NOTE 14
SKATTER
   
       
Skattekostnad består av
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
       
Betalbar skatt av årets overskudd
     
Årets betalbare skatt
 
138 917
63 635
Justering tidligere perioder
 
8 826
- 5 387
Sum betalbar skatt
 
147 743
58 248
       
Kostnad ved utsatt skatt
     
Årets resultatførte endring i utsatt skatt
 
34 990
- 24 645
Virkning av endring i skattesats og skatt tidligere år
 
3 881
678
Sum utsatt skatt
 
38 872
- 23 967
       
Skattekostnad
 
186 615
34 280
       
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Resultat før skattekostnad
 
3 612 680
- 28 065
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (28%)
 
1 011 550
- 7 858
Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt
 
7 039
- 11 518
Ikke skattepliktige netto inntekter fra verdipapirer
 
- 810 164
87 992
Andre ikke skattepliktige inntekter, herunder verdiendring investeringseiendom
 
- 26 049
- 43 594
Effekt av skattelovendringer
 
- 268
- 1 704
Justering tidligere perioder
 
12 707
- 4 598
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
 
- 8 201
15 561
Skattekostnad
 
186 615
34 280
       
Effektiv skattesats
 
5,2 %
-122,1 %
Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelser
 
959
14 333
Kontantstrømsikring
 
2 378
10 458
Sum skatt innregnet i totalresultat
 
3 337
24 791
       
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Varer
 
21 414
24 899
Fordringer
 
6 678
6 510
Aksjer og andeler
 
10 636
- 23 622
Andre forskjeller
 
32 266
- 78 658
Varige driftsmidler
 
- 153 123
- 37 867
Immaterielle eiendeler
 
- 128 457
- 107 403
Netto pensjoner
 
65 931
70 207
Skattemessig fremførbare underskudd
 
190 785
223 341
Sum
 
46 130
77 409
Nedvurdering av utsatt skattefordel
 
- 233 373
- 252 294
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
 
- 187 243
- 174 885
       
Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og nedskrives i den grad det ikke lengre er sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes mot skattepliktig inntekt.
       
Utsatt skattefordel og -forpliktelse måles basert på forventede skattesatser i den perioden forpliktelsen skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres, som følge av vedtatte eller tilnærmet vedtatte skattesatser og -lover på balansedagen.
       
Brutto skattemessig fremførbare underskudd
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
 
2013
 
10 071
 
2014
 
12 445
 
2015
 
13 794
 
Etter 2015
 
232 136
 
Uten tidsbegrensning
 
623 832
 
Sum skattemessig fremførbare underskudd
 
892 278
 
       
Endring i netto balanseført utsatt skatt
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Netto balanseført verdi 1. januar
 
- 174 885
- 109 394
Omregningsdifferanser
 
- 1 529
1 546
Kjøp av datterselskap
 
- 30 464
- 98 882
Resultatført i perioden
 
- 38 872
23 967
Skatt ført mot totalresultatet
 
3 337
24 791
Andre endringer *)
 
55 170
- 16 913
Netto balanseført verdi 31.12
 
- 187 243
- 174 885
*) Andre endringer vedrører hovedsakelig implementeringseffekter, skatteeffekt av interngevinst og korrigeringer tidligere års feil.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern