NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
           
               
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
         
828 261
1 213 456
Sum
         
828 261
1 213 456
               
Betingede forpliktelser og tvister
             
Ferd AS er saksøkt av Amorin i sammenheng med Ferd sitt tidligere engasjement i TiMar (Portugal). I 2013 inngikk Ferd et forlik for et mindre beløp.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern