NOTE 19
PRINSIPPENDRING
           
               
Ferd AS er et investeringsselskap, hvor måling til virkelig verdi er sentralt. Ferd presenterer derfor et regnskap som viser virkelig verdi av investeringene. Ferd benytter virkelig verdi til styring av virksomheten, allokering av virksomhetens kapital og måling av virksomhetens resultater. Ferd har besluttet å endre målingen av datterselskapene fra anskaffelseskost til virkelig verdi i balansen, i samsvar med IAS 27.38.
               
Prinsippendringen innebærer at datterselskapene er omregnet til virkelig verdi fra 1.1.2011, altså ved inngangen til første sammenlignbare periode. De beløpsmessige konsekvensene av prinsippendringen for 2011 er som følger (alle tall i NOK 1 000):
               
Aksjer i datterselskaper og egenkapitalen øker med 4 283 651 per 1.1.2011
             
Driftsinntekter og årsresultat for 2011 er redusert med 243 023
             
Aksjer i datterselskaper og egenkapitalen er økt med 4 040 628 per 31.12.2011
             
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern