NOTE 8
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
           
                           
I samsvar med IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, har netto eiendeler for oppkjøpte selskaper blitt vurdert til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Den resterende del av vederlaget etter at kjøpesummen har blitt allokert til identifiserbare eiendeler og gjeld, er behandlet som goodwill. Tabellene under viser verdien og bevegelsene i de ulike goodwillpostene i konsernet:
           
                           
2012
                         
Beløp i NOK 1000
   
Norrwin AB (Lundhags)
Alf Valde
Elopak Europa
Seco Invest (TeleComputing)
Sum
           
Anskaffelseskost 01.01.
       
470 719
621 776
1 092 495
           
Tilgang
   
1 385
16 053
 
 
17 438
           
Avgang
       
 
- 27 807
- 27 807
           
Valutaomregningsdifferanser
       
- 22 148
 
- 22 148
           
Anskaffelseskost 31.12.
   
1 385
16 053
448 571
593 969
1 059 978
           
                           
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.
     
48 393
 
48 393
           
Nedskrivninger
     
563
 
 
563
           
Salg av datterselskap
       
 
 
 
           
Valutaomregningsdifferanser
       
- 2 693
 
- 2 693
           
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
563

 

45 700
 
46 263
           
                           
Balanseført verdi 31.12.
   
1 385
15 490
402 871
593 969
1 013 715
           
                           
Endringer i 2012:
           
I 2012 har Ferd (gjennom Swix) kjøpt Norrwin AB og Original Teamwear AS med regnskapsført virkning fra 1. januar 2012. Oppkjøpene har medført en økning i immaterielle eiendeler (varemerker og patenter) på totalt 37,6 millioner kroner (se note 7), i tillegg til goodwill på en drøy million. Kostpris for aksjene i Norrwin AB utgjorde 66,8 millioner kroner, mens aksjene i Original Teamwear AS er kjøpt i to omganger. Original var tilknyttet selskap med bokført verdi på 8,8 millioner kroner ved inngangen til 2012, og i tillegg er det betalt 28,4 millioner kroner i 2012. Selskapene har påvirket Ferds konsernregnskap med 142 millioner i omsetning og 10 millioner i resultat før skatt i 2012.
           
                           
Ferd har i 2012 (gjennom Mestergruppen) kjøpt Alf Valde AS med regnskapsmessig virkning fra 1. juli 2012. Oppkjøpet har gitt Ferd en økt goodwill på 16 millioner kroner. Kostpris for aksjene utgjorde 23 millioner kroner. Alf Valde inngår i Ferds konsernregnskap med 33 millioner kroner i omsetning og 2 millioner kroner i resultat før skatt i 2012.
           
                           
Oppkjøpsanalysene på Mestergruppen og Telecomputing (oppkjøp i 2011) er i 2012 marginalt endret. Endringene har medført at goodwill er redusert med 28 millioner kroner, mens kunderelasjoner har økt med 20 millioner kroner (se note 7).
           
                           
2011
                         
Beløp i NOK 1000
       
Elopak Europa
Seco Invest (TeleComputing)
Sum
           
Anskaffelseskost 01.01.
       
472 282
 
472 282
           
Tilgang
       
 
621 776
621 776
           
Avgang
       
 
 
 
           
Valutaomregningsdifferanser
       
- 1 563
 
- 1 563
           
Anskaffelseskost 31.12.
       
470 719
621 776
1 092 495
           
                           
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.
     
48 590
 
48 590
           
Nedskrivninger
       
 
 
 
           
Salg av datterselskap
       
 
 
 
           
Valutaomregningsdifferanser
       
- 197
 
- 197
           
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
     
48 393
 
48 393
           
                           
Balanseført verdi 31.12.
       
422 326
621 776
1 044 102
           
                           
Endringer i 2011:
           
I 2011 har Ferd kjøpt Mestergruppen og Telecomputing-konsernet (Seco Invest) med regnskapsført virkning fra 1. mai 2011.
           
                           
Oppkjøpet av Telecomputing har medført en økning i konsernets goodwill på 622 millioner kroner. Før oppkjøpet hadde Ferd en eierandel på 46 % prosent og regnskapsførte investeringen i Telecomputing til virkelig verdi. Kjøpet av Telecomputing har også medført økte immaterielle eiendeler på 134,8 millioner kroner i kunderelasjoner og 80,4 millioner kroner i varemerke samt mindre tilganger i patenter og rettigheter (se note 7). Kostpris for Ferds aksjer i Telecomputing var 461 millioner kroner. Oppkjøpet av Telecomputing har bidratt positivt til konsernets resultat før skatt med 85,2 millioner kroner i 2011.
           
                           
Oppkjøpet av Mestergruppen har medført en økning i konsernets regnskapsførte verdi av kunderelasjoner på 230,1 millioner kroner (se note 7). Kostpris for Ferds aksjer i Mestergruppen var 396 millioner kroner. Mestergruppen har bidratt til konsernets resultat før skatt med 83,6 millioner kroner i 2011.
           
                           
Nedskrivningstester for goodwill:
         
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens forretningsplaner. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), tilpasset markedets oppfatning av risikoforhold for de enkelte kontantstrømsgenererende enheter. Vekstrater er benyttet for å fremskrive kontantstrømmer utover periodene dekket av forretningsplanene.
                           
Kontantgenererende enheter:
         
Goodwillpostene som er spesifisert over knytter seg hovedsakelig til konsernselskapet Elopak og Telecomputing, i tillegg til to mindre goodwillposter knyttet til nye oppkjøp i 2012 i underkonsernene Swix og Mestergruppen.
                           
Goodwill vedrørende Elopak er allokert til den kontantgenererende enheten Europa, som består av Elopaks europeiske markeder samt den interne produksjons- og forsyningsorganisasjonen.Denne goodwillposten har en bokført verdi på 403 millioner kroner pr. 31.12.2012. Begrunnelsen for å definere Europa som kontantgenererende enhet er den iboende dynamikken i det europeiske markedet. Trenden er at kunder slår seg sammen og lett har tilgang på tilbudet i hele Europa. Elopak tilpasser seg kundene ved å fordele produksjon av kartonger for de ulike markedene i henhold til optimal produksjonseffektivitet i Europa. Historiske geografiske kriterier for produksjon og etterspørsel fra kunder er ikke lenger så fremtrengende. Som følge av utviklingen, vil splitten av marginer langs Elopaks verdikjede kunne endres fra et år til et annet, hvilket fører til at samlet europeisk virksomhet blir den beste indikatoren for å vurdere om verdien av goodwill er intakt.
                           
Goodwill tilknyttet Telecomputing knytter seg til Telecomputings virksomhet i Norge og Sverige. Goodwillen har en bokført verdi på 594 millioner kroner per 31.12.2012. Telecomputing er for nedskrivningsformål vurdert som én kontantgenererende enhet som følge av likeartet virksomhet.
                           
Goodwill i Mestergruppen er tilknyttet oppkjøpet av Alf Valde gjennomført i 2012. Goodwillen utgjør 16 millioner kroner og vurderes som en egen separat kontantgenererende enhet ved testing for verdifall. Denne goodwillen er ikke testet for verdifall i 2012.
                           
Verdifalltest og forutsetninger lagt til grunn:
           
Gjennvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten, beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifalltesten er basert på forutsetninger om fremtidige salgsvolum, utsalgspriser og direkte kostnader. Disse forutsetningene baseres på historisk erfaring fra markedet, vedtatte budsjetter og konsernets forventninger om endringer i markedet. Ved gjennomføring av verdifallstest er konsernets forventninger at det ikke vil være vesentlige endringer i dagens handelsnivå, slik at forventet kontantstrøm i stor grad er en videreføring av observerte trender.
                           
Fastsatt kontantstrøm neddiskonteres med diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente og andre forutsetninger er vist nedenfor.
                           
Beregnet gjennvinnbart beløp i verdifallstestene er positive, og basert på testene konkluderes det med at det ikke foreligger verdifall som vil medføre nedskrivning i 2012. Den iboende usikkerheten forbundet med forutsetningene testingen for verdifall bygger på er belyst gjennom sensitivitetsanalyser. Konkluksjonene er testet for endringer i diskonteringssatsen og vekstratene. Sensitivitetsanalysene viser robuste konklusjoner for testingen for verdifall.
                           
Nærmere beskrivelse av forutsetninger benyttet:
                   
                           
 
Diskonteringsrente etter skatt (WACC)
Diskonteringsrente før skatt
Vekst rate år 2–5
Langsiktig vekstrate
         
 
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
         
Europa
4,5 %
5,4 %
6,3 %
7,5 %
2,0 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
         
Seco Invest
5,8 %
6,4 %
6,5 %
7,2 %
2,0 %
2,0 %
2,5 %
2,0 %
         
                           
Diskonteringsrenten reflekterer markedets vurdering av risiko knyttet til den kontantgenererende enheten. Diskonteringsrenten er fastsatt basert på gjennomsnittlig vektet kapitalavkastningskrav for bransjen. Denne satsen er ytterligere justert for å reflektere spesifikke risikoforhold knyttet til den kontantgenererende enheten som ikke er reflektert i kontantstrømmene.
                           
Gjennomsnittlig vekstrate er i perioden 2 til 5 år basert på Ferds forventninger om markedsutviklingen som virksomheten opererer i. Ferd benytter en stabil vekstrate for å ekstrapolere kontantstrømmer utover 5 år.
                           
EBITDA representerer driftsmargin før avskrivinger, og er estimert basert på forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte effektivitetsprogrammer for driften er hensyntatt. Endringer i utfallet for disse initiativene kan påvirke fremtidig estimerte EBITDA.
                           
Det er tatt hensyn til investeringskostnader nødvendig for å møte forventet vekst i inntektene. Basert på ledelsens vurderinger, inkluderer ikke estimerte investeringskostnader investeringer som forbedrer den nåværende ytelsen til eiendeler. De relaterte kontantstrømmer har blitt behandlet tilsvarende.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern