NOTE 13
SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
       
       
Finansinntekter
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Renteinntekter fra bankinnskudd
 
78 598
28 982
Renteinntekter fra nærstående parter
 
63 794
12 608
Andre renteinntekter
 
23 893
3 227
Agio og andre finansinntekter
 
66 311
10 258
Sum
 
232 597
55 075
       
Finanskostnader
     
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Rentekostnader til kredittinstitusjoner
 
210 701
172 992
Rentekostnader til nærstående parter
 
17 658
12 921
Andre rentekostnader
 
72 871
60 224
Disagio og andre finanskostnader
 
264 092
29 887
Sum
 
565 323
276 024
       
Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern