NOTE 25
PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
   
       
Bokført gjeld som er sikret ved pant
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Lånefasiliteter
 
1 418 637
3 218 120
Faktoring
 
19 872
63 638
Sum
 
1 438 509
32 817 586
       
Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter.
       
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Investeringseiendom
 
1 611 814
953 349
Andre varige driftsmidler
 
142 886
 
Varelager
 
213 678
 
Fordringer
 
377 867
696 375
Sum
 
2 346 245
1 649 724
       
Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler
 
2 346 245
1 649 724
Utstedte garantier
 
 
92 005
       
       
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Kommitert kapital til fondsinvesteringer
 
993 986
1 402 557
Forpliktelse til å yte lån
 
3 283
18 000
Garantiansvar uten sikkerhet
 
665 210
2 005
Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør
 
152 408
 
Andre forpliktelser *
 
82 044
575 050
Sum
 
1 896 931
1 997 611
       
*)Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg.
 
 
Ferd AS er saksøkt av Amorin i sammenheng med Ferd sitt tidligere engasjement i TiMar (Portugal). I 2013 inngikk Ferd et forlik for et mindre beløp.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern