NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
             
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
             
Beløp i NOK 1 000
       
2012
2011
Fordringer
           
Langsiktige utlån til foretak i samme konsern
       
675 967
628 926
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
       
64 648
82 543
Sum fordringer
       
740 615
711 469
             
Gjeld
           
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
       
272 498
194 728
Sum gjeld
       
272 498
194 728
             
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 2%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
             
Beløp i NOK 1 000
       
2012
2011
Tjenester fakturert til konsernselskaper
           
Stabstjenester
       
8 640
4 428
Eiendomsforvaltning
       
10 820
9 596
Sum inntekter
       
19 460
14 024
             
Renteinntekter på konserninterne lån
           
Renteinntekt
       
53 839
51 604
Sum renteinntekt
       
53 839
51 604
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern