NOTE 7
IMMATERIELLE EIENDELER
             
             
Beløp i NOK 1 000
       
2012
2011
Goodwill (se note 8)
       
1 013 715
1 044 102
Andre immaterielle eiendeler
       
717 633
707 347
Balanseført verdi 31.12.
     
 
1 731 348
1 751 449
             
2012
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 01.01.
295 468
136 376
225 659
74 578
409 609
1 141 691
Tilgang
19 272
37 462
123
40 152
20 940
117 949
Avgang
- 1 836
 
 
 
 
- 1 836
Omregningsdifferanse
- 4 116
 
- 12 085
- 4 478
 
- 20 679
Anskaffelseskost 31.12.
308 788
173 838
213 697
110 252
430 550
1 237 125
             
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger 01.01.
231 853
2 680
169 730
8 832
21 250
434 345
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
         
 
Årets avskrivninger
38 886
4 020
28 270
- 6 598
46 639
111 217
Avgang
- 1 836
 
 
 
 
- 1 836
Omregningsdifferanser
- 14 850
 
- 9 384
   
- 24 234
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
251 077
6 700
188 616
2 234
67 889
516 516
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 976
       
2 976
           
 
Balanseført verdi 31.12.
54 735
167 138
25 081
108 018
362 661
717 633
             
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til
3-10 år
10 år
10-15 år
 
   
ubegrenset
       
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
2011
           
Beløp i NOK 1 000
Software
Varemerker
Patenter og rettigheter
Aktiverte utviklings-kostnader
Kunde-relasjoner
Sum
             
Anskaffelseskost 01.01.
265 214
55 976
226 276
43 490
 
590 957
Tilgang
30 237
80 400
 
31 396
409 609
551 642
Avgang
- 62
 
 
 
 
- 62
Omregningsdifferanse
79
 
- 617
- 308
 
- 846
Anskaffelseskost 31.12.
295 468
136 376
225 659
74 578
409 609
1 141 691
             
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger 01.01.
227 608
 
164 043
8 832
 
400 483
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
 
 
 
 
 
 
Årets avskrivninger
7 052
2 680
6 048
 
21 250
37 030
Reversering nedskrivninger
- 2 976
 
 
 
 
- 2 976
Omregningsdifferanser
169
 
- 361
 
 
- 192
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
228 877
2 680
169 730
8 832
21 250
434 344
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 976
       
 
           
 
Balanseført verdi 31.12.
63 615
133 696
55 930
65 746
388 360
707 347
Økonomisk levetid
3-5 år
> 20 år til
3-10 år
10 år
10-15 år
 
   
ubegrenset
       
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
             
Forskning og utvikling
           
Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2012 utgjorde 118 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2011 var 114 millioner kroner.
 
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern