Resultatregnskap og totalresultat

RESULTATREGNSKAP
     
       
Beløp i NOK 1 000
Note
2012
2011
       
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
     
 
     
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
203 730
408 620
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
3 539 942
-1 203 150
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
173 407
496 279
Andre inntekter
19 699
24 456
Driftsinntekter
3 936 778
-281 051
       
Lønnskostnader
147 941
121 444
Av- og nedskrivninger
1 936
1 448
Andre driftskostnader
46 750
54 986
Driftskostnader
196 627
177 878
       
Driftsresultat
3 740 151
- 458 929
       
Renteinntekter
118 490
69 011
Rentekostnader
 
- 76 370
- 49 211
Netto andre finansposter
 
- 117 507
52 158
       
Netto finansresultat
 
- 75 387
71 958
       
Resultat før skattekostnad
 
3 664 764
- 386 971
       
Skattekostnad
35 800
- 6 882
       
ÅRSRESULTAT
 
3 628 964
- 380 089
       
TOTALRESULTAT
     
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
       
ÅRSRESULTAT
 
3 628 964
- 380 089
       
Andre inntekter og kostnader som ikke reklassifiseres til resultat senere:
     
Estimatavvik pensjoner
4 081
- 15 597
Skatt på estimatavvik pensjoner
- 1 143
4 367
       
TOTALRESULTAT
 
3 631 902
- 391 319
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
         
             
Generell informasjon
Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial,og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser.
 
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er selv styrets leder.
 
Selskapets regnskaper for 2012 ble vedtatt av styret 8. april 2013.
 
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
Ferd AS avlegger selskapsregnskapet i samsvar med Regnskapslovens § 3-9 og Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
 
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av selskapsregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder,dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
 
Ferd har endret prinsipp for måling av investering i datterselskaper fra å måle disse til anskaffelseskost til å bruke virkelig verdi i samsvar med IAS 39. Se note 19 for mer detaljer.
 
Investeringer i datterselskaper
Datterselskaper er selskaper der morselskapet Ferd AS har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse eksisterer normalt der Ferd AS direkte har en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital.
 
Datterselskaper klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på datterselskapene,løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av datterselskaper føres som netto driftsinntekt i resultatregnskapet.
 
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
Tilknyttede selskaper er selskaper der Ferd har betydelig,men ikke bestemmende innflytelse. Betydelig innflytelse innebærer at Ferd tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der Ferd har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
 
Felles kontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske,finansielle og operasjonelle beslutninger.
 
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på investeringene,løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av investeringene føres som netto driftsinntekt i resultatregnskapet.
 
Salgsinntekter
Inntekter regnskapsføres når de er opptjent. Selskapets salgsinntekter stammer i hovedsak fra levering av tjenester til andre selskaper i samme konsern og andre nærstående parter. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres,så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig. Salgsinntekter presenteres som Andre inntekter i resultatregnskapet.
 
Omregning av utenlandsk valuta
Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til Ferd AS. Transaksjoner i utenlandsk valuta innregnes i og måles i NOK på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til NOK basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatregnskapet.
 
Klassifisering av finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferds balanse og er av vesentlig betydning for selskapets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier,i samsvar med IAS 39,ved første gangs innregning:
1) Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2) Utlån og fordringer
3) Finansielle forpliktelser
 
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1 dersom de primært er anskaffet for å oppnå fortjeneste fra kortsiktige kurssvingninger. Derivater klassifiseres til handelsformål og som omløpsmidler.
 
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet kan også gjøres i henhold til ”virkelig verdi opsjonen” i IAS 39. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
 
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer,andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
 
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser.
 
Innregning,måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet,som er den dagen selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når selskapet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
 
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder.
 
Utlån,fordringer og finansielle forpliktelser måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Tap ved verdifall på utlån og fordringer innregnes i resultatet.
 
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter,endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytte innregnes når selskapet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter i resultatregnskapet.
 
Finansielle derivater og sikring
Selskapet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Derivatene blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring i selskapsregnskapet.
 
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot Andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (OCI) er også ført mot totalresultatet. Skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
 
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring på balansedagen.
 
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser,og selskapet er i stand til og har til hensikt å gjøre opp skatteforpliktelsen netto.
 
Varige driftsmidler
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost,med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og utgiften kan måles pålitelig,mens løpende vedlikehold resultatføres.
 
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid,normalt lineært. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi,blir driftsmidlet testet for nedskrivninger.
 
Nedskrivninger
Varige driftsmidler vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.
 
Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter,med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
 
Leieavtaler
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker,klassifiseres som finansielle leieavtaler. Selskapet har kun leieavtaler klassifisert som operasjonelle per idag.
 
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
 
Kundefordringer og andre fordringer
Kortsiktige fordringer regnskapsføres ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved senere måling tas det hensyn til avsetninger for faktiske og mulige tap på krav. Selskapet gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene.
 
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd,andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
 
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
Ytelsesbaserte ordninger
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Selskapets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
 
Periodens netto pensjonskostnad inkluderes i lønnskostnader og består av summen av årets pensjonsopptjening,rentekostnad på pensjonsforpliktelsen,forventet avkastning på pensjonsmidlene,samt periodisert arbeidsgiveravgift. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet.
 
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner,fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatregnskapet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når selskapet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
 
Avsetninger
Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser,det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen,diskontert til nåverdi dersom diskonteringseffekten er vesentlig.
 
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser måles ved førstegangs balanseføring til virkelig verdi og deretter til amortisert kost. Leverandørgjeld og forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen.
 
Utbytte
Utbytte og utdeling av konsernbidrag som foreslås av styret,klassifiseres som kortsiktig gjeld i regnskapet,i samsvar med unntaksregelen i "Forskrift om forenklet regnskapsstandard" § 3-1,1. ledd nr 4,gitt i medhold av Regnskapslovens § 3-9.
 
Driftssegmenter
Ferd rapporterer driftssegmenter i tråd med hvordan selskapets ledelse fatter,følger opp og evaluerer sine beslutninger. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av den interne styringsinformasjonen som periodisk gjennomgås av ledelsen og benyttes til kapital- og ressursallokering samt måloppnåelse.
 
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i selskapets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift,investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
 
Nærstående parter
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll,felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll,eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll,felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående parter. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
 
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2012 eller tidligere.
 
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2012:
Endringer til IAS 1 Presentasjon av finansregnskap
Endringene innebærer blant annet et krav om å gruppere andre inntekter og kostnader i totalresultatet på grunnlag av om de potensielt kan bli reklassifisert til resultatet eller ikke. Endringene har fått konsekvenser for oppstilling over totalresultatet,samt oppstilling over endring i egenkapitalen.
 
Endring til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger
Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av finansielle eiendeler som selskapet fortsatt har en involvering i. Endringene har hatt ingen vesentlige konsekvenser for Ferd AS.
 
Endringer til IAS 12 Inntektsskatt
Endringen i IAS 12 innebærer blant annet at utsatt skatt på investeringseiendommer målt til virkelig verdi under IAS 40 i utgangspunktet skal fastsettes basert på en forventning om at eiendelen vil bli gjenvunnet ved salg (og ikke bruk). Endringene har hatt ingen konsekvenser for selskapsregnskapet til Ferd AS.
 
Nye og reviderte standarder som ikke er tatt i bruk av Ferd:
Endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte
I endret IAS 19 tillates ikke ”korridormetoden” brukt for regnskapsføring av estimatavvik. Estimatavvik skal med endringen regnskapsføres i sin helhet i andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de oppstår. Ferd benytter ikke korridormetoden,og denne endringen får derfor ingen konsekvenser for Ferd.
 
Endret IAS 19 har dessuten en ny tilnærming til presentasjon av pensjoner.
Pensjonsopptjeningen skal presenteres i resultatet som lønnskostnader,mens netto rente kan presenteres som del av finanspostene. Netto rente skal dessuten i fondsbaserte ordninger beregnes ved bruk av diskonteringsrenten på netto-forpliktelsen,altså pensjonsforpliktelsen fratrukket oppsparte midler. Dette betyr også at man ikke lenger skal beregne avkastning på midlene. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2013. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2013.
 
Endring til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger
Endringene innebærer at foretak plikter å gi en rekke kvantitative opplysninger knyttet til motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2013. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2013,men endringene forventes å ha ingen eller svært begrensede konsekvenser for Ferd AS.
 
Endringer til IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon
IAS 32 er endret for å klargjøre motregningsreglene i standarden. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2014,men endringene forventes å ha ingen eller svært begrensede konsekvenser for Ferd AS.
 
IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase knyttet til klassifikasjons- og målereglene er ferdigstilt fra IASB. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak,med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdi-opsjon),hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader i totalresultatet. Fase 2 som omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter,og fase 3 som omhandler sikringsbokføring er enda ikke ferdigstilt av IASB. IFRS 9 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2015,men EU har ikke godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 9 fra og med 1.1.2015. De delene av IFRS 9 som så langt er ferdigstilt har relativt begrensede konsekvenser for Ferd AS.
 
IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i selskaper som konsolideres,og selskaper som ikke konsolideres,men som foretaket er involvert i. IFRS 12 forener opplysningskravene for dattervirksomheter,felles kontrollerte virksomheter,tilknyttede foretak og ikke-konsoliderte enheter,og samler kravene i én regnskapsstandard. IFRS 12 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse),og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 12 fra og med 1.1.2014,og implementeringen vil få konsekvenser for Ferds noter som følge av økte informasjonskrav.
 
IFRS 13 Måling av virkelig verdi
Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og forpliktelser. Hensikten med standarden har vært å samle reguleringen av virkelig verdimåling og opplysninger om virkelig verdi i en enkelt standard. På denne måten har man tatt sikte på å sikre en enhetlig definisjon av virkelig verdi på tvers av de øvrige standardene,samt en ensartet veiledning og like opplysninger om måling til virkelig verdi. IFRS 13 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse),og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 13 fra og med 1.1.2014,men forventer ikke at klargjøringene i IFRS 13 skal få vesentlige konsekvenser for Ferd.
 
Endringer til IAS 27 (Revidert) Separat finansregnskap
Som følge av introduksjonen av IFRS 10 og IFRS 12 ble det gjort endringer i IAS 27 som samordner standarden med de nye regnskapsstandardene. IFRS 10 erstattet de delene av IAS 27 som omhandler konsernregnskap. IAS 27 omhandler nå bare selskapsregnskapet,og vil derfor ikke være aktuell for konsernregnskapet etter ikrafttredelsen. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar 2014.
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
         
             
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av regnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
 
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
Ferds balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Virkelig verdivurdering av finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
 
Noterte aksjer og andeler
Virkelig verdi av finansielle eiendeler med standard betingelser som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs).
 
Unoterte aksjer og andeler
Klassen Unoterte aksjer og andeler består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi fastsettes ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Input til verdsettelsesmodellene er knyttet til fremtidsrettede estimater og vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
 
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
 
Hedgefond
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedelige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser.
 
Renteinvesteringer
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
 
Derivater
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
 
Fastsettelse av virkelig verdi på datterselskaper med eiendommer
Ferd har datterselskaper med betydelige eiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av estimert fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
             
Avkastningskravet fastsettes til risikofri rente tillagt risikopremie for eiendommen.
Risikopremien baseres på:
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
 
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
 
Fastsettelse av virkelig verdi på datterselskaper med finansielle og industrielle investeringer
Ferd AS eier finansielle og industrielle investeringer indirekte gjennom datterselskaper som er holdingselskaper for disse investeringene. Virkelig verdi av disse datterselskapene er verdsatt til bokført verdi av egenkapitalen, justert for ikke-innregnede urealiserte gevinster på de underliggende investeringene. De underliggende investeringene er verdsatt etter de samme prinsipper og metoder som Ferd AS' direkteinvesteringer.
 
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke økonomiske og demografiske forutsetninger. Det henvises til note 15 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Endringer i forutsetninger kan medføre betydelige endringer i balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
               
                   
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer sine beslutninger basert på virkelig verdi på selskapets investeringer og verdiendringer på disse. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av kapital- og ressursallokering. Ferd opererer med følgende 5 forretningsområder:
                   
Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Ferd har en helhetlig tilnærming til investeringer i mulighetsrommet som strekker seg fra sen-venture til "buy-out". Ferd Capital prioriterer investeringer i selskaper hvor vi har relevant kompetanse. Teamet består av høyt kvalifiserte medarbeidere med operativ erfaring fra industri, forretningsutvikling, finans og strategisk rådgivning. Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer, hvor de største investeringene er:
                   
- Elopak (97 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land på alle verdens kontinenter.
 
- TeleComputing (97 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer et bredt spekter av nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester og i tillegg systemutvikling, kundebistand og andre konsulenttjenester.
                   
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Ulvang og Bavac, Toko, Original og Lundhags. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet gjennom datterselskaper i blant annet Sverige, USA, Japan og Tyskland.
                   
- Mestergruppen (94,5 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter tomte- og prosjektutvikling, hus- og hyttekjeder og salg av byggevarer.
                   
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
                   
- Interwell (34 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt både i Eurpoa og Midtøsten.
                   
Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter en betydelig portefølje av nordiske børsnoterte aksjer. Forretningsområdet investerer primært i enkeltaksjer der man mener å se et stort potensial. Porteføljen måles mot en samlet nordisk referanseindeks.
                   
Ferd Special Investments (SI) har et vidt mandat til å gjøre investeringer, men har hittil kun kjøpt hedgefondandeler i annenhåndsmarkedet. SI gjør investeringer der Ferd ser muligheter innenfor denne nisjen.
                   
Ferd Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Forretningsområdet skal gi en god risikojustert avkastning til sørge for risikospredning for Ferd.
                   
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten omfatter utvikling, utleie og forvaltning av kontor-, lager- og logistikkeiendommer og utvikling av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond.
                   
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond, som har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen fremfor å allokeres til et eget forretningsområde. Disse verdipapirene er derfor del av Øvrig virksomhet. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan anskaffe for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
                   
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2012
             
Driftsinntekter
3 936 778
1 731 345
654 655
174 584
137 678
72 390
1 166 127
Driftskostnader
- 196 627
- 91 091
- 24 005
- 12 411
- 8 292
- 13 409
- 47 418
Driftsresultat
3 740 151
1 640 254
630 650
162 173
129 385
58 981
1 118 709
                   
Balanse 31.12.12
             
Investeringer i datterselskaper
8 610 741
6 781 355
 
35 438
 
1 168 849
625 100
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
12 268 488
1 241 127
3 473 772
1 464 558
1 607 396
130
4 481 505
Øvrige eiendeler*
1 931 900
890 581
52 671
274 261
79 079
264 034
371 275
Sum eiendeler
22 811 130
8 913 063
3 526 443
1 774 256
1 686 475
1 433 013
5 477 881
                   
*) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert og er kommet til fradrag i de øvrige eiendelene
                   
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2011
             
Driftsinntekter
- 281 051
177 668
- 653 837
131 607
- 58 985
122 967
- 470
Driftskostnader
- 177 878
- 95 710
- 7 972
- 15 884
- 10 479
- 14 233
- 33 601
Driftsresultat
- 458 929
81 958
- 661 809
115 723
- 69 464
108 734
- 34 071
                   
Balanse 31.12.11
             
Investeringer i datterselskaper
6 483 565
4 688 261
 
29 302
 
1 129 949
636 052
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
11 427 992
1 160 771
2 895 122
1 266 352
1 582 940
130
4 522 678
Øvrige eiendeler*
2 059 782
492 975
- 8 496
95 351
- 104 779
317 555
1 267 177
Sum eiendeler
19 971 338
6 342 007
2 886 625
1 391 005
1 478 160
1 447 634
6 425 906
                   
*) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert og er kommet til fradrag i de øvrige eiendelene
NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
             
Beløp i NOK 1 000
   
Utbytter og
konsernbidrag fra finansielle
investeringer *)
Urealiserte
verdiendringer på finansielle
investeringer
Netto gevinster
ved salg
av finansielle
investeringer
Sum
             
Investeringer i datterselskaper
   
101 786
1 662 327
 
1 764 113
Aksjer og andeler i andre selskaper
   
 
- 3 084
 
- 3 084
Noterte aksjer og andeler
   
72 442
355 399
149 066
576 907
Unoterte aksjer og andeler
   
21 322
1 380 165
- 111 916
1 289 571
Hedgefond
   
9 131
- 120 558
138 374
26 947
Renteinvesteringer
   
- 952
265 693
- 2 117
262 625
Sum 2012
   
203 730
3 539 942
173 407
3 917 079
             
Beløp i NOK 1 000
   
Utbytter og
konsernbidrag fra finansielle
investeringer *)
Urealiserte
verdiendringer på finansielle
investeringer
Netto gevinster
ved salg
av finansielle
investeringer
Sum
             
Investeringer i datterselskaper
   
287 583
- 243 023
 
44 560
Aksjer og andeler i andre selskaper
   
 
 
 
 
Noterte aksjer og andeler
   
61 535
- 806 129
47 803
- 696 791
Unoterte aksjer og andeler
   
54 114
116 818
236 711
407 643
Hedgefond
   
 
- 184 120
207 572
23 452
Renteinvesteringer
   
5 388
- 86 697
4 194
- 77 115
Sum 2011
   
408 620
-1 203 150
496 279
- 298 251
NOTE 5
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
         
             
Beløp i NOK 1 000
     
2012
2011
 
Lønn
     
123 145
93 173
 
Sosiale avgifter
     
16 770
12 998
 
Pensjonskostnader (se note 15)
     
4 667
11 616
 
Andre ytelser
     
3 359
3 657
 
Sum
     
147 941
121 444
 
             
Gjennomsnittlig antall årsverk
     
43
45
 
             
Lønn og honorarer til konsernsjef
     
Beløp i NOK 1 000
 
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
 
John Giverholt
 
2 626
0
202
911
 
             
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til en årslønn. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
             
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger og oppebærer med det rett til en ytelsespensjon. Konsernsjefen har dessuten en tilleggsordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
             
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
             
Ferd AS har en fordring på konsernsjefen på kr 600 000 som renteberegnes etter markedsmessige vilkår. Lånet har ingen definert avdragsplan.
             
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 6
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
         
             
Beløp i NOK 1 000
       
2012
2011
Leie av bygninger o.l.
       
6 006
6 090
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
       
20 815
29 310
Reisekostnader
       
2 243
1 461
Andre kostnader
       
17 686
18 125
Sum
       
46 750
54 986
NOTE 7
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
       
           
Oversikt over honorar til selskapets revisor, Ernst & Young:
           
Beløp i NOK 1 000
     
2012
2011
Revisjonshonorar
     
1 330
880
Andre attestasjonstjenester
     
12
 
Skattemessige tjenester
     
12
270
Andre tjenester utenfor revisjon
     
940
2 337
Sum
     
2 295
3 487
           
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til facilitering og kvalitetssikring av data i forbindelse med Ferds implementering av nytt konsolideringsverktøy. Alle beløp er eks mva.
NOTE 8
SKATTER
           
               
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Skattekostnad består av
             
Betalbar inntektsskatt
         
1 931
 
Endring i utsatt skatt
         
- 38 366
- 96 063
Skatt relatert til tidligere år
         
3 122
1 348
Skatteeffekt av netto avgitt konsernbidrag
         
69 113
87 833
Skattekostnad
         
35 800
- 6 882
               
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Resultat før skattekostnad
         
3 664 764
- 386 971
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (28%)
         
1 026 134
- 108 352
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
         
- 34 861
- 136 007
Verdiendringer, verdipapirer
         
- 959 693
228 144
Justering av skatt tidligere perioder
         
3 122
1 348
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
         
1 098
7 986
Skattekostnad
         
35 800
- 6 882
Effektiv skattesats
         
1,0 %
1,8 %
           
 
 
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Fordringer
         
- 3 310
- 5 768
Aksjer og andeler
         
1 285
35 541
Varige driftsmidler
         
6 874
8 536
Avsetninger
         
- 5 662
 
Netto pensjoner
         
- 19 508
- 21 406
Balanseført verdi 31.12, utsatt skattefordel (-) / skatteforpliktelse
         
- 20 320
16 903
               
Endring i netto balanseført utsatt skatt
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Balanseført verdi 1.1.
         
16 903
117 333
Resultatført i perioden
         
- 38 366
- 96 063
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
         
1 143
- 4 367
Balanseført verdi 31.12
         
- 20 320
16 903
NOTE 9
VARIGE DRIFTSMIDLER
         
             
2012
           
Beløp i NOK 1 000
     
Bygninger og
tomter
Driftsløsøre og
inventar
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
     
2 709
19 906
22 615
Tilgang
     
371
2 925
3 296
Avgang
     
 
- 765
- 765
Anskaffelseskost 31.12.
     
3 080
22 066
25 146
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
     
 
13 262
13 262
Årets avskrivninger
     
 
1 936
1 936
Avgang avskrivninger
     
 
 
 
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
     
 
15 198
15 198
             
Balanseført verdi 31.12.
     
3 080
6 868
9 948
             
             
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
     
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
       
Lineær
 
             
             
2011
           
Beløp i NOK 1 000
     
Bygninger og
tomter
Driftsløsøre og
inventar
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
     
2 709
18 351
21 060
Tilgang
     
 
3 784
3 784
Avgang
     
 
- 2 229
- 2 229
Anskaffelseskost 31.12.
     
2 709
19 906
22 615
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
     
 
12 996
12 996
Årets avskrivninger
     
 
1 448
1 448
Avgang avskrivninger
     
 
- 1 182
- 1 182
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
     
 
13 262
13 262
             
Balanseført verdi 31.12.
     
2 709
6 644
9 353
             
             
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
     
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
       
Lineær
 
NOTE 10
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
   
Forretningskontor
Eierandel
Datterselskap
     
Det Oversøiske Compagnie AS
 
Bærum
100%
Elopak AS
 
Røyken
97,2%
FC Well Invest AS
 
Bærum
100%
FC-Invest AS
 
Bærum
100%
Ferd Aibel Holding AS
 
Bærum
100%
Ferd Capital Partners AS
 
Bærum
100%
Ferd Eiendom AS
 
Bærum
100%
Ferd Malta Holdings ltd
 
Malta
100%
Ferd MG Holding AS
 
Bærum
97%
Ferd Sosiale Entreprenører AS
 
Bærum
100%
Kapole II AS
 
Bærum
18,2%
Norse Crown Company Ltd. AS
 
Bærum
100%
Swix Sport AS
 
Oslo
100%
       
Anleggs aksjer og andeler > 10 % eierandel
     
Herkules Capital I AS
   
40,0 %
NMI AS
   
12,5 %
       
Omløps aksjer og andeler > 10 % eierandel
     
ARKeX Ltd
   
17,3 %
CF Engine AS
   
37,9 %
Energy Ventures AS
   
31,8 %
Energy Ventures IS
   
19,1 %
Energy Ventures II AS
   
26,0 %
Energy Ventures II KS
   
22,1 %
Energy Ventures III AS
   
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
   
25,0 %
Energy Ventures III LP
   
18,7 %
Eniram Ltd
   
27,6 %
Help Forsikring AS
   
17,0 %
Herkules Private Equity Fund I (LP-I) Limited
   
76,1 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
   
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
   
25,1 %
Intera Fund I
   
12,0 %
Marical Inc
   
22,4 %
Napatech AS
   
39,8 %
NRP Fleetfinance IV D.I.S
   
20,0 %
SPV Herkules II LP
   
81,5 %
Streaming Media AS
   
16,6 %
The Cloud Ltd
   
14,8 %
Vensafe ASA
   
23,1 %
NOTE 11
FINANSIELLE INSTRUMENTER
                   
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av selskapets finansielle instrumenter samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
 
                   
         
Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
     
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
SUM
Virkelig
verdi
   
                   
Anleggsmidler
                 
Investeringer i datterselskaper
       
8 610 741
   
8 610 741
8 610 741
Lån til foretak i samme konsern
         
675 967
 
675 967
675 967
Anleggsaksjer og andeler i andre selskaper
       
51 599
   
51 599
51 599
Andre langsiktige fordringer
         
67 040
 
67 040
67 040
Sum 2012
       
8 662 340
743 007
 
9 405 347
9 405 347
Sum 2011
       
6 538 248
629 637
 
7 167 885
7 167 885
                   
Omløpsmidler
                 
Kortsiktige fordringer mot selskap i samme konsern
         
64 648
 
64 648
64 648
Andre kortsiktige fordringer
         
131 351
 
131 351
131 351
Noterte aksjer og andeler
       
3 476 584
   
3 476 584
3 476 584
Unoterte aksjer og andeler
       
5 574 122
   
5 574 122
5 574 122
Hedgefond
       
3 062 694
   
3 062 694
3 062 694
Renteinvesteringer
       
155 088
   
155 088
155 088
Bankinnskudd
         
911 028
 
911 028
911 028
Sum 2012
       
12 268 488
1 107 027
 
13 375 515
13 375 515
Sum 2011
       
11 427 992
1 366 109
 
12 794 101
12 794 101
                   
Langsiktig gjeld
                 
Langsiktig rentebærende gjeld
           
2 493 514
2 493 514
2 493 514
Sum 2012
           
2 493 514
2 493 514
2 493 514
Sum 2011
           
3 323 266
3 323 266
3 323 266
                   
Kortsiktig gjeld
                 
Leverandørgjeld
           
5 378
5 378
5 378
Offentlige avgifter
           
9 752
9 752
9 752
Gjeld til selskap i samme konsern
           
272 498
272 498
272 498
Annen kortsiktig gjeld
           
11 508
11 508
11 508
Sum 2012
           
299 136
299 136
299 136
Sum 2011
           
222 640
222 640
222 640
                   
                   
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
                   
Ferd inndeler finansielle instrumenter målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
                   
Nivå 1: Verdsettelse basert på kvoterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer eid av Ferd Invest blir vurdert som nivå 1 investeringer.
                   
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Enkelte fond i Ferds hedgefond-portefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, aksjefond, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
                   
Nivå 3: Alle Ferds øvrige verdipapirer vurderes på nivå 3. Verdsettelsen gjøres basert på verdsettelsesmodeller der deler av den benyttede informasjonen ikke kan observeres i markedet. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes på nivå 3. Aksjer med liten eller ingen omsetning, hvor det kreves en intern verdsettelse for å fastsette virkelig verdi vurderes på nivå 3. For Ferd gjelder dette alle ventureinvesteringer, private equity investeringer og fondsinvesteringer der rapportert NAV må justeres. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
                   
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle eiendeler målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
                   
Beløp i NOK 1 000
         
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2012
                   
Investeringer i datterselskaper
             
8 610 741
8 610 741
Anleggsaksjer og andeler i andre selskaper
             
51 599
51 599
Noterte aksjer og andeler
         
3 476 584
   
3 476 584
Unoterte aksjer og andeler
           
6 448
5 567 674
5 574 122
Hedgefond
           
1 600 948
1 461 746
3 062 694
Renteinvesteringer
           
155 088
 
155 088
Sum 2012
         
3 476 584
1 762 484
15 691 760
20 930 828
                   
Beløp i NOK 1 000
         
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2011
                   
Investeringer i datterselskaper
             
6 483 565
6 483 565
Aksjer og andeler i andre selskaper
             
54 683
54 683
Noterte aksjer og andeler
         
2 895 122
 
 
2 895 122
Unoterte aksjer og andeler
         
9 042
 
4 548 984
4 558 026
Hedgefond
         
 
1 371 510
1 477 781
2 849 291
Renteinvesteringer
         
 
1 125 553
 
1 125 553
Sum 2011
         
2 904 164
2 497 063
12 565 013
17 966 239
                   
                   
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
Beløp i NOK 1 000
     
IB 01.01.12
Kjøp
Salg
Bevegelser ut av nivå 3
Resultatført
i 2012
UB 31.12.12
                   
Investeringer i datterselskaper
     
6 483 565
469 949
- 5 100
 
1 662 327
8 610 741
Anleggsaksjer og andeler i andre selskaper
     
54 683
     
- 3 084
51 599
Aksjer og andeler
     
4 548 984
186 454
- 390 765
- 6 448
1 229 449
5 567 674
Hedgefond
     
1 477 781
690 982
- 490 577
- 375 735
159 295
1 461 746
                   
Sum
     
12 565 013
1 347 385
- 886 442
- 382 183
3 047 987
15 691 760
                   
Beløp i NOK 1 000
     
IB 01.01.11
Kjøp
Salg
Bevegelser ut av nivå 3
Resultatført
i 2011
UB 31.12.11
                   
Investeringer i datterselskaper
     
5 945 178
781 410
   
- 243 023
6 483 565
Anleggsaksjer og andeler i andre selskaper
     
38 598
16 085
   
 
54 683
Noterte aksjer og andeler
     
6 976
 
 
 
- 6 976
 
Aksjer og andeler
     
4 928 026
215 635
- 856 169
- 6 976
268 468
4 548 984
Hedgefond
     
683 823
1 521 043
- 689 884
 
- 37 201
1 477 781
                   
Sum
     
11 602 601
2 534 173
-1 546 053
- 6 976
- 18 732
12 565 013
                   
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt verdsettes basert på en inntjeningsmultippel. Det gjøres deretter fradrag for en likviditetsrabatt og et tillegg for en kontrollpremie. Korrigeringene gjøres direkte på multippelen. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld.
                   
Enkelte datterselskaper verdsettes på samme måte som unoterte aksjer, jfr ovenfor. Verdien av øvrige datterselskaper er fastsatt ved ta utgangspunkt i selskapenes bokførte egenkapital og justere for ikke-innregnede verdiendringer. Underliggende investeringer verdsettes etter samme prinsipper som i Ferd AS, mens investeringseiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer.
                   
En vesentlig andel av ventureinvesteringene er selskaper uten positiv kontantstrøm. Dette medfører at det knytter seg større grad av usikkerheter ved verdsettelsene av disse selskapene. Verdsettelsene baseres på internasjonale retningslinjer for verdsettelse (EVCA guidelines), dvs laveste av kost og virkelig verdi med mindre det har skjedd en transaksjon til en høyere verdi.
                   
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene. Hedgefondene i SI-porteføljen justeres for estimert rabatt på fondsandelen basert på megleranslag.
 
NOTE 12
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
             
                 
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring på området.
                 
KAPITALALLOKERING OG VERDIFALLSRISIKO
             
Kapitalallokeringen i Ferd vedtas årlig i styret. Allokering av kapital er en av styrets viktigste oppgaver fordi avkastning og risiko i stor grad bestemmes av hvilke aktivaklasser Ferd investerer i og fordelingen mellom aktivaklassene.  En strukturert kapitalallokering gir et bevisst forhold til diversifisering og anvendelse av Ferds kapitalbase og risikobærende evne. Ferds ledelse vurderer løpende hvorvidt Ferd har tilgjengelig risikokapasitet og om fordelingen av midlene til enhver tid er i tråd med de forutsetninger og krav som ligger til grunn for allokeringen.
 
Ferds overordnede strategiske allokering tar sikte på en balanse mellom industrielle og finansielle investeringer.
                 
Allokeringen skal være i tråd med eiers vilje og evne til å ta risiko.  Et mål på denne risikoviljen er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle de markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve særdeles kraftige og raske fall. Dette legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktivaklasser med høy risiko for verdifall.  Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester.
                 
Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.  Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
                 
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
             
Likviditetsrisiko
             
Ferd har et sterkt fokus på likviditet. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd har som krav at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og rentebærende papirer. Forøvrig henvises til oversikt over forfallsstruktur på gjelden i note 16.
                 
Valutarisiko
             
Ferd har definert intervaller for eksponering i norske kroner, euro, amerikanske dollar og svenske kroner. Så lenge eksponeringen ligger innenfor disse intervallene, gjør Ferd ingen valutatilpasninger. I de tilfellene Ferd har en eksponering utover disse intervallene iverksettes det tiltak for å tilpasse eksponeringen til den etablerte valutakurve.
                 
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Rentekurven skifter 1 prosentpoeng
- Kronekursen styrkes 10 prosent
                 
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,5- 2 ganger markedet (30-60 prosent i Norge og 20-40 prosent i utlandet).
                 
Tapsrisikoen blir fremstilt som et verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen. Tabellen under viser beregnet tapsrisiko de to siste årene.
                 
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
   
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
-4 400 000
-4 100 000
   
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
-1 100 000
- 700 000
   
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
- 200 000
- 200 000
   
Renterisiko: Rentekurven stiger med 1 prosentpoeng
 
     
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
- 600 000
- 500 000
   
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
-6 300 000
-5 500 000
   
                 
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
32%
34%
   
                 
I sensitivitetsanalysene er Ferds eksponering i Aibel i 2012 redusert til 49 % sammenlignet med 2011 hvor den var nesten 80 %, som følge av transaksjon med Ratos inngått i desember 2012. Ferds eksponering i Pronova reduseres først i 2013, da den aksjesalgstransaksjonen er inngått på nyåret.
NOTE 13
BANKINNSKUDD
         
             
Blant balanseførte bankinnskudd inngår følgende bundne midler:
           
             
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Skattetrekkskonto
5 518
4 130
NOTE 14
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
             
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.12 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
             
Eierstruktur
           
             
Aksjonærene i selskapet per 31.12.12 var:
           
       
Antall aksjer
Eierandel
 
Ferd Holding AS
     
176 629 907
96,38%
 
Dref Lojal AS
     
2 649 588
1,45%
 
Dref Lojal II AS
     
1 381 898
0,75%
 
Dref Lojal III AS
     
2 244 577
1,22%
 
Dref Lojal IV AS
     
361 660
0,20%
 
Totalt antall aksjer
     
183 267 630
100,00%
 
             
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, vennligst ta kontakt med Ferd på .
             
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
     
Rolle
 
Eierandel
Johan H. Andresen
 
Styrets leder
 
15,14%
John Giverholt
 
Daglig leder / styremedlem
 
0,29%
Erik Rosness
 
Styremedlem
 
0,06%
Gry Skorpen
 
Styremedlem
 
0,05%
             
Barna til Johan H. Andresen eier ca 85 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
NOTE 15
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
           
               
FERDS PENSJONSORDNINGER
Ferd har etablert pensjonsordninger i samsvar med norske lovkrav. De ansatte deltar i ytelsesbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
               
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Ferds netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap innregnes i totalresultatet.
               
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordninger som blant annet omfatter førtidspensjon for konsernledelsen. Ferd har inntil 2012 hatt en ytelsesordning for ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G også, men denne ordningen er ved årsslutt 2012 erstattet med en innskuddsordning. Planendringen er resultatført.
               
Økonomiske forutsetninger per 31. desember
           
2012
2011
Diskonteringsrente
         
2,20%
2,60%
Forventet avkastning på pensjonsmidler
         
3,60%
4,10%
Forventet lønnsvekst
         
3,25%
3,50%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
         
1,30%
1,30%
Forventet regulering av G
         
3,00%
3,25%
               
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
         
27 976
46 177
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
         
102 614
91 271
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
         
130 590
137 448
Virkelig verdi av pensjonsmidler
         
60 920
61 000
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i balansen
         
69 670
76 448
               
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
         
137 448
119 323
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
         
13 715
3 500
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
         
2 819
4 423
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
         
- 9 017
15 597
Planendringer
         
- 9 826
 
Utbetalte ytelser
         
- 4 549
- 5 395
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
130 590
137 448
               
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
         
61 000
56 277
Forventet avkastning på pensjonsmidler
         
2 548
2 697
Estimatavvik på pensjonsmidlene
         
- 4 936
 
Bidrag fra arbeidsgiver
         
6 455
5 366
Administrasjonskostnader
         
- 508
 
Utbetalte ytelser
         
- 3 639
- 3 340
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
         
60 920
61 000
               
Pensjonsmidler innbefatter følgende
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Forvaltet i forsikringsselskaper
         
60 920
61 000
Sum pensjonsmidler
         
60 920
61 000
               
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
         
13 715
9 890
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
         
2 818
4 423
Planendringer
         
- 9 826
 
Administrasjonskostnader
         
508
 
Forventet avkastning på pensjonsmidler
         
- 2 548
- 2 697
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet
         
4 667
11 616
NOTE 16
LANGSIKTIG GJELD
           
               
Langsiktig rentebærende gjeld fordelt på valuta
             
Beløp i NOK 1 000
       
Lånebeløp
i valuta 2012
Lånebeløp
i NOK 2012
Lånebeløp
i NOK 2011
NOK
         
500 000
1 200 000
USD
       
200 000
1 113 050
1 193 590
EUR
       
120 000
880 464
929 676
Balanseført verdi 31.12.
         
2 493 514
3 323 266
               
Ferd har en samlet lånefasilitet på 5 milliarder NOK, hvor ovenstående gjeld representerer trekk på denne.
               
Hele den langsiktige gjelden forfaller i 2015.
NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
             
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
             
Beløp i NOK 1 000
       
2012
2011
Fordringer
           
Langsiktige utlån til foretak i samme konsern
       
675 967
628 926
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
       
64 648
82 543
Sum fordringer
       
740 615
711 469
             
Gjeld
           
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
       
272 498
194 728
Sum gjeld
       
272 498
194 728
             
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 2%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
             
Beløp i NOK 1 000
       
2012
2011
Tjenester fakturert til konsernselskaper
           
Stabstjenester
       
8 640
4 428
Eiendomsforvaltning
       
10 820
9 596
Sum inntekter
       
19 460
14 024
             
Renteinntekter på konserninterne lån
           
Renteinntekt
       
53 839
51 604
Sum renteinntekt
       
53 839
51 604
NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
           
               
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
         
828 261
1 213 456
Sum
         
828 261
1 213 456
               
Betingede forpliktelser og tvister
             
Ferd AS er saksøkt av Amorin i sammenheng med Ferd sitt tidligere engasjement i TiMar (Portugal). I 2013 inngikk Ferd et forlik for et mindre beløp.
NOTE 19
PRINSIPPENDRING
           
               
Ferd AS er et investeringsselskap, hvor måling til virkelig verdi er sentralt. Ferd presenterer derfor et regnskap som viser virkelig verdi av investeringene. Ferd benytter virkelig verdi til styring av virksomheten, allokering av virksomhetens kapital og måling av virksomhetens resultater. Ferd har besluttet å endre målingen av datterselskapene fra anskaffelseskost til virkelig verdi i balansen, i samsvar med IAS 27.38.
               
Prinsippendringen innebærer at datterselskapene er omregnet til virkelig verdi fra 1.1.2011, altså ved inngangen til første sammenlignbare periode. De beløpsmessige konsekvensene av prinsippendringen for 2011 er som følger (alle tall i NOK 1 000):
               
Aksjer i datterselskaper og egenkapitalen øker med 4 283 651 per 1.1.2011
             
Driftsinntekter og årsresultat for 2011 er redusert med 243 023
             
Aksjer i datterselskaper og egenkapitalen er økt med 4 040 628 per 31.12.2011
             
NOTE 20
FUSJON
           
               
Ferd AS har per 27.11.12 innfusjonert det heleide datterselskapet Kapole AS. Fusjonen er gjennomført etter reglene om forenklet mor-datterfusjon i Aksjeloven, og det er ikke utstedt vederlag. Som følge av at overdragende selskap var heleid datterselskap av overtakende, er fusjonen regnskapsført etter reglene om konsernkontinuitet.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern