vurderingen bygger på historisk erfaring, fordringens alder og motpartens finansielle situasjon.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
           
               
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer sine beslutninger basert på virkelig verdi på selskapets investeringer og verdiendringer på disse. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av kapital- og ressursallokering. Ferd opererer med følgende 5 forretningsområder:
               
Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Ferd har en helhetlig tilnærming til investeringer i mulighetsrommet som strekker seg fra sen-venture til "buy-out". De selskapene der Ferd Capital har kontroll, er i konsernregnskapet konsolidert og segmentrapporteringen i konsernregnskapet består dermed av de konsoliderte resultatene fra disse selskapene, samt verdiendringene og forvaltningskostnadene på de ikke-konsoliderte selskapene. Verdien av investeringene og verdiendringene fremgår av selskapsregnskapet til Ferd AS, hvor Ferd Capital rapporterer MNOK 1 661 i driftsresultat. Verdien av Ferd Capitals portefølje utgjør MNOK 6 342 pr. 31.12.11 og MNOK 8 934 pr. 31.12.12 målt til virkelig verdi.
               
Ferd Capital prioriterer investeringer i selskaper hvor vi har relevant ekspertise. Teamet består av høyt kvalifiserte medarbeidere med operativ erfaring fra aktive eierfond, industri, forretningsutvikling, finans og strategisk rådgivning. Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer, hvor de største investeringene er:
               
- Elopak (97 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land på alle verdens kontinenter.
               
- TeleComputing (97 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer et bredt spekter av nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester og i tillegg systemutvikling, kundebistand og andre konsulenttjenester.
               
- Swix Sport (100 prosent eierandel) er et merkevarehus som utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Ulvang og Bavac, Toko, Original og Lundhags. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet gjennom datterselskaper i blant annet Sverige, USA, Japan og Tyskland.
               
- Mestergruppen (94,5 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter tomte- og prosjektutvikling, hus- og hyttekjeder og salg av byggevarer.
               
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
               
- Interwell (34 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt både i Eurpoa og Midtøsten.
               
Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter en betydelig portefølje av nordiske børsnoterte aksjer. Forretningsområdet investerer primært i enkeltaksjer der man mener å se et stort potensial, og måles mot en samlet nordisk indeks.
               
Ferd Special Investments har et vidt mandat til å gjøre investeringer, men har hittil kun kjøpt hedgefondandeler i annenhåndsmarkedet. SI gjør investeringer der Ferd oppnår særlige muligheter andre investorer ikke har anledning til, enten som følge av krav til kapital, krav til langsiktighet eller annet.
               
Ferd Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Forretningsområdet skal gi en god risikojustert avkastning og sørge for risikospredning for Ferd.
               
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten omfatter utvikling, utleie og forvaltning av kontor-, lager- og logistikkeiendommer og utvikling av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond.
               
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond, som har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen fremfor å allokeres til et eget forretningsområde. Disse verdipapirene er derfor del av Øvrig virksomhet. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan anskaffe for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
               
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
konsern
Ferd Capital
Ferd
Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2012
             
Salgsinntekter
10 465 326
10 464 382
 
 
 
944
 
Inntekter fra finansielle investeringer
3 234 991
1 081 221
654 655
182 447
137 678
- 52 774
1 231 764
Andre inntekter
483 836
39 445
 
 
 
444 082
310
Driftsinntekter
14 184 153
11 585 048
654 655
182 447
137 678
392 252
1 232 074
               
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
9 872 908
9 719 959
23 928
12 852
8 255
39 845
68 069
EBITDA
4 311 246
1 865 089
630 727
169 595
129 422
352 407
1 164 005
               
Av- og nedskrivninger
452 849
451 398
77
58
37
368
911
Driftsresultat
3 858 396
1 413 691
630 650
169 537
129 385
352 039
1 163 094
               
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
87 010
56 965
 
 
 
30 045
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
3 945 406
1 470 656
630 650
169 537
129 385
382 083
1 163 094
               
Balanse 31.12.12
             
Immaterielle eiendeler
1 731 348
1 731 348
 
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
3 377 888
1 381 850
117
 
442
1 991 498
3 981
Investeringer etter egenkapitalmetoden
599 321
258 732
 
 
 
340 590
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 388 186
4 140 076
3 473 772
1 480 585
1 607 396
319
4 686 039
Øvrige eiendeler*
5 439 300
3 982 241
52 839
291 122
79 027
296 752
737 320
Sum eiendeler
26 536 044
11 494 246
3 526 728
1 771 707
1 686 865
2 629 158
5 427 340
               
*) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert og er kommet til fradrag i de øvrige eiendelene
               
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
konsern
Ferd Capital
Ferd
Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2011
             
Salgsinntekter
9 320 120
9 320 120
 
 
 
 
 
Inntekter fra finansielle investeringer
- 314 447
301 789
- 654 377
130 931
- 59 005
 
- 33 785
Andre inntekter
141 956
15 855
 
 
20
125 261
820
Driftsinntekter
9 147 629
9 637 763
- 654 377
130 931
- 58 985
125 261
- 32 964
               
Driftskostnader
8 612 814
8 492 366
7 895
15 823
10 425
45 535
40 772
EBITDA
534 815
1 145 398
- 662 272
115 108
- 69 410
79 727
- 73 736
               
Av- og nedskrivninger
374 168
373 122
77
61
54
292
561
Driftsresultat
160 647
772 276
- 662 349
115 047
- 69 464
79 434
- 74 296
               
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
32 237
12 082
 
 
 
20 155
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
192 884
784 358
- 662 349
115 047
- 69 464
99 589
- 74 296
               
Balanse 31.12.11
             
Immaterielle eiendeler
1 751 449
1 751 449
 
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
2 956 514
1 433 015
194
 
537
1 519 070
3 698
Investeringer etter egenkapitalmetoden
657 004
329 130
 
 
 
311 406
16 468
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
13 476 441
3 028 666
2 938 422
1 395 973
1 492 666
476
4 620 239
Øvrige eiendeler*
5 226 231
4 437 450
 
99 332
69 814
132 781
486 853
Sum eiendeler
24 067 639
10 979 711
2 938 616
1 495 305
1 563 016
1 963 733
5 127 258
               
*) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert og er kommet til fradrag i de øvrige eiendelene
NOTE 4
GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER
     
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Norge
4 084 030
2 931 817
Sverige
1 042 339
745 450
Tyskland
942 905
921 506
Nederland
477 232
415 217
USA
385 779
132 359
Russland
376 298
381 975
Canada
365 511
643 480
Østerrike
349 948
401 044
Danmark
282 573
404 971
Spania
233 214
210 139
Storbritannia
213 881
290 790
Frankrike
186 094
419 192
Verden for øvrig
1 525 522
1 422 182
Sum salgsinntekter
10 465 326
9 320 120
     
Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat.
NOTE 5
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
     
Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike investeringskategoriene:
     
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Noterte aksjer og andeler
576 907
- 680 555
Aksjer og andeler
2 349 321
299 469
Hedgefond
50 099
53 105
Renteinvesteringer
258 664
13 534
Sum inntekter fra finansielle investeringer
3 234 991
- 314 447
NOTE 6
LØNNSKOSTNADER
             
                 
Beløp i NOK 1 000
   
2012
2011
       
Lønn
   
1 797 351
1 456 274
       
Sosiale avgifter
   
230 146
207 117
       
Pensjonskostnader (se note 17)
   
81 520
52 502
       
Andre ytelser
   
56 217
88 491
       
Sum
   
2 165 234
1 804 384
       
                 
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
3 570
3 486
       
                 
Lønn og honorarer til konsernledelsen
               
 
2012
2011
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Konsernsjef, Johan H. Andresen
(fra 1.1.2012 til 30.09.12)
991
 
140
 
1 312
 
149
 
Konsernsjef, John Giverholt
(fra 1.10.2012 til 31.12.12)
825
 
51
228
       
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
(fra 1.1.2012 til 30.09.12)
5 917
907
546
2 132
7 122
6 656
490
2 268
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
(fra 1.10.2012 til 31.12.12)
1 125
 
82
682
       
Sum
8 858
907
819
3 042
8 434
6 656
639
2 268
                 
Ferds konsernledelse er i løpet av 2012 betydelig endret. Først fratrådte Dag Opedal konsernledelsen våren 2012. Med virkning fra 1. oktober ble Ferd omorganisert, og Johan H. Andresen og Arthur Sletteberg fratrådte fra konsernledelsen.Tom Erik Myrland ble investeringsdirektør og Erik Rosness ble finansdirektør. Tidligere finansdirektør John Giverholt ble ny konsernsjef. Ovenstående honorarer representerer utbetalinger frem til 1. oktober for den forrige konsernledelsen og etter 1. oktober til ny konsernledelse.
                 
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til en årslønn. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
 
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger og oppebærer med det rett til en ytelsespensjon. Konsernsjefen har dessuten en tilleggsordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
                 
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
                 
Ferd AS har en fordring på konsernsjefen på kr 600 000 som renteberegnes etter markedsmessige vilkår. Ferd AS har tilfredsstillende pantesikkerhet for dette lånet. Lånet har ingen definert avdragsplan.
 
                 
Honorarer til styret
               
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 7
IMMATERIELLE EIENDELER
             
             
Beløp i NOK 1 000
       
2012
2011
Goodwill (se note 8)
       
1 013 715
1 044 102
Andre immaterielle eiendeler
       
717 633
707 347
Balanseført verdi 31.12.
     
 
1 731 348
1 751 449
             
2012
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 01.01.
295 468
136 376
225 659
74 578
409 609
1 141 691
Tilgang
19 272
37 462
123
40 152
20 940
117 949
Avgang
- 1 836
 
 
 
 
- 1 836
Omregningsdifferanse
- 4 116
 
- 12 085
- 4 478
 
- 20 679
Anskaffelseskost 31.12.
308 788
173 838
213 697
110 252
430 550
1 237 125
             
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger 01.01.
231 853
2 680
169 730
8 832
21 250
434 345
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
         
 
Årets avskrivninger
38 886
4 020
28 270
- 6 598
46 639
111 217
Avgang
- 1 836
 
 
 
 
- 1 836
Omregningsdifferanser
- 14 850
 
- 9 384
   
- 24 234
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
251 077
6 700
188 616
2 234
67 889
516 516
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 976
       
2 976
           
 
Balanseført verdi 31.12.
54 735
167 138
25 081
108 018
362 661
717 633
             
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til
3-10 år
10 år
10-15 år
 
   
ubegrenset
       
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
2011
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 01.01.
265 214
55 976
226 276
43 490
 
590 957
Tilgang
30 237
80 400
 
31 396
409 609
551 642
Avgang
- 62
 
 
 
 
- 62
Omregningsdifferanse
79
 
- 617
- 308
 
- 846
Anskaffelseskost 31.12.
295 468
136 376
225 659
74 578
409 609
1 141 691
             
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger 01.01.
227 608
 
164 043
8 832
 
400 483
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
 
 
 
 
 
 
Årets avskrivninger
7 052
2 680
6 048
 
21 250
37 030
Reversering nedskrivninger
- 2 976
 
 
 
 
- 2 976
Omregningsdifferanser
169
 
- 361
 
 
- 192
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
228 877
2 680
169 730
8 832
21 250
434 344
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 976
       
 
           
 
Balanseført verdi 31.12.
63 615
133 696
55 930
65 746
388 360
707 347
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til
3-10 år
10 år
10-15 år
 
   
ubegrenset
       
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
Forskning og utvikling
           
Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2012 utgjorde 118 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2011 var 114 millioner kroner.
 
NOTE 8
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
           
                           
I samsvar med IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, har netto eiendeler for oppkjøpte selskaper blitt vurdert til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Den resterende del av vederlaget etter at kjøpesummen har blitt allokert til identifiserbare eiendeler og gjeld, er behandlet som goodwill. Tabellene under viser verdien og bevegelsene i de ulike goodwillpostene i konsernet:
           
                           
2012
                         
Beløp i NOK 1000
   
Norrwin AB (Lundhags)
Alf Valde
Elopak Europa
Seco Invest (TeleComputing)
Sum
           
Anskaffelseskost 01.01.
       
470 719
621 776
1 092 495
           
Tilgang
   
1 385
16 053
 
 
17 438
           
Avgang
       
 
- 27 807
- 27 807
           
Valutaomregningsdifferanser
       
- 22 148
 
- 22 148
           
Anskaffelseskost 31.12.
   
1 385
16 053
448 571
593 969
1 059 978
           
                           
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.
     
48 393
 
48 393
           
Nedskrivninger
     
563
 
 
563
           
Salg av datterselskap
       
 
 
 
           
Valutaomregningsdifferanser
       
- 2 693
 
- 2 693
           
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
563

 

45 700
 
46 263
           
                           
Balanseført verdi 31.12.
   
1 385
15 490
402 871
593 969
1 013 715
           
                           
Endringer i 2012:
           
I 2012 har Ferd (gjennom Swix) kjøpt Norrwin AB og Original Teamwear AS med regnskapsført virkning fra 1. januar 2012. Oppkjøpene har medført en økning i immaterielle eiendeler (varemerker og patenter) på totalt 37,6 millioner kroner (se note 7), i tillegg til goodwill på en drøy million. Kostpris for aksjene i Norrwin AB utgjorde 66,8 millioner kroner, mens aksjene i Original Teamwear AS er kjøpt i to omganger. Original var tilknyttet selskap med bokført verdi på 8,8 millioner kroner ved inngangen til 2012, og i tillegg er det betalt 28,4 millioner kroner i 2012. Selskapene har påvirket Ferds konsernregnskap med 142 millioner i omsetning og 10 millioner i resultat før skatt i 2012.
           
                           
Ferd har i 2012 (gjennom Mestergruppen) kjøpt Alf Valde AS med regnskapsmessig virkning fra 1. juli 2012. Oppkjøpet har gitt Ferd en økt goodwill på 16 millioner kroner. Kostpris for aksjene utgjorde 23 millioner kroner. Alf Valde inngår i Ferds konsernregnskap med 33 millioner kroner i omsetning og 2 millioner kroner i resultat før skatt i 2012.
           
                           
Oppkjøpsanalysene på Mestergruppen og Telecomputing (oppkjøp i 2011) er i 2012 marginalt endret. Endringene har medført at goodwill er redusert med 28 millioner kroner, mens kunderelasjoner har økt med 20 millioner kroner (se note 7).
           
                           
2011
                         
Beløp i NOK 1000
       
Elopak Europa
Seco Invest (TeleComputing)
Sum
           
Anskaffelseskost 01.01.
       
472 282
 
472 282
           
Tilgang
       
 
621 776
621 776
           
Avgang
       
 
 
 
           
Valutaomregningsdifferanser
       
- 1 563
 
- 1 563
           
Anskaffelseskost 31.12.
       
470 719
621 776
1 092 495
           
                           
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.
     
48 590
 
48 590
           
Nedskrivninger
       
 
 
 
           
Salg av datterselskap
       
 
 
 
           
Valutaomregningsdifferanser
       
- 197
 
- 197
           
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
     
48 393
 
48 393
           
                           
Balanseført verdi 31.12.
       
422 326
621 776
1 044 102
           
                           
Endringer i 2011:
           
I 2011 har Ferd kjøpt Mestergruppen og Telecomputing-konsernet (Seco Invest) med regnskapsført virkning fra 1. mai 2011.
           
                           
Oppkjøpet av Telecomputing har medført en økning i konsernets goodwill på 622 millioner kroner. Før oppkjøpet hadde Ferd en eierandel på 46 % prosent og regnskapsførte investeringen i Telecomputing til virkelig verdi. Kjøpet av Telecomputing har også medført økte immaterielle eiendeler på 134,8 millioner kroner i kunderelasjoner og 80,4 millioner kroner i varemerke samt mindre tilganger i patenter og rettigheter (se note 7). Kostpris for Ferds aksjer i Telecomputing var 461 millioner kroner. Oppkjøpet av Telecomputing har bidratt positivt til konsernets resultat før skatt med 85,2 millioner kroner i 2011.
           
                           
Oppkjøpet av Mestergruppen har medført en økning i konsernets regnskapsførte verdi av kunderelasjoner på 230,1 millioner kroner (se note 7). Kostpris for Ferds aksjer i Mestergruppen var 396 millioner kroner. Mestergruppen har bidratt til konsernets resultat før skatt med 83,6 millioner kroner i 2011.
           
                           
Nedskrivningstester for goodwill:
         
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens forretningsplaner. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), tilpasset markedets oppfatning av risikoforhold for de enkelte kontantstrømsgenererende enheter. Vekstrater er benyttet for å fremskrive kontantstrømmer utover periodene dekket av forretningsplanene.
                           
Kontantgenererende enheter:
         
Goodwillpostene som er spesifisert over knytter seg hovedsakelig til konsernselskapet Elopak og Telecomputing, i tillegg til to mindre goodwillposter knyttet til nye oppkjøp i 2012 i underkonsernene Swix og Mestergruppen.
                           
Goodwill vedrørende Elopak er allokert til den kontantgenererende enheten Europa, som består av Elopaks europeiske markeder samt den interne produksjons- og forsyningsorganisasjonen.Denne goodwillposten har en bokført verdi på 403 millioner kroner pr. 31.12.2012. Begrunnelsen for å definere Europa som kontantgenererende enhet er den iboende dynamikken i det europeiske markedet. Trenden er at kunder slår seg sammen og lett har tilgang på tilbudet i hele Europa. Elopak tilpasser seg kundene ved å fordele produksjon av kartonger for de ulike markedene i henhold til optimal produksjonseffektivitet i Europa. Historiske geografiske kriterier for produksjon og etterspørsel fra kunder er ikke lenger så fremtrengende. Som følge av utviklingen, vil splitten av marginer langs Elopaks verdikjede kunne endres fra et år til et annet, hvilket fører til at samlet europeisk virksomhet blir den beste indikatoren for å vurdere om verdien av goodwill er intakt.
                           
Goodwill tilknyttet Telecomputing knytter seg til Telecomputings virksomhet i Norge og Sverige. Goodwillen har en bokført verdi på 594 millioner kroner per 31.12.2012. Telecomputing er for nedskrivningsformål vurdert som én kontantgenererende enhet som følge av likeartet virksomhet.
                           
Goodwill i Mestergruppen er tilknyttet oppkjøpet av Alf Valde gjennomført i 2012. Goodwillen utgjør 16 millioner kroner og vurderes som en egen separat kontantgenererende enhet ved testing for verdifall. Denne goodwillen er ikke testet for verdifall i 2012.
                           
Verdifalltest og forutsetninger lagt til grunn:
           
Gjennvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten, beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifalltesten er basert på forutsetninger om fremtidige salgsvolum, utsalgspriser og direkte kostnader. Disse forutsetningene baseres på historisk erfaring fra markedet, vedtatte budsjetter og konsernets forventninger om endringer i markedet. Ved gjennomføring av verdifallstest er konsernets forventninger at det ikke vil være vesentlige endringer i dagens handelsnivå, slik at forventet kontantstrøm i stor grad er en videreføring av observerte trender.
                           
Fastsatt kontantstrøm neddiskonteres med diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente og andre forutsetninger er vist nedenfor.
                           
Beregnet gjennvinnbart beløp i verdifallstestene er positive, og basert på testene konkluderes det med at det ikke foreligger verdifall som vil medføre nedskrivning i 2012. Den iboende usikkerheten forbundet med forutsetningene testingen for verdifall bygger på er belyst gjennom sensitivitetsanalyser. Konkluksjonene er testet for endringer i diskonteringssatsen og vekstratene. Sensitivitetsanalysene viser robuste konklusjoner for testingen for verdifall.
                           
Nærmere beskrivelse av forutsetninger benyttet:
                   
                           
 
Diskonteringsrente etter skatt (WACC)
Diskonteringsrente før skatt
Vekst rate år 2–5
Langsiktig vekstrate
         
 
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
         
Europa
4,5 %
5,4 %
6,3 %
7,5 %
2,0 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
         
Seco Invest
5,8 %
6,4 %
6,5 %
7,2 %
2,0 %
2,0 %
2,5 %
2,0 %
         
                           
Diskonteringsrenten reflekterer markedets vurdering av risiko knyttet til den kontantgenererende enheten. Diskonteringsrenten er fastsatt basert på gjennomsnittlig vektet kapitalavkastningskrav for bransjen. Denne satsen er ytterligere justert for å reflektere spesifikke risikoforhold knyttet til den kontantgenererende enheten som ikke er reflektert i kontantstrømmene.
                           
Gjennomsnittlig vekstrate er i perioden 2 til 5 år basert på Ferds forventninger om markedsutviklingen som virksomheten opererer i. Ferd benytter en stabil vekstrate for å ekstrapolere kontantstrømmer utover 5 år.
                           
EBITDA representerer driftsmargin før avskrivinger, og er estimert basert på forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte effektivitetsprogrammer for driften er hensyntatt. Endringer i utfallet for disse initiativene kan påvirke fremtidig estimerte EBITDA.
                           
Det er tatt hensyn til investeringskostnader nødvendig for å møte forventet vekst i inntektene. Basert på ledelsens vurderinger, inkluderer ikke estimerte investeringskostnader investeringer som forbedrer den nåværende ytelsen til eiendeler. De relaterte kontantstrømmer har blitt behandlet tilsvarende.
NOTE 9
VARIGE DRIFTSMIDLER
     
         
2012
       
Beløp i NOK 1 000
 
Bygninger
og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre
og inventar
Anskaffelseskost 01.01.
 
416 174
3 699 376
230 081
Tilgang
 
34 771
361 125
15 204
Avgang
 
- 24 756
- 211 006
- 8 528
Valutaomregningsdifferanser
 
- 15 702
- 151 859
- 6 247
Anskaffelseskost 31.12.
 
410 487
3 697 636
230 510
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
 
262 631
2 462 125
179 288
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
       
Årets avskrivninger
 
13 937
303 885
20 849
Årets nedskrivninger
   
2 394
4
Avgang avskrivninger
 
- 17 427
- 158 558
- 6 605
Valutaomregningsdifferanser
 
- 10 993
- 103 868
- 5 064
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
248 148
2 505 978
188 472
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
2 100
26 462
238
         
Balanseført verdi 31.12.
 
162 339
1 191 658
42 038
         
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
 
5-50 år
5-15 år
3-13 år
Avskrivningsplan
 
Lineær
Lineær
Lineær
         
         
2011
       
Beløp i NOK 1 000
 
Bygninger
og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre
og inventar
Anskaffelseskost 01.01.
 
364 009
3 025 470
206 413
Tilgang
 
64 673
868 063
53 642
Avgang
 
- 12 381
- 167 840
- 29 401
Valutaomregningsdifferanser
 
- 127
- 26 317
- 573
Anskaffelseskost 31.12.
 
416 174
3 699 376
230 081
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
 
239 655
2 047 317
148 514
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
 
10 379
258 067
27 350
Årets avskrivninger
 
13 763
303 449
21 329
Årets nedskrivninger
 
2 112
- 539
 
Avgang avskrivninger
 
- 3 439
- 131 305
- 17 500
Valutaomregningsdifferanser
 
161
- 14 864
- 405
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
262 631
2 462 125
179 288
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
2 265
25 449
246
         
Balanseført verdi 31.12.
 
153 543
1 237 251
50 793
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
 
5-50 år
5-15 år
3-13 år
Avskrivningsplan
 
Lineær
Lineær
Lineær
NOTE 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Salgs- og administrasjonskostnader
 
164 519
109 950
Leie av bygninger o.l.
 
213 686
109 781
Reisekostnader
 
139 040
159 849
Tap og endring i nedskrivning for verdifall kundefordringer
 
16 362
8 215
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
 
130 080
120 976
Andre kostnader
 
425 750
442 447
Sum
 
1 089 437
951 218
NOTE 11
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
             
Ernst & Young er Ferds konsernrevisor. Enkelte mindre selskaper i konsernet revideres av andre revisjonsselskaper.
             
Beløp i NOK 1 000
 
Revisjonshonorar
Andre attestasjons-
tjenester
Skattemessige
tjenester
Andre tjenester
utenfor revisjon
Sum
             
2012
           
Ernst & Young
 
8 891
451
790
2 271
12 403
Andre
 
471
17
74
11
573
Sum
 
9 362
468
864
2 282
12 976
             
2011
           
Ernst & Young
 
8 245
66
270
5 359
13 939
Andre
 
408
 
456
76
940
Sum
 
8 653
66
726
5 435
14 879
             
Honorar er oppgitt eks mva.
             
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til facilitering og kvalitetssikring av data i forbindelse med Ferds implementering av nytt konsolideringsverktøy. Alle beløp er eks mva.
NOTE 12
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
                   
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er i Ferd sitt konsernregnskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden.
For spesifikasjon av selskaper og eierandel henvises det til oppstilling av investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i note 20.
                   
2012
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Elopak South Africa Ltd
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-
byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49%
50%
49%
50%
26%
22%
   
                   
Anskaffelseskost 1.1
54 100
25 692
153 093
106 768
133 253
44 000
111 910
628 815
Andel av resultat 1.1
62 782
55 316
83 685
2 332
37 020
4 721
- 3 106
242 750
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
- 2 200
 
 
 
 
- 1 085
- 15 885
Overføring fra selskapet
- 15 308
- 26 029
- 61 827
 
- 13 342
 
- 5 865
- 122 371
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 21 143
- 11 918
- 28 348
 
- 3 053
- 293
- 11 551
- 76 306
                   
Balanseført verdi 01.01
 
67 831
40 861
146 603
109 100
153 877
48 428
90 303
657 004
                   
Tilgang i løpet av året
           
35 664
14 464
50 128
Avgang i løpet av året
   
- 41 373
   
- 21 251
- 28 523
- 25 300
- 116 447
Andel av årets resultat *)
 
13 960
5 599
17 215
6 641
17 074
6 331
- 2 615
64 204
Overføringer fra selskapet
 
- 14 571
 
- 23 136
     
 
- 37 707
Føringer direkte mot egenkapitalen
             
 
 
Omregningsdifferanser/elimineringer
 
- 8 873
- 5 087
- 1 058
     
- 2 843
- 17 861
                   
Balanseført verdi 31.12
 
58 347
 
139 624
115 741
149 700
61 900
74 009
599 321
                   
*) Gevinst ved salg av Elopak South Africa Ltd utgjør 22 806.
                   
2011
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Elopak South Africa Ltd
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-
byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49%
50%
49%
50%
26%
22%
   
                   
Anskaffelseskost 1.1
54 100
25 692
153 093
106 768
122 284
 
122 277
584 214
Andel av resultat 1.1
88 667
45 921
57 653
 
23 918
 
- 11 011
205 148
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
- 2 200
 
 
 
 
- 1 085
- 15 885
Overføring fra selskapet
- 15 308
- 9 697
   
- 13 342
 
- 5 865
- 44 212
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 21 616
- 2 501
- 8 684
 
 
 
- 11 178
- 43 979
                   
Balanseført verdi 01.01
 
93 243
57 215
202 062
106 768
132 860
 
93 138
685 286
                   
Tilgang i løpet av året
 
 
 
 
 
10 969
44 000
67 807
122 775
Avgang i løpet av året
             
- 45 271
- 45 271
Salg i løpet av året
 
 
 
 
 
 
 
- 27 803
- 27 803
Andel av årets resultat
 
- 25 885
9 395
26 032
2 332
13 102
4 721
2 540
32 237
Nedskrivning av goodwill
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overføringer fra selskapet
   
- 16 332
- 61 827
 
   
 
- 78 159
Føringer direkte mot egenkapitalen
             
 
 
Omregningsdifferanser/elimineringer
 
473
- 9 417
- 19 664
 
- 3 053
- 293
- 108
- 32 062
                   
Balanseført verdi 31.12
 
67 831
40 861
146 603
109 100
153 877
48 428
90 303
657 004
                   
Selskap behandlet etter egenkapitalmetoden- 100 prosent-basis
                   
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til Ferds største investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter på 100 prosent basis. Oppgitte tall representerer regnskapsåret 2012. Tallene er ikke revidert.
                   
Beløp i NOK 1 000
 
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Elopak South Africa Ltd
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-
byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
   
Driftsinntekt
 
215 520
40 765
230 347
475 665
30 084
127 037
   
Driftsresultat
 
19 262
7 828
28 130
40 910
21 684
74 494
   
Resultat etter skatt og minoritet
 
13 960
5 599
17 215
20 589
26 957
78 810
   
Sum eiendeler
 
158 368
 
160 727
779 634
582 150
663 970
   
Sum gjeld
 
109 943
 
47 368
549 007
563
28 573
   
                   
Eierandel, transaksjoner og mellomværende med selskap behandlet etter egenkapitalmetoden
     
Eierandel/ Stemmeandel
Salg fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet til Ferd
Ferds kortsiktige fordringer / (gjeld) netto mot tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Ferds garantier for tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Beløp i NOK 1 000
   
2012
2012
2011
2012
2011
2012
2011
                   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
49,0 %
 
 
26 992
77 734
105 642
62 857
Boreal GmbH
20,0 %
 
 
 
 
 
 
Elocap Ltd.
50,0 %
94 249
126
- 8 419
- 11 815
   
Elopak South Africa Ltd
50,0 %
 
 
 
22 156
 
 
Frogn Næringspark AS
50,0 %
           
Harbert European Real Estate Fund II
25,9 %
 
 
 
 
 
 
Harbert European Real Estate Fund III
22,2 %
 
 
 
 
 
 
Hunstad Sør Tomteselskap AS
31,6 %
 
 
 
 
 
 
Impresora Del Yaque
51,0 %
 
10 424
23 488
1 243
   
Kråkeland Hytteservice AS
33,5 %
 
 
 
 
 
 
Lala Elopak S.A. de C.V.
49,0 %
20 182
825
2 659
2 224
 
 
Lofoten Tomteselskap AS
35,0 %
 
 
 
 
 
 
Madla Byutvikling AS
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Nordic Material Purchase AB
50,0 %
 
 
 
 
 
 
Original AS
20,0 %
 
 
 
 
 
 
Solheim Byutviklingselskap AS
33,1 %
 
 
 
 
 
 
Tastarustå Byutvikling AS
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Tiedemannsbyen DA
50,0 %
 
 
 
 
 
 
Sum
     
114 431
11 375
44 720
91 542
105 642
62 857
NOTE 13
SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
       
       
Finansinntekter
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Renteinntekter fra bankinnskudd
 
78 598
28 982
Renteinntekter fra nærstående parter
 
63 794
12 608
Andre renteinntekter
 
23 893
3 227
Agio og andre finansinntekter
 
66 311
10 258
Sum
 
232 597
55 075
       
Finanskostnader
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Rentekostnader til kredittinstitusjoner
 
210 701
172 992
Rentekostnader til nærstående parter
 
17 658
12 921
Andre rentekostnader
 
72 871
60 224
Disagio og andre finanskostnader
 
264 092
29 887
Sum
 
565 323
276 024
       
Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi.
NOTE 14
SKATTER
   
       
Skattekostnad består av
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
       
Betalbar skatt av årets overskudd
     
Årets betalbare skatt
 
138 917
63 635
Justering tidligere perioder
 
8 826
- 5 387
Sum betalbar skatt
 
147 743
58 248
       
Kostnad ved utsatt skatt
     
Årets resultatførte endring i utsatt skatt
 
34 990
- 24 645
Virkning av endring i skattesats og skatt tidligere år
 
3 881
678
Sum utsatt skatt
 
38 872
- 23 967
       
Skattekostnad
 
186 615
34 280
       
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Resultat før skattekostnad
 
3 612 680
- 28 065
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (28%)
 
1 011 550
- 7 858
Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt
 
7 039
- 11 518
Ikke skattepliktige netto inntekter fra verdipapirer
 
- 810 164
87 992
Andre ikke skattepliktige inntekter, herunder verdiendring investeringseiendom
 
- 26 049
- 43 594
Effekt av skattelovendringer
 
- 268
- 1 704
Justering tidligere perioder
 
12 707
- 4 598
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
 
- 8 201
15 561
Skattekostnad
 
186 615
34 280
       
Effektiv skattesats
 
5,2 %
-122,1 %
Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelser
 
959
14 333
Kontantstrømsikring
 
2 378
10 458
Sum skatt innregnet i totalresultat
 
3 337
24 791
       
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Varer
 
21 414
24 899
Fordringer
 
6 678
6 510
Aksjer og andeler
 
10 636
- 23 622
Andre forskjeller
 
32 266
- 78 658
Varige driftsmidler
 
- 153 123
- 37 867
Immaterielle eiendeler
 
- 128 457
- 107 403
Netto pensjoner
 
65 931
70 207
Skattemessig fremførbare underskudd
 
190 785
223 341
Sum
 
46 130
77 409
Nedvurdering av utsatt skattefordel
 
- 233 373
- 252 294
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
 
- 187 243
- 174 885
       
Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og nedskrives i den grad det ikke lengre er sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes mot skattepliktig inntekt.
       
Utsatt skattefordel og -forpliktelse måles basert på forventede skattesatser i den perioden forpliktelsen skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres, som følge av vedtatte eller tilnærmet vedtatte skattesatser og -lover på balansedagen.
       
Brutto skattemessig fremførbare underskudd
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
 
2013
 
10 071
 
2014
 
12 445
 
2015
 
13 794
 
Etter 2015
 
232 136
 
Uten tidsbegrensning
 
623 832
 
Sum skattemessig fremførbare underskudd
 
892 278
 
       
Endring i netto balanseført utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Netto balanseført verdi 1. januar
 
- 174 885
- 109 394
Omregningsdifferanser
 
- 1 529
1 546
Kjøp av datterselskap
 
- 30 464
- 98 882
Resultatført i perioden
 
- 38 872
23 967
Skatt ført mot totalresultatet
 
3 337
24 791
Andre endringer *)
 
55 170
- 16 913
Netto balanseført verdi 31.12
 
- 187 243
- 174 885
*) Andre endringer vedrører hovedsakelig implementeringseffekter, skatteeffekt av interngevinst og korrigeringer tidligere års feil.
NOTE 15
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
         
Beløp i NOK 1 000
 
Forretningskontor
Eierandel
 
Datterselskap
       
Det Oversøiske Compagnie AS
 
Bærum
100,0 %
 
Elopak AS med datterselskaper
 
Røyken
97,2 %
 
Ferd Aibel Holding AS
 
Bærum
100,0 %
 
Ferd Eiendom AS med datterselskaper
 
Bærum
100,0 %
 
Norse Crown Company Ltd. AS
 
Bærum
100,0 %
 
Swix Sport AS med datterselskaper
 
Oslo
100,0 %
 
Ferd Malta Holdings Ltd
 
Malta
100,0 %
 
FC Well Invest AS
 
Bærum
100,0 %
 
FC-Invest AS
 
Bærum
100,0 %
 
Seco Invest AS med datterselskaper (Telecomputing)
 
Asker
96,1 %
 
Ferd Capital Partners AS
 
Bærum
100,0 %
 
Ferd Sosiale Entreprenører AS
 
Bærum
100,0 %
 
Ferd MG Holding AS
 
Bærum
96,6 %
 
Mestergruppen AS med datterselskaper
 
Oslo
91,3 %
 
Kapole II AS
 
Bærum
18,2 %
 
         
Felleskontrollert virksomhet
       
Impresora del Yaque
 
Den Dominikanske Republikk
51,0 %
 
Elocap Ltd
 
Israel
50,0 %
 
Frogn Næringspark AS
 
Trondheim
50,0 %
 
         
Tilknyttede selskaper
       
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
 
Saudi-Arabia
49,0 %
 
Elopak South Africa Ltd
 
Sør-Afrika
50,0 %
 
Lala Elopak S.A. de C.V.
 
Mexico
49,0 %
 
Harbert European Real Estate Fund II
 
London
25,9 %
 
Harbert European Real Estate Fund III
 
London
9,8 %
 
Tiedemannsbyen DA
 
Oslo
50,0 %
 
Lofoten Tomteselskap AS
 
Bodø
35,0 %
 
Hunstad Sør Tomteselskap AS
 
Bodø
31,6 %
 
Tastarustå Byutvikling AS
 
Stavanger
33,3 %
 
Madla Byutvikling AS
 
Stavanger
33,3 %
 
Boreal GmbH
 
Tyskland
20,0 %
 
Solheim Byutviklingselskap AS
 
Stavanger
33,3 %
 
Kråkeland Hytteservice AS
 
Sirdal
33,5 %
 
Sirdal Boligutleie
 
Klepp
7,0 %
 
         
Anleggs aksjer og andeler > 10 % eierandel
       
Herkules Capital I AS
   
40,0 %
 
NMI AS
   
12,5 %
 
         
Omløps aksjer og andeler > 10 % eierandel
       
ARKeX Ltd
   
17,3 %
 
Bidco Holding AS (Aibel)
   
49,0 %
 
CF Engine AS
   
37,9 %
 
Energy Ventures AS
   
31,8 %
 
Energy Ventures IS
   
19,1 %
 
Energy Ventures II AS
   
26,0 %
 
Energy Ventures II KS
   
22,1 %
 
Energy Ventures III AS
   
25,0 %
 
Energy Ventures III GP LP
   
25,0 %
 
Energy Ventures III LP
   
18,7 %
 
Eniram Ltd
   
27,6 %
 
Help Forsikring AS
   
17,0 %
 
Herkules Private Equity Fund I (GP-I) Ltd
   
40,0 %
 
Herkules Private Equity Fund I (GP-II) Ltd
   
40,0 %
 
Herkules Private Equity Fund I (LP-I) Limited
   
76,1 %
 
Herkules Private Equity Fund II (GP-I) Ltd
   
40,0 %
 
Herkules Private Equity Fund II (GP-II) Ltd
   
40,0 %
 
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
   
74,5 %
 
Herkules Private Equity Fund III (GP-I) Ltd
   
4,2 %
 
Herkules Private Equity Fund III (GP-II) Ltd
   
4,2 %
 
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
   
25,1 %
 
Intera Fund I
   
12,0 %
 
Interwell AS
   
34,0 %
 
Marical Inc
   
22,4 %
 
Napatech AS
   
39,8 %
 
NRP Fleetfinance IV D.I.S
   
20,0 %
 
SPV Herkules II LP
   
81,5 %
 
Streaming Media AS
   
16,6 %
 
The Cloud Ltd
   
14,8 %
 
Vensafe ASA
   
18,5 %
 
NOTE 16
INVESTERINGSEIENDOM  
     
Investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Balanseført verdi 1.1.
1 514 927
684 778
Tilgang ved kjøp
65 136
499 285
Tilgang ved påkostning
65 418
291 814
Avgang
- 6 963
- 13 900
Netto verdiendring av investeringseiendom
343 335
52 950
Balanseført verdi 31.12.
1 981 853
1 514 927
     
Inntekter fra investeringseiendom
 
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Leieinntekt fra eiendommer
98 850
59 743
Direkte eiendomsrelaterte kostnader
- 6 472
- 7 304
Netto verdiendring investeringseiendommer
343 335
52 950
Sum
435 713
105 389
     
Beregning av virkelig verdi av investeringseiendom
Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter. Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til markedspriser.
 
Alle konsernets investeringseiendommer verdsettes årlig basert på kontantstrømsmodeller. Fremtidige kontantstrømmer beregnes fra inngåtte leiekontrakter, samt fremtidig kontantstrøm basert på en forventet markedsleie. Det er ikke innhentet verdsettelser fra eksterne. Se note 2 for en nærmere beskrivelse av forutsetninger som er benyttet ved beregning av virkelig verdi.
NOTE 17
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
                 
KONSERNETS PENSJONSORDNINGER
Konsernets selskaper har etablert pensjonsordninger i samsvar med lokale lover. Ansatte i konsernets selskaper i Norge deltar i ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
                 
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Konsernets netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarmessige gevinster og tap, samt gevinster og tap som følge av avkortning eller avslutning av pensjonsordninger innregnes umiddelbart i totalresultatet.
                 
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordning som blant annet omfatter ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G og AFP.
                 
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Ved innskuddsbaserte pensjonsordninger begrenser konsernets forpliktelser seg til å innbetale spesifikke innskudd. Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
                 
Andre langsiktige ytelser som følge av tjeneste
Ferd har i tillegg til pensjonsordningene beskrevet over forpliktelser knyttet til fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte i USA.
                 
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Ferd har ytelsesordninger i flere land med varierende økonomiske forhold som vil påvirke forutsetningene som legges til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelser. Fastsettelsen av parametre er tilpasset forhold i det enkelte land. Diskonteringsrenten fastsettes som et veid gjennomsnitt av avkastningen på balansedagen på minst AA-ratede selskapsobligasjoner, eller statsobligasjoner i de tilfeller hvor det ikke er noe marked for AA-ratede selskapsobligasjoner. Det er benyttet statsobligasjonsrenten for norske ordninger. I den grad obligasjonen ikke har samme forfallstid som forpliktelsen, justeres diskonteringsrenten. Veid gjennomsnittlig diskonteringsrente per 31. desember 2012 var 2,3 prosent. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. Fremtidig dødelighet er basert på statistikk og dødelighetstabeller. Veid gjennomsnittlig langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidler er 3,8 prosent. Den forventede langsiktige avkastningen er basert på den totale porteføljen; ikke på avkastningen på enkelte kategorier av pensjonsmidler. Avkastningen er utelukkende basert på historisk avkastning uten noen justering.
                 
Økonomiske forutsetninger i norske selskaper per 31. desember
               
             
2012
2011
Diskonteringsrente
           
2,20%
2,60%
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
3,60%
4,10%
Forventet lønnsvekst
           
0-3,25%
3,50%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
           
1,75%
1,30%
Forventet regulering av G
           
3,00%
3,25%
                 
Intervall for øknomiske forutsetninger i utenlandske selskaper per 31. desember
               
             
2012
2011
Diskonteringsrente
           
2.00-4.15
2.50-4.70
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
2.75-7.00
2.75-7.00
Forventet lønnsvekst
           
0.00-1.00
0.00-4.00
Fremtidig forventet pensjonsregulering
           
0.00-0.55
0.00-1.75
PENSJONSFORPLIKTELSER
 
               
Avstemming av netto pensjonsforpliktelse mot balanse
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
- 211 528
- 254 890
Pensjonsfordringer for ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
9 505
15 457
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
           
- 202 023
- 239 433
                 
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
               
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 69 469
- 91 456
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 469 621
- 590 197
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 539 091
- 681 653
Virkelig verdi av pensjonsmidler
           
337 068
442 220
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
           
- 202 023
- 239 433
                 
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
           
681 653
713 725
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
           
24 635
29 670
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
           
20 487
38 503
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
           
12 768
60 220
Oppgjør pensjonsordinger
           
- 17 936
- 209 839
Avkorting av pensjonsordninger
           
115
- 16 809
Planendringer
           
- 32 370
 
Endring i pensjonsforpliktelsen ved kjøp/salg av datterselskap
             
81 818
Utbetalte ytelser
           
- 128 361
- 24 528
Arbeidsgiveravgift
           
113
 
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
           
- 22 015
8 893
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
           
539 091
681 653
                 
                 
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
           
442 221
515 175
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
14 725
28 569
Estimatavvik på pensjonsmidlene
           
- 14 791
- 21 405
Bidrag fra arbeidsgiver
           
22 212
44 506
Administrasjonskostnader
           
- 645
- 1 814
Tilskudd fra ansatte
           
2 838
1 982
Økning i pensjonsmidler ved kjøp av datterselskaper
             
79 421
Oppgjør
             
- 178 949
Utbetalte ytelser
           
- 114 239
- 47 153
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
           
- 15 253
21 890
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
           
337 068
442 221
                 
Pensjonsmidler innbefatter følgende
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Egenkapitalinstrumenter
           
54 630
114 206
Gjeldsinstrumenter
           
92 103
103 116
Forvaltet i forsikringsselskaper
           
138 418
63 433
Eiendomsinvesteringer
           
271
593
Bankinnskudd
           
343
445
Andre eiendeler
           
51 303
160 428
Sum pensjonsmidler
           
337 068
442 221
                 
Estimatavvik innregnet i totalresultat
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
           
12 768
60 220
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
           
14 791
21 405
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
           
27 559
81 625
                 
PENSJONSKOSTNADER
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
- 2 582
5 950
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
           
85 028
44 666
Førtidspensjonsordninger og øvrige ordninger
           
- 927
1 887
Sum pensjonskostnader inkludert i årets lønnskostnad
           
81 520
52 502
                 
PENSJONSKOSTNADER YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
           
24 635
29 670
Tilskudd fra ansatte
           
- 2 838
 
Avkorting av pensjonsordninger og planendringer
           
- 32 255
- 36 654
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
           
20 487
38 503
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
- 14 725
- 28 570
Arbeidsgiveravgift
           
113
 
Administrasjonskostnader
           
1 999
3 000
Sum pensjonskostnader innregnet i konsernets resultatregnskap
           
- 2 582
5 950
NOTE 18
VARER
         
             
2012
           
Beløp i NOK 1 000
   
Råvarer
Varer under
tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
   
334 416
434 828
980 334
1 749 578
Ukurans per 01.01.
   
10 777
 
123 273
134 050
Nedskrivning
   
2 240
1 280
2 754
6 274
Reversert nedskrivning
         
 
Ukurans per 31.12.
   
13 017
1 280
126 027
140 324
             
Balanseført verdi 31.12.
   
321 399
433 548
854 307
1 609 254
             
2011
           
Beløp i NOK 1 000
   
Råvarer
Varer under
tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
   
389 618
213 297
1 022 061
1 624 976
Ukurans per 01.01.
   
47 698
611
89 017
137 326
Nedskrivning
   
2 366
 
34 561
36 927
Reversert nedskrivning
   
- 1 113
- 611
- 5 129
- 6 853
Ukurans per 31.12.
   
48 951
 
118 449
167 400
             
Balanseført verdi 31.12.
   
340 667
213 297
903 612
1 457 576
NOTE 19
KORTSIKTIGE FORDRINGER
   
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Forskuddsbetalinger
 
85 835
80 968
Mva og skattefordringer
 
111 049
134 026
Kortsiktige rentebærende fordringer
 
52 121
41 906
Andre kortsiktige fordringer
 
391 260
164 879
Balanseført verdi 31.12.
 
640 265
421 779
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Kundefordringer brutto
 
1 020 040
1 156 734
Nedskrivninger kundefordringer
 
- 33 295
- 47 664
Balanseført verdi 31.12.
 
986 745
1 109 070
       
Sum kortsiktige fordringer
 
1 627 010
1 530 849
       
Forfalte kundefordringer etter alder
     
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Opp til 30 dager
 
111 522
125 503
30 til 60 dager
 
30 274
64 062
60 til 90 dager
 
21 026
38 881
Over 90 dager
 
30 147
56 321
Sum
 
192 970
284 767
NOTE 20
FINANSIELLE INSTRUMENTER
                 
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av konsernets finansielle instrumenter samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om konsernets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
                 
         
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
     
Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
SUM
Virkelig
verdi
                 
Anleggsmidler
               
Andre finansielle anleggsmidler
     
51 599
233 660
 
285 259
285 259
Sum 2012
     
51 599
233 660
 
285 259
285 259
Sum 2011
     
158 917
256 300
 
415 217
415 217
                 
Omløpsmidler
               
Kortsiktige fordringer
   
 
 
1 627 010
 
1 627 010
1 627 010
Noterte aksjer og andeler
   
 
3 476 584
 
 
3 476 584
3 476 584
Aksjer og andeler
     
8 699 217
 
 
8 699 217
8 699 217
Hedgefond
     
3 078 721
 
 
3 078 721
3 078 721
Renteinvesteringer
     
133 664
 
 
133 664
133 664
Bankinnskudd
       
1 683 997
 
1 683 997
1 683 997
Sum 2012
     
15 388 186
3 311 007
 
18 699 193
18 699 193
Sum 2011
     
13 476 441
3 164 030
 
16 640 471
16 640 471
                 
Langsiktig gjeld
               
Langsiktig rentebærende gjeld
   
 
 
 
5 283 103
5 283 103
5 283 103
Annen langsiktig gjeld
   
 
 
 
350 309
350 309
350 309
Sum 2012
   
 
 
 
5 633 412
5 633 412
5 633 412
Sum 2011
   
 
 
 
5 909 002
5 909 002
5 909 002
                 
Kortsiktig gjeld
               
Kortsiktig rentebærende gjeld
   
 
 
 
362 440
362 440
362 440
Annen kortsiktig gjeld
   
 
 
 
1 855 693
1 855 693
1 855 693
Sum 2012
   
 
 
 
2 218 133
2 218 133
2 218 133
Sum 2011
   
 
 
 
2 923 114
2 923 114
2 923 114
                 
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
                 
Ferd inndeler finansielle instrumenter målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
                 
Nivå 1: Verdsettelse basert på kvoterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer eid av Ferd Invest blir vurdert som nivå 1 investeringer.
                 
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Enkelte fond i Ferds hedgefond-portefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, aksjefond, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
                 
Nivå 3: Alle Ferds øvrige verdipapirer vurderes på nivå 3. Verdsettelsen gjøres basert verdsettelsesmodeller der deler av den benyttede informasjonen ikke kan observeres i markedet. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes på nivå 3. Aksjer med liten eller ingen omsetning, hvor det kreves en intern verdsettelse for å fastsette virkelig verdi vurderes på nivå 3. For Ferd gjelder dette alle ventureinvesteringer, private equity investeringer og fondsinvesteringer der rapportert NAV må justeres. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
                 
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle instrumenter målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2012
                 
Eiendeler
               
Andre finansielle anleggsmidler
           
51 599
51 599
Noterte aksjer og andeler
       
3 476 584
   
3 476 584
Aksjer og andeler
         
6 448
8 692 769
8 699 217
Hedgefond
         
1 600 948
1 477 773
3 078 721
Renteinvesteringer
         
133 664
 
133 664
Sum 2012
       
3 476 584
1 741 060
10 222 141
15 439 785
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2011
                 
Eiendeler
               
Andre finansielle anleggsmidler
           
158 917
158 917
Noterte aksjer og andeler
       
2 895 122
 
 
2 895 122
Aksjer og andeler
       
9 042
 
6 658 405
6 667 447
Hedgefond
       
 
1 310 539
1 477 781
2 788 320
Renteinvesteringer
       
 
1 125 553
 
1 125 553
Sum 2011
       
2 904 164
2 436 092
8 295 103
13 635 358
                 
Spesifikasjon av eiendeler i nivå 3
       
Beløp i NOK 1 000
   
IB 01.01.12
Kjøp
Salg
Bevegelser ut av nivå 3
Resultatført
i 2012
UB 31.12.12
                 
Andre finansielle anleggsmidler
   
158 917
 
- 63 578
 
- 43 740
51 599
Aksjer og andeler
   
6 658 405
186 454
- 347 180
- 120 380
2 315 470
8 692 769
Hedgefond
   
1 477 781
690 982
- 490 577
- 359 707
159 295
1 477 773
Sum
   
8 295 103
877 436
- 901 335
- 480 087
2 431 025
10 222 142
                 
Beløp i NOK 1 000
   
IB 01.01.11
Kjøp
Salg
Bevegelser ut av nivå 3
Resultatført
i 2011
UB 31.12.11
                 
Andre finansielle anleggsmidler
   
91 921
66 996
     
158 917
Noterte aksjer og andeler
   
6 976
 
 
- 6 976
 
 
Aksjer og andeler
   
7 449 579
215 636
- 856 169
- 331 072
180 431
6 658 405
Hedgefond
   
584 142
1 521 043
- 689 884
 
62 479
1 477 781
Sum
   
8 132 619
1 803 675
-1 546 052
- 338 048
242 910
8 295 103
                 
Bevegelse ut av nivå 3 skyldes blant annet opptrinnskjøp av Telecomputing i 2011.
                 
Verdsettelse av eiendeler klassifisert i nivå 3
                 
Finansielle eiendeler i nivå 3 gjelder industrielle investeringer forvaltet internt, ventureinvesteringer, private equity fond, samt hedgefond. Under følger en oversikt over verdien på balansedagen.
                 
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
                 
Industrielle investeringer og ventureinvesteringer
4 191 993
2 915 310
Eksterne private equity fond
4 552 375
3 902 012
Hedgefond
1 477 773
1 477 781
                 
Sum
10 222 142
8 295 103
                 
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt verdsettes basert på en inntjeningsmultippel. Det gjøres deretter fradrag for en likviditetsrabatt og et tillegg for en kontrollpremie. Korrigeringene gjøres direkte på multippelen. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld.
                 
En vesentlig andel av ventureinvesteringene er selskaper uten positiv kontantstrøm. Dette medfører at det knytter seg større grad av usikkerheter ved verdsettelsene av disse selskapene. Verdsettelsene baseres på internasjonale retningslinjer for verdsettelse (EVCA guidelines), dvs laveste av kost og virkelig verdi med mindre det har skjedd en transaksjon til en høyere verdi.
                 
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene. Hedgefondene i SI-porteføljen justeres for estimert rabatt på fondsandelen basert på megleranslag.
NOTE 21
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
             
                 
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til konsernets risikostyring på området.
Risikostyring vedrørende operasjonell drift, primært Elopak, følger i note 26.
                 
KAPITALALLOKERING OG VERDIFALLSRISIKO
             
                 
Kapitalallokeringen i Ferd vedtas årlig i styret. Allokering av kapital er en av konsernets viktigste oppgaver fordi avkastning og risiko i stor grad bestemmes av hvilke aktivaklasser Ferd investerer i og fordelingen mellom aktivaklassene.  En strukturert kapitalallokering gir et bevisst forhold til diversifisering og anvendelse av konsernets kapitalbase og risikobærende evne. Konsernledelsen vurderer løpende hvorvidt Ferd har tilgjengelig risikokapasitet og om fordelingen av midlene til enhver tid er i tråd med de forutsetninger og krav som ligger til grunn for allokeringen.
                 
Ferds overordnede strategiske allokering tar sikte på en balanse mellom industrielle og finansielle investeringer.
                 
Allokeringen skal være i tråd med eiers vilje og evne til å ta risiko.  Et mål på denne risikoviljen er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle de markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve særdeles kraftige og raske fall. Dette legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktivaklasser med høy risiko for verdifall.  Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester.
                 
Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.  Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
                 
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
               
                 
Likviditetsrisiko
             
Ferd har et sterkt fokus på likviditet. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Konsernet har stilt krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og rentebærende papirer.
                 
Valutarisiko
             
Ferd har definert intervaller for eksponering i norske kroner, euro, amerikanske dollar og svenske kroner. Så lenge eksponeringen ligger innenfor disse intervallene, gjør Ferd ingen valutatilpasninger. I de tilfellene Ferd har en eksponering utover disse intervallene iverksettes det tiltak for å tilpasse eksponeringen til den etablerte valutakurve.
                 
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
                 
Stresstesten er basert på en inndeling av konsernets egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
               
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
               
- Eiendom faller 10 prosent
               
- Rentekurven skifter 1 prosentpoeng
               
- Kronekursen styrkes 10 prosent
               
                 
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,5- 2 ganger markedet (30-60 prosent i Norge og 20-40 prosent i utlandet).
Tapsrisikoen blir fremstilt som et verdifall uttrykt i kroner og som prosent av verdijustert egenkapital. Tabellen under viser beregnet tapsrisiko i 2011 og 2012.
                 
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
           
-4 400 000
-4 100 000
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
           
-1 100 000
- 700 000
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
           
- 200 000
- 200 000
Renterisiko: Rentekurven stiger med 1 prosentpoeng
           
 
 
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
           
- 600 000
- 500 000
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
           
-6 300 000
-5 500 000
                 
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
           
32%
34%
                 
I sensitivitetsanalysene er Ferds eksponering i Aibel i 2012 redusert til 49 % sammenlignet med 2011 hvor den var nesten 80 %, som følge av transaksjon med Ratos inngått i desember 2012. Ferds eksponering i Pronova reduseres først i 2013, da den aksjesalgstransaksjonen er inngått på nyåret.
NOTE 22
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
         
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.12 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
         
Eierstruktur
       
         
Aksjonærene i selskapet per 31.12.12 var:
       
     
Antall aksjer
Eierandel
Ferd Holding AS
   
176 629 907
96,38%
Dref Lojal AS
   
2 649 588
1,45%
Dref Lojal II AS
   
1 381 898
0,75%
Dref Lojal III AS
   
2 244 577
1,22%
Dref Lojal IV AS
   
361 660
0,20%
Totalt antall aksjer
   
183 267 630
100,00%
         
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, vennligst ta kontakt med Ferd på www.ferd.no
         
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
 
Eierandel
Johan H. Andresen
 
Styrets leder
 
15,14%
John Giverholt
 
Daglig leder / styremedlem
 
0,29%
Erik Rosness
 
Styremedlem
 
0,06%
Gry Skorpen
 
Styremedlem
 
0,05%
         
Barna til Johan H. Andresen eier ca 85 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
NOTE 23
LANGSIKTIG GJELD
     
         
Langsiktig rentebærende gjeld
       
Beløp i NOK 1 000
 
Lånebeløp
i valuta 2012
Lånebeløp
i NOK 2012
Lånebeløp
i NOK 2011
NOK
 
2 273 899
2 273 899
2 562 972
USD
 
202 500
1 126 990
1 282 184
EUR
 
145 855
1 070 757
1 163 261
DKK
 
380 000
374 905
438 219
GBP
 
10 000
90 248
102 057
SEK
 
374 743
321 304
195 247
CHF
 
4 100
25 000
35 747
Balanseført verdi 31.12.
   
5 283 103
5 779 687
         
Øvrig langsiktig gjeld
   
350 309
129 315
Sum langsiktige forpliktelser
   
5 633 412
5 909 002
         
Kontraktsmessige avdrag
     
Beløp i NOK 1 000
   
2012
 
2014
   
273 265
 
2015
   
2 743 152
 
2016
   
179 863
 
2017
   
2 437 132
 
Sum
   
5 633 412
 
         
Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld.
NOTE 24
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
         
Beløp i NOK 1000
 
2012
 
2011
Leverandørgjeld
 
755 698
 
826 359
Skyldige offentlige avgifter
 
229 784
 
181 174
Annen kortsiktig gjeld
 
1 043 002
 
1 134 390
Sum
 
2 028 484
 
2 141 923
NOTE 25
PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
   
       
Bokført gjeld som er sikret ved pant
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Lånefasiliteter
 
1 418 637
3 218 120
Faktoring
 
19 872
63 638
Sum
 
1 438 509
32 817 586
       
Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter.
       
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Investeringseiendom
 
1 611 814
953 349
Andre varige driftsmidler
 
142 886
 
Varelager
 
213 678
 
Fordringer
 
377 867
696 375
Sum
 
2 346 245
1 649 724
       
Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler
 
2 346 245
1 649 724
Utstedte garantier
 
 
92 005
       
       
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Kommitert kapital til fondsinvesteringer
 
993 986
1 402 557
Forpliktelse til å yte lån
 
3 283
18 000
Garantiansvar uten sikkerhet
 
665 210
2 005
Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør
 
152 408
 
Andre forpliktelser *
 
82 044
575 050
Sum
 
1 896 931
1 997 611
       
*)Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg.
 
 
Ferd AS er saksøkt av Amorin i sammenheng med Ferd sitt tidligere engasjement i TiMar (Portugal). I 2013 inngikk Ferd et forlik for et mindre beløp.
NOTE 26
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
             
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 21.
             
Valutarisiko
           
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
             
Utestående valutaterminforretninger
           
     
Valuta
Norske kroner
Beløp i NOK 1 000
 
Valuta
Kjøp
Salg
Kjøp
Salg
   
CAD
5 818
- 19 829
32 601
- 111 118
   
CHF
3 579
- 604
21 822
- 3 681
   
EUR
43 155
- 111 091
317 620
- 817 632
   
JPY
3 053 200
- 944 710
197 535
- 61 120
   
NOK
336 339
- 84 533
336 339
- 84 533
   
RUB
 
- 224 950
 
- 41 191
   
SEK
134 497
- 70 172
115 238
- 60 124
   
CZK
10 080
 
2 956
 
   
GBP
 
- 3 661
 
- 33 039
   
DKK
 
- 16 971
 
- 16 744
   
ILS
5 454
 
8 153
 
   
USD
42 695
- 9 683
238 059
- 53 991
Sum
       
1 270 323
-1 283 173
             
Renterisiko
           
Ferds renterisiko oppstår som følge av innlån og håndteres av konsernets internbank i overensstemmelse med egne retningslinjer. Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
             
Utestående renteswapper
           
Beløp i NOK 1 000
 
Valuta
Beløp
Mottar
Betaler
Gjenstående løpetid
   
DKK
100 000
6M CIBOR
Fast 2,97% - 4,15%
2,7 - 4,5 år
   
EUR
65 000
3M-6M EURIBOR
Fast 1,25 - 2,88%
1,5 - 5,0 år
   
GBP
10 000
6M LIBOR
Fast 2,46% - 3,12%
0,5 - 4,2 år
   
NOK
200 000
1M-6M NIBOR
Fast 4,91% - 5,72%
1,6 - 3,0 år
   
RUB
160 000
3M MOSPRIME
 
1,0 år
   
SEK
50 000
3M STIBOR
 
4,0 år
Tabellen inkluderer derivater for sikring
           
             
Kredittrisiko
           
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for
konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.
 
 
NOTE 27
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
                     
Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Bevegelser i sikringsreserven er beskrevet i tabellen nedenfor.
 
     
2012
2011
Beløp i NOK 1 000
Rente-
swapper
Valuta-terminer
Råvare-
derivater
Sum
Rente-
swapper
Valuta-
terminer
Råvare-
derivater
Sum
Inngående balanse
   
- 23 938
11 050
- 19 011
- 31 899
- 16 705
13 037
19 721
16 053
Gevinst/tap på konstantstrømsikring
   
11 394
59 593
- 56 202
13 315
- 19 512
14 064
- 22 205
- 27 653
Resultatført inntekt/kostnad
   
- 16 379
- 83 635
80 390
- 19 624
10 527
- 15 661
- 25 623
- 30 757
Utsatt skatt (se note 14)
   
935
4 510
- 4 537
2 378
1 752
- 390
9 096
10 458
Effekt av kontantstrømsikring i totalresultat
   
- 4 051
- 19 532
19 651
- 3 931
- 7 233
- 1 987
- 38 732
- 47 952
Utgående balanse
   
- 27 989
- 8 482
640
- 35 830
- 23 938
11 050
- 19 011
- 31 899
Negative beløp representerer en forpliktelse og en reduksjon i egenkapitalen.
                     
Gevinst/tap overført fra andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet i perioden er inkludert i følgende poster i resultatregnskapet:
Beløp i NOK 1 000
     
2012
2011
     
Salgsinntekter
         
- 727
2 485
     
Råvarekostnader og endring varelager
         
8 486
28 801
     
Andre driftskostnader
         
375
10 498
     
Netto finansresultat
         
11 490
- 11 027
     
Sum
         
19 624
30 757
     
                     
Negative beløp representerer inntekt.
                   
NOTE 28
LIKVIDITETSRISIKO
             
                 
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
             
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
                 
31.12.12
               
Beløp i NOK 1 000
     
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
       
362 440
2 840 370
2 442 733
5 645 543
Leverandørgjeld
       
755 698
   
755 698
Nærstående parter
       
11 498
32 731
44 229
Øvrig langsiktig gjeld
       
164 550
141 530
306 080
Annen kortsiktig gjeld
     
1 106 157
   
1 106 157
Sum *
       
2 224 295
3 016 418
2 616 994
7 857 707
                 
31.12.11
               
Beløp i NOK 1 000
     
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
       
890 131
2 161 922
3 617 765
6 669 818
Leverandørgjeld
       
826 359
 
 
826 359
Øvrig langsiktig gjeld
       
129 315
 
129 315
Annen kortsiktig gjeld
     
1 315 564
 
 
1 315 564
Sum *
       
3 032 054
2 291 237
3 617 765
8 941 056
*) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 25 og note 29.
                 
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
                 
31.12.12
               
Beløp i NOK 1 000
     
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
             
 
Renteswapper
       
51 446
   
51 446
Valutaterminer
       
10 252
   
10 252
Råvarederivater
       
- 600
   
- 600
Sum
       
61 098
 
 
61 098
                 
31.12.11
               
Beløp i NOK 1 000
     
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
             
 
Renteswapper
       
- 16 524
- 28 831
- 5 458
- 50 813
Valutaterminer
       
22 841
 
 
22 841
Råvarederivater
       
22 256
 
 
22 256
Sum
       
28 573
- 28 831
- 5 458
- 5 716
                 
Trekkfasiliteter
               
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
                 
       
2012
 
2011
       
Benyttet
Ubenyttet
 
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt:
               
Sikret
     
47 078
314 940
 
318
109 682
Usikret
     
54 982
440 696
 
 
100 000
Lånefasiliteter:
               
Sikret
     
1 604 440
1 567 090
 
575 922
383 132
Usikret
           
3 300 000
1 700 000
Faktoring:                
Sikret
     
4 311
15 561
 
63 638
37 263
Usikret
     
391 113
416 599
 
366 727
376 484
Sum sikret
     
1 655 829
1 897 591
 
639 878
530 077
Sum usikret
     
446 095
857 295
 
3 666 727
2 176 484
NOTE 29
OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER
 
         
Konsernet som utleier, operasjonell leasing
       
         
Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon
 
         
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler
 
2012
2011
 
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
90 229
 
 
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som inntekt
   
66 600
 
Sum
 
90 229
66 600
 
         
På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier:
 
2012
2011
 
Totalt forfall neste år
 
70 128
61 839
 
Totalt forfall 2-5 år
 
175 879
121 333
 
Totalt forfall etter 5 år
 
28 075
26 276
 
Sum
 
274 082
209 448
 
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
       
         
Konsernet som utleier, finansiell leasing
       
         
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler
 
2012
2011
 
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
       
Finansinntekter innregnet fra avtaler om finansiell leasing
 
1 476
384
 
Totale inntekter fra finansiell lease
 
1 476
384
 
         
Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie:
 
2012
2011
 
Brutto fordringer fra leieavtaler
 
17 714
8 331
 
Ikke-opptjent finansinntekt
 
- 2 969
- 1 145
 
Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi)
 
14 745
7 186
 
         
Konsernet som leietaker, operasjonell leasing
       
         
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler
 
2012
2011
 
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
184 846
98 676
 
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad
 
47 979
58 657
 
Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner
 
- 899
   
Totale leiekostnader
 
231 926
157 333
 
         
Forfaller til betaling
 
2012
2011
 
Totale kostnader neste år
 
238 682
162 697
 
Totale kostnader 2-5 år
 
736 636
508 175
 
Totale kostnader etter 5 år
 
478 246
340 168
 
Total
 
1 453 564
1 011 039
 
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
       
         
Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt
 
2012
2011
 
Bygninger og tomter
 
751 031
916 448
 
Maskiner og anlegg
 
16 839
 
 
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
685 694
94 591
 
Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie
 
1 453 564
1 011 039
 
         
Konsernet som leietaker - finansiell leasing
       
         
Spesifikasjon av årets leiekostnader
 
2012
2011
 
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
7 263
 
 
Totale leiekostnader
 
7 263
 
 
         
Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter:
 
Minsteleie
Beregnet rente
Nåverdi
Samlede forfall i løpet av ett år
 
9 399
7 504
1 895
Samlede forfall i år 2-5
 
7 876
7 580
296
Samlede forfall etter 5 år
   
 
 
Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie
 
17 275
15 084
2 191
         
Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse.
 
2012
2011
 
Bygninger og tomter
       
Maskiner og anlegg
 
3 362
   
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
19 470
1 497
 
Total balanseført verdi av leasede eiendeler
 
22 832
1 497
 
Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 9).
       
NOTE 30
NÆRSTÅENDE PARTER
         
             
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
 
Transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er beskrevet i note 12.
             
Styret og ledende ansatte
Rettigheter og forpliktelser som styremedlem fremgår av selskapets vedtekter og norsk lov. Selskapet har ingen vesentlige avtaler med foretak hvor et styremedlem har betydelig interesse. Eierandeler i Ferd AS eid av styremedlemmer fremkommer av note 22. Informasjon om honorar til styremedlemmer og ledende ansatte fremkommer av note 6.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern