NOTE 8
SKATTER
           
               
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Skattekostnad består av
             
Betalbar inntektsskatt
         
1 931
 
Endring i utsatt skatt
         
- 38 366
- 96 063
Skatt relatert til tidligere år
         
3 122
1 348
Skatteeffekt av netto avgitt konsernbidrag
         
69 113
87 833
Skattekostnad
         
35 800
- 6 882
               
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Resultat før skattekostnad
         
3 664 764
- 386 971
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (28%)
         
1 026 134
- 108 352
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
         
- 34 861
- 136 007
Verdiendringer, verdipapirer
         
- 959 693
228 144
Justering av skatt tidligere perioder
         
3 122
1 348
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
         
1 098
7 986
Skattekostnad
         
35 800
- 6 882
Effektiv skattesats
         
1,0 %
1,8 %
           
 
 
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Fordringer
         
- 3 310
- 5 768
Aksjer og andeler
         
1 285
35 541
Varige driftsmidler
         
6 874
8 536
Avsetninger
         
- 5 662
 
Netto pensjoner
         
- 19 508
- 21 406
Balanseført verdi 31.12, utsatt skattefordel (-) / skatteforpliktelse
         
- 20 320
16 903
               
Endring i netto balanseført utsatt skatt
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Balanseført verdi 1.1.
         
16 903
117 333
Resultatført i perioden
         
- 38 366
- 96 063
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
         
1 143
- 4 367
Balanseført verdi 31.12
         
- 20 320
16 903
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern