NOTE 20
FINANSIELLE INSTRUMENTER
                 
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av konsernets finansielle instrumenter samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om konsernets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
                 
         
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
     
Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
SUM
Virkelig
verdi
                 
Anleggsmidler
               
Andre finansielle anleggsmidler
     
51 599
233 660
 
285 259
285 259
Sum 2012
     
51 599
233 660
 
285 259
285 259
Sum 2011
     
158 917
256 300
 
415 217
415 217
                 
Omløpsmidler
               
Kortsiktige fordringer
   
 
 
1 627 010
 
1 627 010
1 627 010
Noterte aksjer og andeler
   
 
3 476 584
 
 
3 476 584
3 476 584
Aksjer og andeler
     
8 699 217
 
 
8 699 217
8 699 217
Hedgefond
     
3 078 721
 
 
3 078 721
3 078 721
Renteinvesteringer
     
133 664
 
 
133 664
133 664
Bankinnskudd
       
1 683 997
 
1 683 997
1 683 997
Sum 2012
     
15 388 186
3 311 007
 
18 699 193
18 699 193
Sum 2011
     
13 476 441
3 164 030
 
16 640 471
16 640 471
                 
Langsiktig gjeld
               
Langsiktig rentebærende gjeld
   
 
 
 
5 283 103
5 283 103
5 283 103
Annen langsiktig gjeld
   
 
 
 
350 309
350 309
350 309
Sum 2012
   
 
 
 
5 633 412
5 633 412
5 633 412
Sum 2011
   
 
 
 
5 909 002
5 909 002
5 909 002
                 
Kortsiktig gjeld
               
Kortsiktig rentebærende gjeld
   
 
 
 
362 440
362 440
362 440
Annen kortsiktig gjeld
   
 
 
 
1 855 693
1 855 693
1 855 693
Sum 2012
   
 
 
 
2 218 133
2 218 133
2 218 133
Sum 2011
   
 
 
 
2 923 114
2 923 114
2 923 114
                 
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
                 
Ferd inndeler finansielle instrumenter målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
                 
Nivå 1: Verdsettelse basert på kvoterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer eid av Ferd Invest blir vurdert som nivå 1 investeringer.
                 
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Enkelte fond i Ferds hedgefond-portefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, aksjefond, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
                 
Nivå 3: Alle Ferds øvrige verdipapirer vurderes på nivå 3. Verdsettelsen gjøres basert verdsettelsesmodeller der deler av den benyttede informasjonen ikke kan observeres i markedet. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes på nivå 3. Aksjer med liten eller ingen omsetning, hvor det kreves en intern verdsettelse for å fastsette virkelig verdi vurderes på nivå 3. For Ferd gjelder dette alle ventureinvesteringer, private equity investeringer og fondsinvesteringer der rapportert NAV må justeres. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
                 
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle instrumenter målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2012
                 
Eiendeler
               
Andre finansielle anleggsmidler
           
51 599
51 599
Noterte aksjer og andeler
       
3 476 584
   
3 476 584
Aksjer og andeler
         
6 448
8 692 769
8 699 217
Hedgefond
         
1 600 948
1 477 773
3 078 721
Renteinvesteringer
         
133 664
 
133 664
Sum 2012
       
3 476 584
1 741 060
10 222 141
15 439 785
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2011
                 
Eiendeler
               
Andre finansielle anleggsmidler
           
158 917
158 917
Noterte aksjer og andeler
       
2 895 122
 
 
2 895 122
Aksjer og andeler
       
9 042
 
6 658 405
6 667 447
Hedgefond
       
 
1 310 539
1 477 781
2 788 320
Renteinvesteringer
       
 
1 125 553
 
1 125 553
Sum 2011
       
2 904 164
2 436 092
8 295 103
13 635 358
                 
Spesifikasjon av eiendeler i nivå 3
       
Beløp i NOK 1 000
   
IB 01.01.12
Kjøp
Salg
Bevegelser ut av nivå 3
Resultatført
i 2012
UB 31.12.12
                 
Andre finansielle anleggsmidler
   
158 917
 
- 63 578
 
- 43 740
51 599
Aksjer og andeler
   
6 658 405
186 454
- 347 180
- 120 380
2 315 470
8 692 769
Hedgefond
   
1 477 781
690 982
- 490 577
- 359 707
159 295
1 477 773
Sum
   
8 295 103
877 436
- 901 335
- 480 087
2 431 025
10 222 142
                 
Beløp i NOK 1 000
   
IB 01.01.11
Kjøp
Salg
Bevegelser ut av nivå 3
Resultatført
i 2011
UB 31.12.11
                 
Andre finansielle anleggsmidler
   
91 921
66 996
     
158 917
Noterte aksjer og andeler
   
6 976
 
 
- 6 976
 
 
Aksjer og andeler
   
7 449 579
215 636
- 856 169
- 331 072
180 431
6 658 405
Hedgefond
   
584 142
1 521 043
- 689 884
 
62 479
1 477 781
Sum
   
8 132 619
1 803 675
-1 546 052
- 338 048
242 910
8 295 103
                 
Bevegelse ut av nivå 3 skyldes blant annet opptrinnskjøp av Telecomputing i 2011.
                 
Verdsettelse av eiendeler klassifisert i nivå 3
                 
Finansielle eiendeler i nivå 3 gjelder industrielle investeringer forvaltet internt, ventureinvesteringer, private equity fond, samt hedgefond. Under følger en oversikt over verdien på balansedagen.
                 
Beløp i NOK 1 000
           
2012
2011
                 
Industrielle investeringer og ventureinvesteringer
4 191 993
2 915 310
Eksterne private equity fond
4 552 375
3 902 012
Hedgefond
1 477 773
1 477 781
                 
Sum
10 222 142
8 295 103
                 
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt verdsettes basert på en inntjeningsmultippel. Det gjøres deretter fradrag for en likviditetsrabatt og et tillegg for en kontrollpremie. Korrigeringene gjøres direkte på multippelen. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld.
                 
En vesentlig andel av ventureinvesteringene er selskaper uten positiv kontantstrøm. Dette medfører at det knytter seg større grad av usikkerheter ved verdsettelsene av disse selskapene. Verdsettelsene baseres på internasjonale retningslinjer for verdsettelse (EVCA guidelines), dvs laveste av kost og virkelig verdi med mindre det har skjedd en transaksjon til en høyere verdi.
                 
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene. Hedgefondene i SI-porteføljen justeres for estimert rabatt på fondsandelen basert på megleranslag.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern