NOTE 9
VARIGE DRIFTSMIDLER
         
             
2012
           
Beløp i NOK 1 000
     
Bygninger og
tomter
Driftsløsøre og
inventar
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
     
2 709
19 906
22 615
Tilgang
     
371
2 925
3 296
Avgang
     
 
- 765
- 765
Anskaffelseskost 31.12.
     
3 080
22 066
25 146
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
     
 
13 262
13 262
Årets avskrivninger
     
 
1 936
1 936
Avgang avskrivninger
     
 
 
 
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
     
 
15 198
15 198
             
Balanseført verdi 31.12.
     
3 080
6 868
9 948
             
             
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
     
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
       
Lineær
 
             
             
2011
           
Beløp i NOK 1 000
     
Bygninger og
tomter
Driftsløsøre og
inventar
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
     
2 709
18 351
21 060
Tilgang
     
 
3 784
3 784
Avgang
     
 
- 2 229
- 2 229
Anskaffelseskost 31.12.
     
2 709
19 906
22 615
             
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
     
 
12 996
12 996
Årets avskrivninger
     
 
1 448
1 448
Avgang avskrivninger
     
 
- 1 182
- 1 182
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
     
 
13 262
13 262
             
Balanseført verdi 31.12.
     
2 709
6 644
9 353
             
             
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
     
-
4-10 år
 
Avskrivningsplan
       
Lineær
 
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern