NOTE 27
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
                     
Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Bevegelser i sikringsreserven er beskrevet i tabellen nedenfor.
 
     
2012
2011
Beløp i NOK 1 000
Rente-
swapper
Valuta-terminer
Råvare-
derivater
Sum
Rente-
swapper
Valuta-
terminer
Råvare-
derivater
Sum
Inngående balanse
   
- 23 938
11 050
- 19 011
- 31 899
- 16 705
13 037
19 721
16 053
Gevinst/tap på konstantstrømsikring
   
11 394
59 593
- 56 202
13 315
- 19 512
14 064
- 22 205
- 27 653
Resultatført inntekt/kostnad
   
- 16 379
- 83 635
80 390
- 19 624
10 527
- 15 661
- 25 623
- 30 757
Utsatt skatt (se note 14)
   
935
4 510
- 4 537
2 378
1 752
- 390
9 096
10 458
Effekt av kontantstrømsikring i totalresultat
   
- 4 051
- 19 532
19 651
- 3 931
- 7 233
- 1 987
- 38 732
- 47 952
Utgående balanse
   
- 27 989
- 8 482
640
- 35 830
- 23 938
11 050
- 19 011
- 31 899
Negative beløp representerer en forpliktelse og en reduksjon i egenkapitalen.
                     
Gevinst/tap overført fra andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet i perioden er inkludert i følgende poster i resultatregnskapet:
Beløp i NOK 1 000
     
2012
2011
     
Salgsinntekter
         
- 727
2 485
     
Råvarekostnader og endring varelager
         
8 486
28 801
     
Andre driftskostnader
         
375
10 498
     
Netto finansresultat
         
11 490
- 11 027
     
Sum
         
19 624
30 757
     
                     
Negative beløp representerer inntekt.
                   
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern