NOTE 17
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
                 
KONSERNETS PENSJONSORDNINGER
Konsernets selskaper har etablert pensjonsordninger i samsvar med lokale lover. Ansatte i konsernets selskaper i Norge deltar i ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
                 
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Konsernets netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarmessige gevinster og tap, samt gevinster og tap som følge av avkortning eller avslutning av pensjonsordninger innregnes umiddelbart i totalresultatet.
                 
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordning som blant annet omfatter ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G og AFP.
                 
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Ved innskuddsbaserte pensjonsordninger begrenser konsernets forpliktelser seg til å innbetale spesifikke innskudd. Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
                 
Andre langsiktige ytelser som følge av tjeneste
Ferd har i tillegg til pensjonsordningene beskrevet over forpliktelser knyttet til fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte i USA.
                 
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Ferd har ytelsesordninger i flere land med varierende økonomiske forhold som vil påvirke forutsetningene som legges til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelser. Fastsettelsen av parametre er tilpasset forhold i det enkelte land. Diskonteringsrenten fastsettes som et veid gjennomsnitt av avkastningen på balansedagen på minst AA-ratede selskapsobligasjoner, eller statsobligasjoner i de tilfeller hvor det ikke er noe marked for AA-ratede selskapsobligasjoner. Det er benyttet statsobligasjonsrenten for norske ordninger. I den grad obligasjonen ikke har samme forfallstid som forpliktelsen, justeres diskonteringsrenten. Veid gjennomsnittlig diskonteringsrente per 31. desember 2012 var 2,3 prosent. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. Fremtidig dødelighet er basert på statistikk og dødelighetstabeller. Veid gjennomsnittlig langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidler er 3,8 prosent. Den forventede langsiktige avkastningen er basert på den totale porteføljen; ikke på avkastningen på enkelte kategorier av pensjonsmidler. Avkastningen er utelukkende basert på historisk avkastning uten noen justering.
                 
Økonomiske forutsetninger i norske selskaper per 31. desember
               
             
2012
2011
Diskonteringsrente
           
2,20%
2,60%
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
3,60%
4,10%
Forventet lønnsvekst
           
0-3,25%
3,50%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
           
1,75%
1,30%
Forventet regulering av G
           
3,00%
3,25%
                 
Intervall for øknomiske forutsetninger i utenlandske selskaper per 31. desember
               
             
2012
2011
Diskonteringsrente
           
2.00-4.15
2.50-4.70
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
2.75-7.00
2.75-7.00
Forventet lønnsvekst
           
0.00-1.00
0.00-4.00
Fremtidig forventet pensjonsregulering
           
0.00-0.55
0.00-1.75
PENSJONSFORPLIKTELSER
 
               
Avstemming av netto pensjonsforpliktelse mot balanse
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
- 211 528
- 254 890
Pensjonsfordringer for ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
9 505
15 457
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
           
- 202 023
- 239 433
                 
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
               
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 69 469
- 91 456
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 469 621
- 590 197
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 539 091
- 681 653
Virkelig verdi av pensjonsmidler
           
337 068
442 220
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
           
- 202 023
- 239 433
                 
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
           
681 653
713 725
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
           
24 635
29 670
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
           
20 487
38 503
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
           
12 768
60 220
Oppgjør pensjonsordinger
           
- 17 936
- 209 839
Avkorting av pensjonsordninger
           
115
- 16 809
Planendringer
           
- 32 370
 
Endring i pensjonsforpliktelsen ved kjøp/salg av datterselskap
             
81 818
Utbetalte ytelser
           
- 128 361
- 24 528
Arbeidsgiveravgift
           
113
 
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
           
- 22 015
8 893
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
           
539 091
681 653
                 
                 
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
           
442 221
515 175
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
14 725
28 569
Estimatavvik på pensjonsmidlene
           
- 14 791
- 21 405
Bidrag fra arbeidsgiver
           
22 212
44 506
Administrasjonskostnader
           
- 645
- 1 814
Tilskudd fra ansatte
           
2 838
1 982
Økning i pensjonsmidler ved kjøp av datterselskaper
             
79 421
Oppgjør
             
- 178 949
Utbetalte ytelser
           
- 114 239
- 47 153
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
           
- 15 253
21 890
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
           
337 068
442 221
                 
Pensjonsmidler innbefatter følgende
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Egenkapitalinstrumenter
           
54 630
114 206
Gjeldsinstrumenter
           
92 103
103 116
Forvaltet i forsikringsselskaper
           
138 418
63 433
Eiendomsinvesteringer
           
271
593
Bankinnskudd
           
343
445
Andre eiendeler
           
51 303
160 428
Sum pensjonsmidler
           
337 068
442 221
                 
Estimatavvik innregnet i totalresultat
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
           
12 768
60 220
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
           
14 791
21 405
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
           
27 559
81 625
                 
PENSJONSKOSTNADER
               
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
- 2 582
5 950
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
           
85 028
44 666
Førtidspensjonsordninger og øvrige ordninger
           
- 927
1 887
Sum pensjonskostnader inkludert i årets lønnskostnad
           
81 520
52 502
                 
PENSJONSKOSTNADER YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
           
24 635
29 670
Tilskudd fra ansatte
           
- 2 838
 
Avkorting av pensjonsordninger og planendringer
           
- 32 255
- 36 654
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
           
20 487
38 503
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
- 14 725
- 28 570
Arbeidsgiveravgift
           
113
 
Administrasjonskostnader
           
1 999
3 000
Sum pensjonskostnader innregnet i konsernets resultatregnskap
           
- 2 582
5 950
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern