NOTE 11
FINANSIELLE INSTRUMENTER
                   
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av selskapets finansielle instrumenter samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
 
                   
         
Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
     
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
SUM
Virkelig
verdi
   
                   
Anleggsmidler
                 
Investeringer i datterselskaper
       
8 610 741
   
8 610 741
8 610 741
Lån til foretak i samme konsern
         
675 967
 
675 967
675 967
Anleggsaksjer og andeler i andre selskaper
       
51 599
   
51 599
51 599
Andre langsiktige fordringer
         
67 040
 
67 040
67 040
Sum 2012
       
8 662 340
743 007
 
9 405 347
9 405 347
Sum 2011
       
6 538 248
629 637
 
7 167 885
7 167 885
                   
Omløpsmidler
                 
Kortsiktige fordringer mot selskap i samme konsern
         
64 648
 
64 648
64 648
Andre kortsiktige fordringer
         
131 351
 
131 351
131 351
Noterte aksjer og andeler
       
3 476 584
   
3 476 584
3 476 584
Unoterte aksjer og andeler
       
5 574 122
   
5 574 122
5 574 122
Hedgefond
       
3 062 694
   
3 062 694
3 062 694
Renteinvesteringer
       
155 088
   
155 088
155 088
Bankinnskudd
         
911 028
 
911 028
911 028
Sum 2012
       
12 268 488
1 107 027
 
13 375 515
13 375 515
Sum 2011
       
11 427 992
1 366 109
 
12 794 101
12 794 101
                   
Langsiktig gjeld
                 
Langsiktig rentebærende gjeld
           
2 493 514
2 493 514
2 493 514
Sum 2012
           
2 493 514
2 493 514
2 493 514
Sum 2011
           
3 323 266
3 323 266
3 323 266
                   
Kortsiktig gjeld
                 
Leverandørgjeld
           
5 378
5 378
5 378
Offentlige avgifter
           
9 752
9 752
9 752
Gjeld til selskap i samme konsern
           
272 498
272 498
272 498
Annen kortsiktig gjeld
           
11 508
11 508
11 508
Sum 2012
           
299 136
299 136
299 136
Sum 2011
           
222 640
222 640
222 640
                   
                   
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
                   
Ferd inndeler finansielle instrumenter målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
                   
Nivå 1: Verdsettelse basert på kvoterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer eid av Ferd Invest blir vurdert som nivå 1 investeringer.
                   
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Enkelte fond i Ferds hedgefond-portefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, aksjefond, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
                   
Nivå 3: Alle Ferds øvrige verdipapirer vurderes på nivå 3. Verdsettelsen gjøres basert på verdsettelsesmodeller der deler av den benyttede informasjonen ikke kan observeres i markedet. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes på nivå 3. Aksjer med liten eller ingen omsetning, hvor det kreves en intern verdsettelse for å fastsette virkelig verdi vurderes på nivå 3. For Ferd gjelder dette alle ventureinvesteringer, private equity investeringer og fondsinvesteringer der rapportert NAV må justeres. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
                   
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle eiendeler målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
                   
Beløp i NOK 1 000
         
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2012
                   
Investeringer i datterselskaper
             
8 610 741
8 610 741
Anleggsaksjer og andeler i andre selskaper
             
51 599
51 599
Noterte aksjer og andeler
         
3 476 584
   
3 476 584
Unoterte aksjer og andeler
           
6 448
5 567 674
5 574 122
Hedgefond
           
1 600 948
1 461 746
3 062 694
Renteinvesteringer
           
155 088
 
155 088
Sum 2012
         
3 476 584
1 762 484
15 691 760
20 930 828
                   
Beløp i NOK 1 000
         
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2011
                   
Investeringer i datterselskaper
             
6 483 565
6 483 565
Aksjer og andeler i andre selskaper
             
54 683
54 683
Noterte aksjer og andeler
         
2 895 122
 
 
2 895 122
Unoterte aksjer og andeler
         
9 042
 
4 548 984
4 558 026
Hedgefond
         
 
1 371 510
1 477 781
2 849 291
Renteinvesteringer
         
 
1 125 553
 
1 125 553
Sum 2011
         
2 904 164
2 497 063
12 565 013
17 966 239
                   
                   
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
Beløp i NOK 1 000
     
IB 01.01.12
Kjøp
Salg
Bevegelser ut av nivå 3
Resultatført
i 2012
UB 31.12.12
                   
Investeringer i datterselskaper
     
6 483 565
469 949
- 5 100
 
1 662 327
8 610 741
Anleggsaksjer og andeler i andre selskaper
     
54 683
     
- 3 084
51 599
Aksjer og andeler
     
4 548 984
186 454
- 390 765
- 6 448
1 229 449
5 567 674
Hedgefond
     
1 477 781
690 982
- 490 577
- 375 735
159 295
1 461 746
                   
Sum
     
12 565 013
1 347 385
- 886 442
- 382 183
3 047 987
15 691 760
                   
Beløp i NOK 1 000
     
IB 01.01.11
Kjøp
Salg
Bevegelser ut av nivå 3
Resultatført
i 2011
UB 31.12.11
                   
Investeringer i datterselskaper
     
5 945 178
781 410
   
- 243 023
6 483 565
Anleggsaksjer og andeler i andre selskaper
     
38 598
16 085
   
 
54 683
Noterte aksjer og andeler
     
6 976
 
 
 
- 6 976
 
Aksjer og andeler
     
4 928 026
215 635
- 856 169
- 6 976
268 468
4 548 984
Hedgefond
     
683 823
1 521 043
- 689 884
 
- 37 201
1 477 781
                   
Sum
     
11 602 601
2 534 173
-1 546 053
- 6 976
- 18 732
12 565 013
                   
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt verdsettes basert på en inntjeningsmultippel. Det gjøres deretter fradrag for en likviditetsrabatt og et tillegg for en kontrollpremie. Korrigeringene gjøres direkte på multippelen. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld.
                   
Enkelte datterselskaper verdsettes på samme måte som unoterte aksjer, jfr ovenfor. Verdien av øvrige datterselskaper er fastsatt ved ta utgangspunkt i selskapenes bokførte egenkapital og justere for ikke-innregnede verdiendringer. Underliggende investeringer verdsettes etter samme prinsipper som i Ferd AS, mens investeringseiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer.
                   
En vesentlig andel av ventureinvesteringene er selskaper uten positiv kontantstrøm. Dette medfører at det knytter seg større grad av usikkerheter ved verdsettelsene av disse selskapene. Verdsettelsene baseres på internasjonale retningslinjer for verdsettelse (EVCA guidelines), dvs laveste av kost og virkelig verdi med mindre det har skjedd en transaksjon til en høyere verdi.
                   
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene. Hedgefondene i SI-porteføljen justeres for estimert rabatt på fondsandelen basert på megleranslag.
 
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern