NOTE 30
NÆRSTÅENDE PARTER
         
             
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
 
Transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er beskrevet i note 12.
             
Styret og ledende ansatte
Rettigheter og forpliktelser som styremedlem fremgår av selskapets vedtekter og norsk lov. Selskapet har ingen vesentlige avtaler med foretak hvor et styremedlem har betydelig interesse. Eierandeler i Ferd AS eid av styremedlemmer fremkommer av note 22. Informasjon om honorar til styremedlemmer og ledende ansatte fremkommer av note 6.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern