NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
         
             
Generell informasjon
Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial,og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser.
 
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er selv styrets leder.
 
Selskapets regnskaper for 2012 ble vedtatt av styret 8. april 2013.
 
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
Ferd AS avlegger selskapsregnskapet i samsvar med Regnskapslovens § 3-9 og Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
 
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av selskapsregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder,dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
 
Ferd har endret prinsipp for måling av investering i datterselskaper fra å måle disse til anskaffelseskost til å bruke virkelig verdi i samsvar med IAS 39. Se note 19 for mer detaljer.
 
Investeringer i datterselskaper
Datterselskaper er selskaper der morselskapet Ferd AS har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse eksisterer normalt der Ferd AS direkte har en eierandel på mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital.
 
Datterselskaper klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på datterselskapene,løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av datterselskaper føres som netto driftsinntekt i resultatregnskapet.
 
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
Tilknyttede selskaper er selskaper der Ferd har betydelig,men ikke bestemmende innflytelse. Betydelig innflytelse innebærer at Ferd tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der Ferd har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
 
Felles kontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske,finansielle og operasjonelle beslutninger.
 
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på investeringene,løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av investeringene føres som netto driftsinntekt i resultatregnskapet.
 
Salgsinntekter
Inntekter regnskapsføres når de er opptjent. Selskapets salgsinntekter stammer i hovedsak fra levering av tjenester til andre selskaper i samme konsern og andre nærstående parter. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres,så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig. Salgsinntekter presenteres som Andre inntekter i resultatregnskapet.
 
Omregning av utenlandsk valuta
Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til Ferd AS. Transaksjoner i utenlandsk valuta innregnes i og måles i NOK på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til NOK basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatregnskapet.
 
Klassifisering av finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferds balanse og er av vesentlig betydning for selskapets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier,i samsvar med IAS 39,ved første gangs innregning:
1) Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2) Utlån og fordringer
3) Finansielle forpliktelser
 
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1 dersom de primært er anskaffet for å oppnå fortjeneste fra kortsiktige kurssvingninger. Derivater klassifiseres til handelsformål og som omløpsmidler.
 
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet kan også gjøres i henhold til ”virkelig verdi opsjonen” i IAS 39. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
 
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer,andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
 
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser.
 
Innregning,måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet,som er den dagen selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når selskapet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
 
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder.
 
Utlån,fordringer og finansielle forpliktelser måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Tap ved verdifall på utlån og fordringer innregnes i resultatet.
 
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter,endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytte innregnes når selskapet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter i resultatregnskapet.
 
Finansielle derivater og sikring
Selskapet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Derivatene blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring i selskapsregnskapet.
 
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot Andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (OCI) er også ført mot totalresultatet. Skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
 
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring på balansedagen.
 
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser,og selskapet er i stand til og har til hensikt å gjøre opp skatteforpliktelsen netto.
 
Varige driftsmidler
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost,med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og utgiften kan måles pålitelig,mens løpende vedlikehold resultatføres.
 
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid,normalt lineært. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi,blir driftsmidlet testet for nedskrivninger.
 
Nedskrivninger
Varige driftsmidler vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.
 
Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter,med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
 
Leieavtaler
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker,klassifiseres som finansielle leieavtaler. Selskapet har kun leieavtaler klassifisert som operasjonelle per idag.
 
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
 
Kundefordringer og andre fordringer
Kortsiktige fordringer regnskapsføres ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved senere måling tas det hensyn til avsetninger for faktiske og mulige tap på krav. Selskapet gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene.
 
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd,andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
 
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
Ytelsesbaserte ordninger
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Selskapets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
 
Periodens netto pensjonskostnad inkluderes i lønnskostnader og består av summen av årets pensjonsopptjening,rentekostnad på pensjonsforpliktelsen,forventet avkastning på pensjonsmidlene,samt periodisert arbeidsgiveravgift. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet.
 
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner,fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatregnskapet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når selskapet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
 
Avsetninger
Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser,det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen,diskontert til nåverdi dersom diskonteringseffekten er vesentlig.
 
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser måles ved førstegangs balanseføring til virkelig verdi og deretter til amortisert kost. Leverandørgjeld og forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen.
 
Utbytte
Utbytte og utdeling av konsernbidrag som foreslås av styret,klassifiseres som kortsiktig gjeld i regnskapet,i samsvar med unntaksregelen i "Forskrift om forenklet regnskapsstandard" § 3-1,1. ledd nr 4,gitt i medhold av Regnskapslovens § 3-9.
 
Driftssegmenter
Ferd rapporterer driftssegmenter i tråd med hvordan selskapets ledelse fatter,følger opp og evaluerer sine beslutninger. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av den interne styringsinformasjonen som periodisk gjennomgås av ledelsen og benyttes til kapital- og ressursallokering samt måloppnåelse.
 
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i selskapets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift,investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
 
Nærstående parter
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll,felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll,eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll,felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående parter. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
 
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2012 eller tidligere.
 
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2012:
Endringer til IAS 1 Presentasjon av finansregnskap
Endringene innebærer blant annet et krav om å gruppere andre inntekter og kostnader i totalresultatet på grunnlag av om de potensielt kan bli reklassifisert til resultatet eller ikke. Endringene har fått konsekvenser for oppstilling over totalresultatet,samt oppstilling over endring i egenkapitalen.
 
Endring til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger
Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av finansielle eiendeler som selskapet fortsatt har en involvering i. Endringene har hatt ingen vesentlige konsekvenser for Ferd AS.
 
Endringer til IAS 12 Inntektsskatt
Endringen i IAS 12 innebærer blant annet at utsatt skatt på investeringseiendommer målt til virkelig verdi under IAS 40 i utgangspunktet skal fastsettes basert på en forventning om at eiendelen vil bli gjenvunnet ved salg (og ikke bruk). Endringene har hatt ingen konsekvenser for selskapsregnskapet til Ferd AS.
 
Nye og reviderte standarder som ikke er tatt i bruk av Ferd:
Endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte
I endret IAS 19 tillates ikke ”korridormetoden” brukt for regnskapsføring av estimatavvik. Estimatavvik skal med endringen regnskapsføres i sin helhet i andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de oppstår. Ferd benytter ikke korridormetoden,og denne endringen får derfor ingen konsekvenser for Ferd.
 
Endret IAS 19 har dessuten en ny tilnærming til presentasjon av pensjoner.
Pensjonsopptjeningen skal presenteres i resultatet som lønnskostnader,mens netto rente kan presenteres som del av finanspostene. Netto rente skal dessuten i fondsbaserte ordninger beregnes ved bruk av diskonteringsrenten på netto-forpliktelsen,altså pensjonsforpliktelsen fratrukket oppsparte midler. Dette betyr også at man ikke lenger skal beregne avkastning på midlene. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2013. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2013.
 
Endring til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger
Endringene innebærer at foretak plikter å gi en rekke kvantitative opplysninger knyttet til motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2013. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2013,men endringene forventes å ha ingen eller svært begrensede konsekvenser for Ferd AS.
 
Endringer til IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon
IAS 32 er endret for å klargjøre motregningsreglene i standarden. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1.1.2014,men endringene forventes å ha ingen eller svært begrensede konsekvenser for Ferd AS.
 
IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase knyttet til klassifikasjons- og målereglene er ferdigstilt fra IASB. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak,med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdi-opsjon),hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader i totalresultatet. Fase 2 som omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter,og fase 3 som omhandler sikringsbokføring er enda ikke ferdigstilt av IASB. IFRS 9 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2015,men EU har ikke godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 9 fra og med 1.1.2015. De delene av IFRS 9 som så langt er ferdigstilt har relativt begrensede konsekvenser for Ferd AS.
 
IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i selskaper som konsolideres,og selskaper som ikke konsolideres,men som foretaket er involvert i. IFRS 12 forener opplysningskravene for dattervirksomheter,felles kontrollerte virksomheter,tilknyttede foretak og ikke-konsoliderte enheter,og samler kravene i én regnskapsstandard. IFRS 12 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse),og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 12 fra og med 1.1.2014,og implementeringen vil få konsekvenser for Ferds noter som følge av økte informasjonskrav.
 
IFRS 13 Måling av virkelig verdi
Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og forpliktelser. Hensikten med standarden har vært å samle reguleringen av virkelig verdimåling og opplysninger om virkelig verdi i en enkelt standard. På denne måten har man tatt sikte på å sikre en enhetlig definisjon av virkelig verdi på tvers av de øvrige standardene,samt en ensartet veiledning og like opplysninger om måling til virkelig verdi. IFRS 13 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller senere (med anledning til tidliganvendelse),og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende IFRS 13 fra og med 1.1.2014,men forventer ikke at klargjøringene i IFRS 13 skal få vesentlige konsekvenser for Ferd.
 
Endringer til IAS 27 (Revidert) Separat finansregnskap
Som følge av introduksjonen av IFRS 10 og IFRS 12 ble det gjort endringer i IAS 27 som samordner standarden med de nye regnskapsstandardene. IFRS 10 erstattet de delene av IAS 27 som omhandler konsernregnskap. IAS 27 omhandler nå bare selskapsregnskapet,og vil derfor ikke være aktuell for konsernregnskapet etter ikrafttredelsen. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1.1.2014 og EU har godkjent standarden. Ferd forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar 2014.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern