NOTE 16
INVESTERINGSEIENDOM  
     
Investeringseiendom
   
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Balanseført verdi 1.1.
1 514 927
684 778
Tilgang ved kjøp
65 136
499 285
Tilgang ved påkostning
65 418
291 814
Avgang
- 6 963
- 13 900
Netto verdiendring av investeringseiendom
343 335
52 950
Balanseført verdi 31.12.
1 981 853
1 514 927
     
Inntekter fra investeringseiendom
 
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Leieinntekt fra eiendommer
98 850
59 743
Direkte eiendomsrelaterte kostnader
- 6 472
- 7 304
Netto verdiendring investeringseiendommer
343 335
52 950
Sum
435 713
105 389
     
Beregning av virkelig verdi av investeringseiendom
Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter. Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til markedspriser.
 
Alle konsernets investeringseiendommer verdsettes årlig basert på kontantstrømsmodeller. Fremtidige kontantstrømmer beregnes fra inngåtte leiekontrakter, samt fremtidig kontantstrøm basert på en forventet markedsleie. Det er ikke innhentet verdsettelser fra eksterne. Se note 2 for en nærmere beskrivelse av forutsetninger som er benyttet ved beregning av virkelig verdi.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern