NOTE 12
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
                   
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er i Ferd sitt konsernregnskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden.
For spesifikasjon av selskaper og eierandel henvises det til oppstilling av investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i note 20.
                   
2012
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Elopak South Africa Ltd
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-
byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49%
50%
49%
50%
26%
22%
   
                   
Anskaffelseskost 1.1
54 100
25 692
153 093
106 768
133 253
44 000
111 910
628 815
Andel av resultat 1.1
62 782
55 316
83 685
2 332
37 020
4 721
- 3 106
242 750
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
- 2 200
 
 
 
 
- 1 085
- 15 885
Overføring fra selskapet
- 15 308
- 26 029
- 61 827
 
- 13 342
 
- 5 865
- 122 371
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 21 143
- 11 918
- 28 348
 
- 3 053
- 293
- 11 551
- 76 306
                   
Balanseført verdi 01.01
 
67 831
40 861
146 603
109 100
153 877
48 428
90 303
657 004
                   
Tilgang i løpet av året
           
35 664
14 464
50 128
Avgang i løpet av året
   
- 41 373
   
- 21 251
- 28 523
- 25 300
- 116 447
Andel av årets resultat *)
 
13 960
5 599
17 215
6 641
17 074
6 331
- 2 615
64 204
Overføringer fra selskapet
 
- 14 571
 
- 23 136
     
 
- 37 707
Føringer direkte mot egenkapitalen
             
 
 
Omregningsdifferanser/elimineringer
 
- 8 873
- 5 087
- 1 058
     
- 2 843
- 17 861
                   
Balanseført verdi 31.12
 
58 347
 
139 624
115 741
149 700
61 900
74 009
599 321
                   
*) Gevinst ved salg av Elopak South Africa Ltd utgjør 22 806.
                   
2011
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Elopak South Africa Ltd
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-
byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
Eier- og stemmeandel
49%
50%
49%
50%
26%
22%
   
                   
Anskaffelseskost 1.1
54 100
25 692
153 093
106 768
122 284
 
122 277
584 214
Andel av resultat 1.1
88 667
45 921
57 653
 
23 918
 
- 11 011
205 148
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
- 2 200
 
 
 
 
- 1 085
- 15 885
Overføring fra selskapet
- 15 308
- 9 697
   
- 13 342
 
- 5 865
- 44 212
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 21 616
- 2 501
- 8 684
 
 
 
- 11 178
- 43 979
                   
Balanseført verdi 01.01
 
93 243
57 215
202 062
106 768
132 860
 
93 138
685 286
                   
Tilgang i løpet av året
 
 
 
 
 
10 969
44 000
67 807
122 775
Avgang i løpet av året
             
- 45 271
- 45 271
Salg i løpet av året
 
 
 
 
 
 
 
- 27 803
- 27 803
Andel av årets resultat
 
- 25 885
9 395
26 032
2 332
13 102
4 721
2 540
32 237
Nedskrivning av goodwill
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overføringer fra selskapet
   
- 16 332
- 61 827
 
   
 
- 78 159
Føringer direkte mot egenkapitalen
             
 
 
Omregningsdifferanser/elimineringer
 
473
- 9 417
- 19 664
 
- 3 053
- 293
- 108
- 32 062
                   
Balanseført verdi 31.12
 
67 831
40 861
146 603
109 100
153 877
48 428
90 303
657 004
                   
Selskap behandlet etter egenkapitalmetoden- 100 prosent-basis
                   
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til Ferds største investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter på 100 prosent basis. Oppgitte tall representerer regnskapsåret 2012. Tallene er ikke revidert.
                   
Beløp i NOK 1 000
 
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Elopak South Africa Ltd
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-
byen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
   
Driftsinntekt
 
215 520
40 765
230 347
475 665
30 084
127 037
   
Driftsresultat
 
19 262
7 828
28 130
40 910
21 684
74 494
   
Resultat etter skatt og minoritet
 
13 960
5 599
17 215
20 589
26 957
78 810
   
Sum eiendeler
 
158 368
 
160 727
779 634
582 150
663 970
   
Sum gjeld
 
109 943
 
47 368
549 007
563
28 573
   
                   
Eierandel, transaksjoner og mellomværende med selskap behandlet etter egenkapitalmetoden
     
Eierandel/ Stemmeandel
Salg fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet til Ferd
Ferds kortsiktige fordringer / (gjeld) netto mot tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Ferds garantier for tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Beløp i NOK 1 000
   
2012
2012
2011
2012
2011
2012
2011
                   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
49,0 %
 
 
26 992
77 734
105 642
62 857
Boreal GmbH
20,0 %
 
 
 
 
 
 
Elocap Ltd.
50,0 %
94 249
126
- 8 419
- 11 815
   
Elopak South Africa Ltd
50,0 %
 
 
 
22 156
 
 
Frogn Næringspark AS
50,0 %
           
Harbert European Real Estate Fund II
25,9 %
 
 
 
 
 
 
Harbert European Real Estate Fund III
22,2 %
 
 
 
 
 
 
Hunstad Sør Tomteselskap AS
31,6 %
 
 
 
 
 
 
Impresora Del Yaque
51,0 %
 
10 424
23 488
1 243
   
Kråkeland Hytteservice AS
33,5 %
 
 
 
 
 
 
Lala Elopak S.A. de C.V.
49,0 %
20 182
825
2 659
2 224
 
 
Lofoten Tomteselskap AS
35,0 %
 
 
 
 
 
 
Madla Byutvikling AS
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Nordic Material Purchase AB
50,0 %
 
 
 
 
 
 
Original AS
20,0 %
 
 
 
 
 
 
Solheim Byutviklingselskap AS
33,1 %
 
 
 
 
 
 
Tastarustå Byutvikling AS
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Tiedemannsbyen DA
50,0 %
 
 
 
 
 
 
Sum
     
114 431
11 375
44 720
91 542
105 642
62 857
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern