NOTE 26
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
             
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 21.
             
Valutarisiko
           
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
             
Utestående valutaterminforretninger
           
     
Valuta
Norske kroner
Beløp i NOK 1 000
 
Valuta
Kjøp
Salg
Kjøp
Salg
   
CAD
5 818
- 19 829
32 601
- 111 118
   
CHF
3 579
- 604
21 822
- 3 681
   
EUR
43 155
- 111 091
317 620
- 817 632
   
JPY
3 053 200
- 944 710
197 535
- 61 120
   
NOK
336 339
- 84 533
336 339
- 84 533
   
RUB
 
- 224 950
 
- 41 191
   
SEK
134 497
- 70 172
115 238
- 60 124
   
CZK
10 080
 
2 956
 
   
GBP
 
- 3 661
 
- 33 039
   
DKK
 
- 16 971
 
- 16 744
   
ILS
5 454
 
8 153
 
   
USD
42 695
- 9 683
238 059
- 53 991
Sum
       
1 270 323
-1 283 173
             
Renterisiko
           
Ferds renterisiko oppstår som følge av innlån og håndteres av konsernets internbank i overensstemmelse med egne retningslinjer. Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
             
Utestående renteswapper
           
Beløp i NOK 1 000
 
Valuta
Beløp
Mottar
Betaler
Gjenstående løpetid
   
DKK
100 000
6M CIBOR
Fast 2,97% - 4,15%
2,7 - 4,5 år
   
EUR
65 000
3M-6M EURIBOR
Fast 1,25 - 2,88%
1,5 - 5,0 år
   
GBP
10 000
6M LIBOR
Fast 2,46% - 3,12%
0,5 - 4,2 år
   
NOK
200 000
1M-6M NIBOR
Fast 4,91% - 5,72%
1,6 - 3,0 år
   
RUB
160 000
3M MOSPRIME
 
1,0 år
   
SEK
50 000
3M STIBOR
 
4,0 år
Tabellen inkluderer derivater for sikring
           
             
Kredittrisiko
           
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for
konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.
 
 
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern