NOTE 29
OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER
 
         
Konsernet som utleier, operasjonell leasing
       
         
Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon
 
         
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler
 
2012
2011
 
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
 
90 229
 
 
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som inntekt
   
66 600
 
Sum
 
90 229
66 600
 
         
På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier:
 
2012
2011
 
Totalt forfall neste år
 
70 128
61 839
 
Totalt forfall 2-5 år
 
175 879
121 333
 
Totalt forfall etter 5 år
 
28 075
26 276
 
Sum
 
274 082
209 448
 
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
       
         
Konsernet som utleier, finansiell leasing
       
         
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler
 
2012
2011
 
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
       
Finansinntekter innregnet fra avtaler om finansiell leasing
 
1 476
384
 
Totale inntekter fra finansiell lease
 
1 476
384
 
         
Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie:
 
2012
2011
 
Brutto fordringer fra leieavtaler
 
17 714
8 331
 
Ikke-opptjent finansinntekt
 
- 2 969
- 1 145
 
Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi)
 
14 745
7 186
 
         
Konsernet som leietaker, operasjonell leasing
       
         
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler
 
2012
2011
 
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
184 846
98 676
 
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad
 
47 979
58 657
 
Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner
 
- 899
   
Totale leiekostnader
 
231 926
157 333
 
         
Forfaller til betaling
 
2012
2011
 
Totale kostnader neste år
 
238 682
162 697
 
Totale kostnader 2-5 år
 
736 636
508 175
 
Totale kostnader etter 5 år
 
478 246
340 168
 
Total
 
1 453 564
1 011 039
 
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
       
         
Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt
 
2012
2011
 
Bygninger og tomter
 
751 031
916 448
 
Maskiner og anlegg
 
16 839
 
 
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
685 694
94 591
 
Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie
 
1 453 564
1 011 039
 
         
Konsernet som leietaker - finansiell leasing
       
         
Spesifikasjon av årets leiekostnader
 
2012
2011
 
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
 
7 263
 
 
Totale leiekostnader
 
7 263
 
 
         
Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter:
 
Minsteleie
Beregnet rente
Nåverdi
Samlede forfall i løpet av ett år
 
9 399
7 504
1 895
Samlede forfall i år 2-5
 
7 876
7 580
296
Samlede forfall etter 5 år
   
 
 
Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie
 
17 275
15 084
2 191
         
Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse.
 
2012
2011
 
Bygninger og tomter
       
Maskiner og anlegg
 
3 362
   
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
 
19 470
1 497
 
Total balanseført verdi av leasede eiendeler
 
22 832
1 497
 
Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 9).
       
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern