NOTE 28
LIKVIDITETSRISIKO
             
                 
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
             
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
                 
31.12.12
               
Beløp i NOK 1 000
     
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
       
362 440
2 840 370
2 442 733
5 645 543
Leverandørgjeld
       
755 698
   
755 698
Nærstående parter
       
11 498
32 731
44 229
Øvrig langsiktig gjeld
       
164 550
141 530
306 080
Annen kortsiktig gjeld
     
1 106 157
   
1 106 157
Sum *
       
2 224 295
3 016 418
2 616 994
7 857 707
                 
31.12.11
               
Beløp i NOK 1 000
     
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
       
890 131
2 161 922
3 617 765
6 669 818
Leverandørgjeld
       
826 359
 
 
826 359
Øvrig langsiktig gjeld
       
129 315
 
129 315
Annen kortsiktig gjeld
     
1 315 564
 
 
1 315 564
Sum *
       
3 032 054
2 291 237
3 617 765
8 941 056
*) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 25 og note 29.
                 
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
                 
31.12.12
               
Beløp i NOK 1 000
     
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
             
 
Renteswapper
       
51 446
   
51 446
Valutaterminer
       
10 252
   
10 252
Råvarederivater
       
- 600
   
- 600
Sum
       
61 098
 
 
61 098
                 
31.12.11
               
Beløp i NOK 1 000
     
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
             
 
Renteswapper
       
- 16 524
- 28 831
- 5 458
- 50 813
Valutaterminer
       
22 841
 
 
22 841
Råvarederivater
       
22 256
 
 
22 256
Sum
       
28 573
- 28 831
- 5 458
- 5 716
                 
Trekkfasiliteter
               
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
                 
       
2012
 
2011
       
Benyttet
Ubenyttet
 
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt:
               
Sikret
     
47 078
314 940
 
318
109 682
Usikret
     
54 982
440 696
 
 
100 000
Lånefasiliteter:
               
Sikret
     
1 604 440
1 567 090
 
575 922
383 132
Usikret
           
3 300 000
1 700 000
Faktoring:                
Sikret
     
4 311
15 561
 
63 638
37 263
Usikret
     
391 113
416 599
 
366 727
376 484
Sum sikret
     
1 655 829
1 897 591
 
639 878
530 077
Sum usikret
     
446 095
857 295
 
3 666 727
2 176 484
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern