NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
           
               
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer sine beslutninger basert på virkelig verdi på selskapets investeringer og verdiendringer på disse. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av kapital- og ressursallokering. Ferd opererer med følgende 5 forretningsområder:
               
Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Ferd har en helhetlig tilnærming til investeringer i mulighetsrommet som strekker seg fra sen-venture til "buy-out". De selskapene der Ferd Capital har kontroll, er i konsernregnskapet konsolidert og segmentrapporteringen i konsernregnskapet består dermed av de konsoliderte resultatene fra disse selskapene, samt verdiendringene og forvaltningskostnadene på de ikke-konsoliderte selskapene. Verdien av investeringene og verdiendringene fremgår av selskapsregnskapet til Ferd AS, hvor Ferd Capital rapporterer MNOK 1 661 i driftsresultat. Verdien av Ferd Capitals portefølje utgjør MNOK 6 342 pr. 31.12.11 og MNOK 8 934 pr. 31.12.12 målt til virkelig verdi.
               
Ferd Capital prioriterer investeringer i selskaper hvor vi har relevant ekspertise. Teamet består av høyt kvalifiserte medarbeidere med operativ erfaring fra aktive eierfond, industri, forretningsutvikling, finans og strategisk rådgivning. Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer, hvor de største investeringene er:
               
- Elopak (97 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land på alle verdens kontinenter.
               
- TeleComputing (97 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer et bredt spekter av nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester og i tillegg systemutvikling, kundebistand og andre konsulenttjenester.
               
- Swix Sport (100 prosent eierandel) er et merkevarehus som utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Ulvang og Bavac, Toko, Original og Lundhags. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet gjennom datterselskaper i blant annet Sverige, USA, Japan og Tyskland.
               
- Mestergruppen (94,5 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter tomte- og prosjektutvikling, hus- og hyttekjeder og salg av byggevarer.
               
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
               
- Interwell (34 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt både i Eurpoa og Midtøsten.
               
Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter en betydelig portefølje av nordiske børsnoterte aksjer. Forretningsområdet investerer primært i enkeltaksjer der man mener å se et stort potensial, og måles mot en samlet nordisk indeks.
               
Ferd Special Investments har et vidt mandat til å gjøre investeringer, men har hittil kun kjøpt hedgefondandeler i annenhåndsmarkedet. SI gjør investeringer der Ferd oppnår særlige muligheter andre investorer ikke har anledning til, enten som følge av krav til kapital, krav til langsiktighet eller annet.
               
Ferd Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Forretningsområdet skal gi en god risikojustert avkastning og sørge for risikospredning for Ferd.
               
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten omfatter utvikling, utleie og forvaltning av kontor-, lager- og logistikkeiendommer og utvikling av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond.
               
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond, som har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen fremfor å allokeres til et eget forretningsområde. Disse verdipapirene er derfor del av Øvrig virksomhet. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan anskaffe for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
               
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
konsern
Ferd Capital
Ferd
Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2012
             
Salgsinntekter
10 465 326
10 464 382
 
 
 
944
 
Inntekter fra finansielle investeringer
3 234 991
1 081 221
654 655
182 447
137 678
- 52 774
1 231 764
Andre inntekter
483 836
39 445
 
 
 
444 082
310
Driftsinntekter
14 184 153
11 585 048
654 655
182 447
137 678
392 252
1 232 074
               
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
9 872 908
9 719 959
23 928
12 852
8 255
39 845
68 069
EBITDA
4 311 246
1 865 089
630 727
169 595
129 422
352 407
1 164 005
               
Av- og nedskrivninger
452 849
451 398
77
58
37
368
911
Driftsresultat
3 858 396
1 413 691
630 650
169 537
129 385
352 039
1 163 094
               
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
87 010
56 965
 
 
 
30 045
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
3 945 406
1 470 656
630 650
169 537
129 385
382 083
1 163 094
               
Balanse 31.12.12
             
Immaterielle eiendeler
1 731 348
1 731 348
 
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
3 377 888
1 381 850
117
 
442
1 991 498
3 981
Investeringer etter egenkapitalmetoden
599 321
258 732
 
 
 
340 590
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 388 186
4 140 076
3 473 772
1 480 585
1 607 396
319
4 686 039
Øvrige eiendeler*
5 439 300
3 982 241
52 839
291 122
79 027
296 752
737 320
Sum eiendeler
26 536 044
11 494 246
3 526 728
1 771 707
1 686 865
2 629 158
5 427 340
               
*) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert og er kommet til fradrag i de øvrige eiendelene
               
Beløp i NOK 1 000
Ferd AS
konsern
Ferd Capital
Ferd
Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2011
             
Salgsinntekter
9 320 120
9 320 120
 
 
 
 
 
Inntekter fra finansielle investeringer
- 314 447
301 789
- 654 377
130 931
- 59 005
 
- 33 785
Andre inntekter
141 956
15 855
 
 
20
125 261
820
Driftsinntekter
9 147 629
9 637 763
- 654 377
130 931
- 58 985
125 261
- 32 964
               
Driftskostnader
8 612 814
8 492 366
7 895
15 823
10 425
45 535
40 772
EBITDA
534 815
1 145 398
- 662 272
115 108
- 69 410
79 727
- 73 736
               
Av- og nedskrivninger
374 168
373 122
77
61
54
292
561
Driftsresultat
160 647
772 276
- 662 349
115 047
- 69 464
79 434
- 74 296
               
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
32 237
12 082
 
 
 
20 155
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
192 884
784 358
- 662 349
115 047
- 69 464
99 589
- 74 296
               
Balanse 31.12.11
             
Immaterielle eiendeler
1 751 449
1 751 449
 
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
2 956 514
1 433 015
194
 
537
1 519 070
3 698
Investeringer etter egenkapitalmetoden
657 004
329 130
 
 
 
311 406
16 468
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
13 476 441
3 028 666
2 938 422
1 395 973
1 492 666
476
4 620 239
Øvrige eiendeler*
5 226 231
4 437 450
 
99 332
69 814
132 781
486 853
Sum eiendeler
24 067 639
10 979 711
2 938 616
1 495 305
1 563 016
1 963 733
5 127 258
               
*) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert og er kommet til fradrag i de øvrige eiendelene
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern