NOTE 5
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
         
             
Beløp i NOK 1 000
     
2012
2011
 
Lønn
     
123 145
93 173
 
Sosiale avgifter
     
16 770
12 998
 
Pensjonskostnader (se note 15)
     
4 667
11 616
 
Andre ytelser
     
3 359
3 657
 
Sum
     
147 941
121 444
 
             
Gjennomsnittlig antall årsverk
     
43
45
 
             
Lønn og honorarer til konsernsjef
     
Beløp i NOK 1 000
 
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
 
John Giverholt
 
2 626
0
202
911
 
             
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til en årslønn. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
             
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger og oppebærer med det rett til en ytelsespensjon. Konsernsjefen har dessuten en tilleggsordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
             
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
             
Ferd AS har en fordring på konsernsjefen på kr 600 000 som renteberegnes etter markedsmessige vilkår. Lånet har ingen definert avdragsplan.
             
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern