NOTE 15
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
           
               
FERDS PENSJONSORDNINGER
Ferd har etablert pensjonsordninger i samsvar med norske lovkrav. De ansatte deltar i ytelsesbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
               
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Ferds netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap innregnes i totalresultatet.
               
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordninger som blant annet omfatter førtidspensjon for konsernledelsen. Ferd har inntil 2012 hatt en ytelsesordning for ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G også, men denne ordningen er ved årsslutt 2012 erstattet med en innskuddsordning. Planendringen er resultatført.
               
Økonomiske forutsetninger per 31. desember
           
2012
2011
Diskonteringsrente
         
2,20%
2,60%
Forventet avkastning på pensjonsmidler
         
3,60%
4,10%
Forventet lønnsvekst
         
3,25%
3,50%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
         
1,30%
1,30%
Forventet regulering av G
         
3,00%
3,25%
               
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
             
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
         
27 976
46 177
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
         
102 614
91 271
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
         
130 590
137 448
Virkelig verdi av pensjonsmidler
         
60 920
61 000
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i balansen
         
69 670
76 448
               
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
         
137 448
119 323
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
         
13 715
3 500
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
         
2 819
4 423
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
         
- 9 017
15 597
Planendringer
         
- 9 826
 
Utbetalte ytelser
         
- 4 549
- 5 395
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
130 590
137 448
               
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
         
61 000
56 277
Forventet avkastning på pensjonsmidler
         
2 548
2 697
Estimatavvik på pensjonsmidlene
         
- 4 936
 
Bidrag fra arbeidsgiver
         
6 455
5 366
Administrasjonskostnader
         
- 508
 
Utbetalte ytelser
         
- 3 639
- 3 340
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
         
60 920
61 000
               
Pensjonsmidler innbefatter følgende
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Forvaltet i forsikringsselskaper
         
60 920
61 000
Sum pensjonsmidler
         
60 920
61 000
               
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000
         
2012
2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
         
13 715
9 890
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
         
2 818
4 423
Planendringer
         
- 9 826
 
Administrasjonskostnader
         
508
 
Forventet avkastning på pensjonsmidler
         
- 2 548
- 2 697
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet
         
4 667
11 616
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern