NOTE 6
LØNNSKOSTNADER
             
                 
Beløp i NOK 1 000
   
2012
2011
       
Lønn
   
1 797 351
1 456 274
       
Sosiale avgifter
   
230 146
207 117
       
Pensjonskostnader (se note 17)
   
81 520
52 502
       
Andre ytelser
   
56 217
88 491
       
Sum
   
2 165 234
1 804 384
       
                 
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
3 570
3 486
       
                 
Lønn og honorarer til konsernledelsen
               
 
2012
2011
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Lønn
Bonus
Natural-ytelser
Pensjon
Konsernsjef, Johan H. Andresen
(fra 1.1.2012 til 30.09.12)
991
 
140
 
1 312
 
149
 
Konsernsjef, John Giverholt
(fra 1.10.2012 til 31.12.12)
825
 
51
228
       
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
(fra 1.1.2012 til 30.09.12)
5 917
907
546
2 132
7 122
6 656
490
2 268
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
(fra 1.10.2012 til 31.12.12)
1 125
 
82
682
       
Sum
8 858
907
819
3 042
8 434
6 656
639
2 268
                 
Ferds konsernledelse er i løpet av 2012 betydelig endret. Først fratrådte Dag Opedal konsernledelsen våren 2012. Med virkning fra 1. oktober ble Ferd omorganisert, og Johan H. Andresen og Arthur Sletteberg fratrådte fra konsernledelsen.Tom Erik Myrland ble investeringsdirektør og Erik Rosness ble finansdirektør. Tidligere finansdirektør John Giverholt ble ny konsernsjef. Ovenstående honorarer representerer utbetalinger frem til 1. oktober for den forrige konsernledelsen og etter 1. oktober til ny konsernledelse.
                 
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til en årslønn. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
 
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger og oppebærer med det rett til en ytelsespensjon. Konsernsjefen har dessuten en tilleggsordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
                 
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
                 
Ferd AS har en fordring på konsernsjefen på kr 600 000 som renteberegnes etter markedsmessige vilkår. Ferd AS har tilfredsstillende pantesikkerhet for dette lånet. Lånet har ingen definert avdragsplan.
 
                 
Honorarer til styret
               
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern